Tijek studija

Ritam studiranja i obveze studenata

 • Uvjeti za napredovanje kroz studij, upis u sljedeći semestar, odnosno sljedeću godinu studija
 • preduvjeti upisa pojedinog predmeta ili skupine predmeta

Prema studijskom programu i izvedbenom planu studij je strukturiran u šest semestara: prva dva semestra studenti slušaju nastavu iz obveznih i izbornih predmeta. Od prvog semestra student započinje znanstvena istraživanja, što se kontinuirano nastavlja do kraja studija i završetka izrade doktorskog rada. Tijekom četvrtog i petog semestra student, uz znanstveni rad sudjeluje u izvannastavnim aktivnostima. U šestom semestru student je posvećen dovršavanju doktorskog rada. Nastava se izvodi u obliku predavanja, konzultacija, eksperimentalnih vježbi i istraživačkih seminara.
Za upis treće godinu student treba ostvariti 90 bodova. Za prijelaz u šesti semestar potrebno je ostvariti 120 ECTS-a. Oblik studija u dijelu radnog vremena (part-time) namijenjen je pristupnicima doktorskog studija zaposlenim izvan sustava znanosti i visokog obrazovanja, a pristupnici koji će studirati u cijelom radnom vremenu čine full-time studenti.
Kod upisa studijskog programa koji se izvodi full-time student je obvezan steći akademski stupanj doktora znanosti u roku od šest godina, odnosno u part time u roku od osam godina.

Sustav savjetovanja i vođenja kroz studij, način odabira studenta, obaveze studijskih savjetnika i voditelja doktorskog rada te doktorskih kandidata

Doktorski studij Molekularne bioznanosti temelji se na mentorskom sustavu te Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti na interdisciplinarnom doktorskom studiju Molekularne bioznanosti na početku studija svakom studentu imenuje studijskog savjetnika (mentora) s ciljem boljeg povezivanja studenta s nastavnicima.
Studijski savjetnik može biti nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog, izvanrednog profesora ili docenta, odnosno u ekvivalentnom znanstvenom zvanju. U pravilu studijski savjetnik mora biti uključen u znanstveno-istraživački projekt i sudjelovati u nastavi doktorskog studija.
Obveza studijskog savjetnika je praćenje i usmjeravanje studenta, pružanje pomoći u odabiru izbornih kolegija, uključivanju u znanstveno-istraživački rad te predlaganju i podnošenju prijave teme i izradi doktorskog rada. Uz studijskog savjetnika studentu se može imenovati mentora doktorskog rada koji ne mora sudjelovati u nastavi doktorskog studija.

Popis predmeta i/ili modula koje studenti mogu izabrati s drugih doktorskih sveučilišnih i specijalističkih studijskih programa

Student može u dogovoru s mentorom izabrati (osim ponuđenih) bilo koji predmet iz postojećih doktorskih studija sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, drugih hrvatskih sveučilišta, ili pak drugih europskih sveučilišta čiji su programi u skladu s ECTS. Isto tako svaki predmet doktorskog studija Molekularne bioznanosti mogu upisati studenti drugih srodnih doktorskih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao i drugih hrvatskih te inozemnih sveučilišta.

Popis predmeta i/ili modula koji se mogu izvoditi na stranom jeziku (uz navođenje jezika)

Svi predmeti doktorskog studija Molekularne bioznanosti mogu se izvoditi i na engleskom jeziku.

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS-bodova – pripisivanje bodovne vrijednosti predmetima koje studenti mogu izabrati s drugih studija na sveučilištu-predlagaču ili drugim sveučilištima

Studij je u skladu s ECTS (European Credit Transfer System) Europskim sustavom prijenosa bodova, što znači da student može u dogovoru s mentorom izabrati (osim ponuđenih) bilo koji predmet iz postojećih doktorskih studija sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, drugih hrvatskih sveučilišta, ili pak drugih europskih sveučilišta čiji su programi u skladu s ECTS.
Isto tako sve ponuđene predmete doktorskog studija Molekularne bioznanosti mogu upisati studenti drugih doktorskih studija i specijalističkih doktorskih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera kao i drugih domaćih i inozemnih sveučilišta.

Način završetka studija i uvjeti za prijavu teme doktorskog rada

 • Postupak i uvjeti za prihvaćanje teme doktorskog rada
 • Postupak i uvjeti ocjene doktorskog rada
 • Uvjeti i način obrane doktorskog rada

Postupak i uvjeti za prihvaćanje teme doktorskog rada
Doktorski studij Molekularne bioznanosti završava izradom i obranom doktorskog rada. Prijava kojom se pokreće postupak stjecanja doktorata znanosti mora sadržavati: prijedlog teme doktorskog rada, obrazloženje teme, metodologiju rada, popis literature te navođenje očekivanog znanstvenog doprinosa. Uz prijavu teme student prilaže životopis i popis objavljenih radova. Također, u prijavi treba priložiti kvalifikacijske radove mentora. Prijava s potpisom studijskog savjetnika (i mentora) predaje se Tajništvu doktorskog studija, a zatim istu razmatra Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti na interdisciplinarnom doktorskom studiju Molekularne bioznanosti, te prijedlog za pokretanje postupka prijave teme upućuje Vijeću za interdisciplinarne doktorske studije.
Vijeće za interdisciplinarne doktorske studije na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti na interdisciplinarnom doktorskom studiju Molekularne bioznanosti imenuje mentora/mentore doktorskog rada i Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorskog rada od najmanje tri člana, koje u roku od 90 dana od dana imenovanja podnosi izvješće s prijedlogom za prihvaćanjem ili odbijanjem teme doktorskog rada.

Postupak i uvjeti ocjene doktorskog rada
Student predaje Tajništvu doktorskog studija doktorski rad u elektroničkom obliku (PDF) i neuvezani primjerak na ocjenu nakon što je položio sve propisane ispite, izvršio sve obveze utvrđene studijskim programom, podmirio sve financijske obveze i dobio Odluku Vijeća za interdisciplinarne doktorske studije o prihvaćanju teme doktorskog rada i imenovanju mentora. Doktorski rad mora biti jezično, stilski i tehnički korektno oblikovana i usklađena sa suvremenim postupcima i tehnologijom izrade znanstvenih radova. Vijeće za interdisciplinarne doktorske studije imenuje Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti na interdisciplinarnom doktorskom studiju Molekularne bioznanosti. Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada može u svom izvješću predložiti:

 • da se doktorski rad prihvati i studentu dopusti pristup obrani doktorski rad,
 • da se doktorski rad vrati studentu radi dopuna ili ispravki,
 • da se doktorski rad odbije.

Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da doktorski rad ima nedostataka koji se mogu otkloniti student je dužan u roku od 90 dana od dana primitka primjedbi Povjerenstva izvršiti ispravak istoga u protivnom će smatrati da je rad odbijen.
Nakon izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i prihvaćanja pozitivne ocjene Vijeće za interdisciplinarne doktorske studije na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti na interdisciplinarnom doktorskom studiju Molekularne bioznanosti imenuje Povjerenstvo za obranu doktorskog rada s najmanje tri člana i najmanje jednim zamjenikom te utvrđuje datum obrane doktorskog rada.

Obrana doktorskog rada je javna. Student brani doktorski rad pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada. O obrani se vodi zapisnik kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva. U zapisnik se unosi odluka Povjerenstva o obrani doktorskog rada. Odluka može biti: obranio jednoglasnom odlukom Povjerenstva, obranio većinom glasova i nije obranio.
Student koji nije obranio doktorski rad ima pravo nakon 90 dana ponovo prijaviti izradu i obranu doktorskog rada, ali ne s istom temom. Doktorski rad koja nije obranjena u roku od 10 godina od dana prihvaćanja teme doktorskog rada podliježe ponovnom postupku prihvaćanja.
Postupak prijave teme, odobrenje teme, ocjena i obrana doktorskog rada utvrđeni su Statutom Sveučilišta i Pravilnikom o studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Uvjeti pod kojima studenti koji su prekinuli studij ili su izgubili pravo studiranja na jednom studijskom programu mogu nastaviti studij

Studentima koji su iz opravdanog razloga napustili studij, priznaju se položeni ispiti s odgovarajućim ETCS bodovima. Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti na interdisciplinarnom doktorskom studiju Molekularne bioznanosti će razmotriti zahtjev za nastavak studija, te u dogovoru s mentorom donijeti odluku.

Uvjeti pod kojima polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranom dijelu doktorskog studijskog programa, kao dijelu cjeloživotnog obrazovanja

Uvjeti pod kojima student stječe pravo na potvrdu o apsolviranom dijelu studijskog programa doktorskog studija Molekularne bioznanosti jesu položeni ispiti u prvom i drugom semestru, te izrađen znanstveni rad što iznosi ukupno 90 ECTS-a, a što je uvjet za izdavanje potvrde (certifikata) o apsolviranju dijela studijskog programa i preduvjet za izradu doktorskog rada u šestom semestru.

Uvjeti i način stjecanje doktorata znanosti upisom doktorskog studija i izradom doktorskog rada bez pohađanja nastave i polaganja ispita.

Osobe koje su ostvarile znanstvena dostignuća koja svojim značenjem odgovaraju uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik), a na temelju Odluke nadležnog vijeća utvrđenog Statutom sveučilišta o ispunjavanju uvjeta za izbor u navedena znanstvena zvanja mogu bez pohađanja nastave i polaganja ispita upisati doktorskog studij, izraditi i javno obraniti doktorski rad, te uz suglasnost Senata Sveučilišta steći doktorat znanosti.

Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja

Doktorski studij Molekularne bioznanosti traje šest semestara sukladno Uputama za sastavljanje prijedloga programa doktorskog studija i Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strosssmayera u Osijeku. Nastava se održava tijekom prva dva semestra, a tijekom cijelog trajanja studija predviđeno je da studenti sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima i posvete se izradi doktorskog rada. Kod upisa studijskog programa koji se izvodi “full-time” student je obvezan steći akademski stupanj doktora znanosti u roku od pet godina odnosno u “part-time” u roku od 10 godina, sukladno Pravilniku o doktorskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Izvedbeni studijski program za IX. generaciju studenata

I. Godina

Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS-bodova

I.semestar

OBVEZNI KOLEGIJI:

Naziv KolegijaNositelji kolegijaPPSPKECTSŠifra
Počela biostatistike

naslovni izv.prof.dr.sc. Domagoj Šimić,zn.savjetnik-trajni izbor
Izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić

553041001Detaljnije o predmetu
Metodika izrade znanstvenog rada

Prof.dr.sc. Martina Smolić
Izv.prof.dr.sc. Valentina Pavić

1510041003Detaljnije o predmetu
Projektni menadžment u znanosti

Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer
dr. sc. Maja Sabol

551541004Detaljnije o predmetu
Molekularna biologija stanice

Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš
naslovna prof.dr.sc. Koraljka Gall Trošelj, zn.savjetnica

155541005Detaljnije o predmetu

IZBORNI KOLEGIJI (metodološki):

Naziv KolegijaNositelji kolegijaPPSPKECTSŠifra
Moderne eksperimentalne metode fizike u prirodnim znanostima

Doc.dr. sc. Hrvoje Brkić
Doc.dr.sc. Mladen Kasabašić

552561102Detaljnije o predmetu
Osnove metoda magnetske rezonancije

Prof. dr. sc. Srećko Valić, znanstveni savjetnik

551541103Detaljnije o predmetu
Nuklearne metode za analizu bioloških materijala

naslovna doc.dr. sc. Ivančica Bogdanović Radović, zn. savjetnica

552561104Detaljnije o predmetu
Primjena kultura stanica i tkiva u biomedicinskim istraživanjima

naslovna doc.dr. sc. Suzana Borović Šunjić,viša zn. suradnica
Dr. sc. Josipa Vlainić, viša znanstvena suradnica

551541105Detaljnije o predmetu
Osnove imunokemijskih metoda

naslovni izv. prof.dr. sc. Paško Konjevoda, zn. savjetnik

551541106Detaljnije o predmetu
Osnovne metodi i ciljevi oplemenjivanja bilja

Prof.dr.sc. Sonja Vila
naslovni doc.dr.sc. Alojzije Lalić, zn. Savjetnik-trajni izbor

155541108Detaljnije o predmetu
Bioinformatika za početnike

Izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić

205041110Detaljnije o predmetu
Molekulska spektroskopija bioloških sistema

naslovna izv.prof.dr.sc. Vlasta Mohaček Grošev, visa zn. suradnica

552561111Detaljnije o predmetu
Analiza lokusa kvantitativnih svojstava

naslovni izv.prof.dr.sc. Domagoj Šimić, zn. savjetnik-trajnoi izbor
Izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović

155541112Detaljnije o predmetu
Laboratorijske životinje i biomedicinska istraživanja

naslovni izv.prof.dr.sc. Ranko Stojković, zn. savjetnik

551541113Detaljnije o predmetu
Modeli i metode za istraživanje oksidacijskog stresa u kancerogenezi

naslovna doc.dr.sc. Ana Čipak Gašparović, viša zn. suradnica

551541114Detaljnije o predmetu
Osnovne metode u molekularnoj biologiji i medicini

naslovna izv.prof.dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, zn. savjetnica
naslovna izv. prof.dr. sc. Neda Slade, zn. savjetnica

1552081115Detaljnije o predmetu
Metode molekularne dijagnostike u detekciji multirezistentnih bakterija

Izv.prof.dr.sc. Domagoj Drenjančević

1510041116Detaljnije o predmetu
Mikrotehnika i metode mikroskopije

Prof.dr.sc. Branko Dmitrović
Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić

156541117Detaljnije o predmetu
Etika u bioznanostima

Izv. prof.dr.sc. Ivica Kelam
Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš

2051061118Detaljnije o predmetu

Minimalno je potrebno skupiti 14 ECTS bodova iz gore navedenih izbornih metodoloških kolegija.

II.semestar

IZBORNI PREDMETI U MODULIMA

Iz modularne nastave studenti moraju skupiti minimalno 30 ECTS bodova, od čega barem 20 moraju steći iz kolegija odabranog modula. Preostali broj ECTS bodova mogu steći pohađanjem nastave kolegija iz drugih modula, odnosno drugih srodnih studija. Studenti mogu upisati i veći broj različitih kolegija, te tako steći i više ECTS bodova, ali uz obvezu zadržavanja odnosa po kojem će na nastavu utrošiti oko 30% radnog vremena potrebnog za izradu doktorata, a preostalo vrijeme će iskoristiti za praktični rad i izvannastavnu aktivnost usklađenu s tematikom doktorskog rada.

MODUL:
Znanost o materijalima i nove tehnologije

Naziv KolegijaNositelji kolegijaPPSPKECTSŠifra
Biomaterijali

Izv.prof.dr.sc. Domagoj Drenjančević
Doc.dr.sc. Hrvoje Brkić

1510042102Detaljnije o predmetu
Peptidi u biološkim procesima - potencijalni terapeutici

Doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić

105542105Detaljnije o predmetu
Genetičko inženjerstvo u biotehnologiji

naslovna doc.dr. sc. Mihaela Matovina, zn. suradnica

1051562108Detaljnije o predmetu
Aditivi u hrani

Prof. dr. sc. Drago Šubarić
Izv.prof.dr.sc. Đurđica Ačkar

205062109Detaljnije o predmetu
Biomolekule u hrani

Prof.dr.sc. Dajana Gašo Sokač
Doc.dr.sc. Valentina Bušić

205062111Detaljnije o predmetu
Konzervacijska obrada tla

Prof.dr.sc. Danijel Jug
Prof.dr.sc. Irena Jug

155042112Detaljnije o predmetu
Biofortifikacija

Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

205062113Detaljnije o predmetu
Metode kondicioniranja tla

Izv.prof.dr.sc.Krunoslav Karalić
Izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević

155042114Detaljnije o predmetu
Biljni biostimulatori

Izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković

155042115Detaljnije o predmetu
Primjena gljiva bijelog truljenja u biotehnologiji

Izv.prof.dr.sc. Marina Tišma

205062116Detaljnije o predmetu
Nedestruktivne metode analize svojstava gospodarskih vrsta

Prof.dr.sc. Damir Magdić

205062117Detaljnije o predmetu
Interakcija sastojaka hrane

Prof.dr.sc. Mirela Kopjar
Prof.dr.sc. Anita Pichler

205062118Detaljnije o predmetu
Napredni pristup uzgoju kultura u mediteranskom klimatu

naslovni doc.dr.sc. Slavko Perica, zn. savjetnik-trajni izbor

551042119Detaljnije o predmetu
Primjena biomaterijala u medicinskoj znanosti

Izv. prof.dr.sc. Željka Perić Kačarević
Izv. prof.dr.sc. Marko Matijević

205062120Detaljnije o predmetu

MODUL:
Bioinformatika

Naziv KolegijaNositelji kolegijaPPSPKECTSŠifra
Vizualizacija u bioinformatici

naslovni prof.dr.sc. Karolj Skala, zn. savjetnik-trajni izbor
Prof.dr.sc. Irena Galić

552062202Detaljnije o predmetu
Modeliranje biološki važnih molekula i njihovih kompleksa

Dr. sc. Antonija Tomić, znanstvena suradnica

552062204Detaljnije o predmetu
Strukturna bioinformatika proteina i bioaktivnih molekula

naslovni izv. prof. dr. sc. Bono Lučić, zn. savjetnik

552062205Detaljnije o predmetu
Informatičke metode otkrivanja znanja

Izv.prof.dr.sc. Anita Papić

205562206Detaljnije o predmetu
Informatički alati u molekularnim bioznanostima

naslovni izv. prof. dr. sc. Paško Konjevoda, zn. savjetnik

552062207Detaljnije o predmetu
Računalne i napredne statističke metode u bioznanostima

Doc.dr.sc. Ivana Škrlec

205562208Detaljnije o predmetu

MODUL:
Biologija

Naziv KolegijaNositelji kolegijaPPSPKECTSŠifra
Biologija tumorskih i normalnih stanica

naslovna doc.dr.sc. Maja Sabol, zn. suradnica

552062301Detaljnije o predmetu
Imunogenika transplantacije

naslovna prof.dr.sc. Zorana Grubić, zn. savjetnica-trajni izbor
naslovna doc.dr. sc. Renata Žunec, zn. savjetnica

1010042302Detaljnije o predmetu
Supramolekularne strukture i oksidacijski stres

Dr. sc. Suzana Šegota, znanstvena savjetnica
Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš

155042303Detaljnije o predmetu
Peroksidacija lipida u osnovama oksidacijskog stresa

Dr. sc. Sandra Sobočanec, viša znanstvena suradnica

552062304Detaljnije o predmetu
Slobodni radikali, lipidna peroksidacija i kontrola rasta stanica

naslovna doc. dr.sc. Morana Jaganjac, zn. savjetnica

552062306Detaljnije o predmetu
Kontrola staničnog ciklusa, održavanje genomskog integriteta i kancerogeneza

Doc.dr. sc. Vjekoslav Dulić
naslovna izv. prof. dr. sc. Neda Slade, zn. savjetnica

551042307Detaljnije o predmetu
Genomska DNA

naslovna doc.dr.sc.Vesna Musani, viša zn. suradnica

551042308Detaljnije o predmetu
Mehanizmi oštećenja i popravka DNA

naslovni doc.dr. sc Davor Zahradka, viši zn. suradnik
naslovna doc.dr.sc. Ksenija Zahradka, viša zn. suradnica

552062309Detaljnije o predmetu
RNA i genska regulacija

naslovna prof.dr. sc. Đurđica Ugarković, zn. savjetnica-trajni izbor

551042310Detaljnije o predmetu
Molekularna genetika starenja i kancerogeneze

naslovni prof.dr. sc. Ivica Rubelj, zn. savjetnik u trajnom izboru

502562311Detaljnije o predmetu
Molekularna kontrola hemotopoeze i leukemogeneze

naslovna prof.dr.sc. Mariastefania Antica, zn. savjetnica-trajni izbor

551042312Detaljnije o predmetu
Stanični prijenos signala

Izv.prof. dr. sc. Miroslav Lisjak
Prof.dr.sc. John T. Hancock

155042313Detaljnije o predmetu
Zaštita dobrobiti životinja u znanstvenim istraživanjima

naslovni izv. prof.dr. sc. Ranko Stojković, zn. savjetnik

552062314Detaljnije o predmetu
Metabolomika

naslovna doc.dr.sc. Morana Jaganjac, zn. savjetnica

552062315Detaljnije o predmetu

MODUL:
Biologija mora

Naziv KolegijaNositelji kolegijaPPSPKECTSŠifra
Molekularna toksikologija mora

Izv.prof.dr.sc. Maja Fafanđel

552062401Detaljnije o predmetu
Metalni ioni i organska tvar u prirodnim vodama

naslovni doc.dr.sc. Vlado Cuculić, viši zn. suradnik

551042402Detaljnije o predmetu
Utjecaj stresa na akvatične organizme

Prof. dr. sc. Davor Lučić

552062403Detaljnije o predmetu
Genomska manipulacija u akvakulturi

Prof.dr.sc. Branko Glamuzina

552062404Detaljnije o predmetu
Uzgoj planktona

Izv.prof.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić

552062405Detaljnije o predmetu
Ekologija mora

Prof. dr. sc. Davor Lučić

551042406Detaljnije o predmetu
Ribe u biomedicinskim istraživanjima

naslovni doc.dr.sc. Tvrtko Smital, zn. savjetnik-trajni izbor

552062407Detaljnije o predmetu
Biologija važnih životinjskih vrsta u Jadranu

Prof.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

2010062409Detaljnije o predmetu

MODUL:
Biologija biljaka

Naziv KolegijaNositelji kolegijaPPSPKECTSŠifra
Organizacija i funkcija biljnih stanica

Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš

255062501Detaljnije o predmetu
Struktura i funkcija biljnih proteina

Izv. prof.dr.sc. Rosemary Vuković

255062502Detaljnije o predmetu
Kinetika enzimskih reakcija

Izv.prof.dr.sc. Valentina Pavić

205562503Detaljnije o predmetu
Razvojna biologija biljaka

Doc.dr.sc. Jasenka Antunović Dunić

255062504Detaljnije o predmetu
Molekularni mehanizmi oksidativnog stresa u biljaka

Prof.dr.sc. Tihana Teklić
Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš

255062505Detaljnije o predmetu
Biljni testovi toksičnosti

Prof.dr.sc. Janja Horvatić

205562506Detaljnije o predmetu
Kvantitativna i populacijska genetika u oplemenjivanju bilja

naslovni prof.dr.sc. Georg Drezner, zn. savjetnik-trajni izbor
Izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović

205562507Detaljnije o predmetu
Molekularna biologija fotosintetskih organizama

Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš

205562509Detaljnije o predmetu
Strukturna genomika

naslovni prof.dr.sc. Miroslav Plohl, zaslužni znanstvenik
naslovna doc.dr.sc. Eva Šatović

551042510Detaljnije o predmetu
Fitopatogene gljive u biljnoj proizvodnji

Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić

255062511Detaljnije o predmetu
Kultura tkiva i genetička transformacija biljaka

naslovna doc.dr.sc. Snježana Mihaljević, viša zn. suradnica

551042512Detaljnije o predmetu
Biljni hormoni: od biosinteze do aktvnosti

naslovna doc.dr.sc. Snježana Mihaljević, viša zn. suradnica

552062513Detaljnije o predmetu
Analiza genetske raznolikosti biljaka

naslovni izv.prof.dr.sc. Domagoj Šimić, zn. savjetnik-trajni izbor
Izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović

205562515Detaljnije o predmetu
Molekularna fiziologija ishrane biljaka

Prof.dr.sc. Tihana Teklić
Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

205562516Detaljnije o predmetu
Upotreba mediteranskih genetskih resursa bilja

naslovni doc.dr.sc. Goran Zdunić, viši zn. suradnik
naslovna doc.dr.sc. Irena Budić-Leto, zn. svajetnica

551042517Detaljnije o predmetu

MODUL:
Biomedicina

Naziv KolegijaNositelji kolegijaPPSPKECTSŠifra
Personalna medicina - prediktivna medicina i farmakogenetika

naslovna prof.dr.sc. Sanja Kapitanović, zn. savjetnica-trajni izbor

551042601Detaljnije o predmetu
Genetika neurodegenerativnih bolesti

naslovna izv. prof.dr.sc. Silva Katušić Hećimović, zn. savjetnica

551042602Detaljnije o predmetu
Molekularna biologija psihičkih poremećaja

naslovna izv. prof.dr. sc. Dubravka Švob Štrac, viša zn. suradnica

551042603Detaljnije o predmetu
Metaboličke genetske promjene u akutnim, kroničnim i malignim oboljenjima gušterače

naslovna izv. prof.dr.sc. Neda Slade, zn. savjetnica u trajnom izboru

501542604Detaljnije o predmetu
Funkcionalna genomika

naslovna izv. prof.dr.sc. Marijeta Kralj, zn. savjetnica-trajni izbor

55532605Detaljnije o predmetu
Tumor supresorski GEN P53 i njegovi srodnici

naslovna izv. prof.dr. sc. Neda Slade, zn. savjetnica
naslovna izv. prof.dr. sc. Marijeta Kralj, zn. savjetnica-trajni izbor

55022606Detaljnije o predmetu
Gensko liječenje: Eksperimentalni i klinički aspekti

Doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić
Doc.dr.sc. Saška Marczi

155042607Detaljnije o predmetu
Uvod u nanomedicinu

Izv.prof.dr.sc. Ivna Štolfa Čamagajevac
Izv.prof.dr.sc.Tomislav Vinković

55322608Detaljnije o predmetu
Strukturne značajke nukleinskih kiselina i organske molekule kao protumorski lijekovi

naslovni prof.dr.sc. Ivo Piantanida, zn. savjetnik-trajni izbor

551552609Detaljnije o predmetu
Uloga željeza u kroničnim i malignim bolestima

Prof.dr.sc. Ines Drenjančević

155552610Detaljnije o predmetu
Molekulske osnove metastaziranja

naslovna izv. prof.dr. sc. Maja Herak Bosnar, zn. savjetnica

501032611Detaljnije o predmetu
Kombinacija terapija i mehanizmi u liječenju malignih bolesti

naslovni doc.dr.sc. Petar Ozretić, zn. suradnik
Izv.prof.dr.sc. Lidija Beketić Orešković

551042612Detaljnije o predmetu
Otpornost tumorskih stanica na terapiju

naslovna doc.dr.sc. Anamaria Brozović, znanstvena savjetnica

551042613Detaljnije o predmetu
Patofiziologija proces zgrušnjavanja krvi kod tumorskih bolesti

Prof.dr.sc. Slavica Kvolik

105542614Detaljnije o predmetu
Molekulski mehanizmi imunopatofiziološkog odgovora u sustavnom upalnom odgovoru i sepsi

Prof. dr.sc Jerko Barbić
Prof. dr.sc. Ines Drenjančević

205562616Detaljnije o predmetu
Osnove nutrigenomike

Prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac

205052617Detaljnije o predmetu
Inhalacijski anestetici u znanstvenim istraživanjima

Prof.dr.sc. Slavica Kvolik

155042619Detaljnije o predmetu
Multirezistentne bakterije - izvorište, evolucija i metode detekcije

Izv.prof.dr.sc. Domagoj Drenjančević
Doc.dr.sc. Ivana Haršanji Drenjančević

155042620Detaljnije o predmetu
Patofiziologija jetre

Prof.dr.sc. Aleksandar Včev
Prof.dr.sc. Martina Smolić

205562621Detaljnije o predmetu
Virusna onkologija

naslovni doc.dr.sc. Vjekoslav Tomaić, viši. zn. Suradnik

551042622Detaljnije o predmetu

Druga i treća godina studija

II. Godina

III. semestar

Svaki student pod vodstvom studijskog savjetnika/mentora započinje znanstvena istraživanja na temelju kojih će izraditi znanstveni rad. U konačnici ta istraživanja mogu, ali i ne moraju biti dio doktorskog rada.
Na temelju izrađenog znanstvenog rada bodovi se ostvaruju po primitku obavijesti o tiskanju rada ili kada je rad objavljen u časopisu. Student treba ostvariti 30 ECTS na temelju publikacija pod rednim brojem 1., 2. i 3.
Bodove ostvarene na temelju izrađenog znanstvenog rada predlaže studijski savjetnik uz suglasnost voditelja studija, a potvrđuje ih Vijeće za interdisciplinarne doktorske studije.
Student koji je prethodno završio srodan poslijediplomski studij i stekao stupanj magistra znanosti u ovom semestru ostvaruje 30 ECTS-a.

IV. semestar

Tijekom IV. semestra student aktivno sudjeluje u različitim izvannastavnim aktivnostima (opisane u tablici) i uz objavljivanje rezultata ostvaruje određen broj ECTS (minimalno 30 ECTS bodova).
Bodove ostvarene u izvannastavnim aktivnostima predlaže studijski savjetnik uz suglasnost voditelja studija, a potvrđuje ih Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti.

 

Bodovanje znanstvenih radova:

 PublikacijaBodovi
1.Originalni znanstveni rad u časopisu zastupljenom u bazama WoS (Web of Science), Scopus i Medline (Q1, Q2, Q3)30
2.Originalni znanstveni rad u časopisu zastupljenom u bazama WoS, Scopus i Medline (Q4)20
3.Originalni znanstveni rad citiran u drugim bazama podataka10
4.Poglavlje u knjizi15
5.Kongresno priopćenje u časopisu s međunarodnom recenzijom10
6.Kongresno priopćenje u zborniku ili usmena prezentacija na međunarodnom skupu10
7.Kongresni sažetak u zborniku radova5

Izvannastavne aktivnosti:

AktivnostBodovi
Održano pozvano predavanje (npr. u strukovnom društvu)maks. 5
Stručne ekskurzijemaks. 5
Okrugli stol – organizacijamaks. 5
Sudjelovanje na domaćem ili međunarodnom skupu bez priopćenja2
Studijski boravak u laboratoriju (do 1 mjesec)maks. 10
Studijski boravak u laboratoriju (do 2 mjeseca)maks. 20

 

III. Godina

V. semestar

Tijekom V. semestra student aktivno sudjeluje u različitim izvannastavnim aktivnostima i i uz objavljivanje rezultata ostvaruje određen broj ECTS (minimalno 30 ECTS bodova).
Bodove ostvarene u izvannastavnim aktivnostima predlaže studijski savjetnik uz suglasnost voditelja studija, a potvrđuje ih Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti.
Također, tijekom V. semestra student treba pripremiti prijavu teme doktorata (ukoliko istu nije ranije prijavio). Prijava teme doktorskog rada nosi 10 ECTS-a.

VI. semestar

Izrada doktorskog rada i obrana donosi 30 ECTS-a.

 1. Student mora izraditi doktorski rad koji treba biti jezično, stilski i tehnički korektno oblikovan i usklađen sa suvremenim postupcima i tehnologijom izrade znanstvenih radova;
 2. Student ne mora posebno pisati doktorski rad ukoliko je napisao znanstvene radove prema jednom od kriterija: 3 znanstvena rada (original scientific paper, full paper) u časopisima koji su zastupljeni u WoSCC bazi (Q1, Q2, Q3) od kojih je barem jedan iznad prosječnog faktora značajnosti (Q1 ili Q2), odnosno dva znanstvena rada zastupljena u WoSCC bazi s iznad prosječnim faktorom značajnosti (Q1 ili Q2) ili iznimno jedan rad u časopisu zastupljenom u WoSCC bazi koji pripada u 10% najbolje rangiranih u Q1 skupini. Radovi trebaju biti povezani u cjelinu prema pravilima koje je propisalo Vijeće za interdisciplinarne doktorske studije;
 3. Student mora biti glavni autor na svim radovima i imati najmanje 70% doprinosa u svakom pojedinom radu.

Sukladno gore navedenom student mora braniti doktorski rad pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada.

Ishodi učenja po predmetima

Ishodi učenja studija

 1. Integrirati stečeno znanje i vještine u vlastito područje rada i područje znanstvenog istraživanja;
 2. Vrednovati aktualne znanstvene spoznaje  te ih primijeniti u  vlastitom području rada i području znanstvenog istraživanja;
 3. Kreirati originalne poveznice stečenog znanja i vještina s različitim znanstvenim područjima pri rješavanju problema unutar vlastitog područja rada i područja znanstvenog istraživanja;
 4. Predvidjeti moguće poveznice različitih znanstvenih područja i postaviti originalne hipoteze;
 5. Dizajnirati eksperimentalne procedure primjenom i/ili modifikacijom poznatih postupaka za testiranje originalnih hipoteza;
 6. Integrirati vještine korištenja računalnih programa i statističke procedure u analizi vlastitih rezultata te kritičkoj prosudbi rezultata objavljenih u znanstvenim radovima;
 7. Zaključivati na temelju rezultata istraživanja te elaborirati o uzročno-posljedičnim vezama i mogućoj široj primjeni u ostalim znanstvenim područjima i društvu;
 8. Prezentirati rezultate istraživanja koristeći sustav znanstvene komunikacije te ih razumljivo predstaviti široj javnosti;
 9. Prepoznati vrijednost vlastitog rada i znanstvenog istraživanja za društvenu korist;
 10. Djelovati u skladu s etičkim načelima tijekom provedbe istraživanja, u akademskoj zajednici i društvu uopće.
 11. Upravljati vlastitim profesionalnim razvojem samoprocjenom mogućih aspekata unaprjeđenja vlastitog rada i znanstvenog istraživanja te djelovati u skladu s tim planiranjem i vođenjem projekata.

Prikaz usklađenosti ishoda učenja studija i pojedinih predmeta.

Brojevi navedeni uz šifru svakog predmeta označavaju ishode učenja nabrojene u programu predmeta.

Kolegij/ishodiABCDEFGHIJK
1001    1.1.;2.5.3.4.   
1003   1.   2.3. 4. 
1004          1.;2.;3.;4.
10051.;23.         
11021. 2.1. 3.     
1103 3.1.,2. 4.      
11041.;2. 3.4.        
11051.;2.   3. 4.    
11061.2.;3.4.  3.     
11081.;2.;3.;4.  5.       
11101.;2.4.3.        
11111.;2.;3.;4.5.         
11121.;2.;3.4.  5.      
11131.;2.;3.   4. 4.    
11141.;2.;3.   4.      
11151.2.  3.      
11161.;2. 3.        
11171.;2.;3.;4.;5.6.         
1118 4.       1.;2.;3. 
21021.;2.;3.;4.;5.          
21051.;2. 3.;4.        
21081.;2.;3. 4.        
21091.;2.;3.       4.  
21111.;2.;3.4.         
21121.;2.;3.       4.  
21131.;2.;4.3.      5.  
21141.;3.;4.       2.  
21151.,2.;3.;4.;5.          
21161.;3.       2.;4.  
21171.    3.;4.  2.;4.  
21181.;2.       3.;4.  
21191.;2.4.3.     4.  
21201.;3.2. 4.4.4.4.4.1.  
22021.;4. 2.  3.     
22041.;2.;3.;4.;5.          
22051.;2.;3.    4.     
22061.; 2.;3. 4.      
2207     1.;2.;3;4     
2208     1.;2.;4.3.    
23011.;2.;4.2.5.3.       
23021.;3.2.   4.     
23031.;2.;3.       4.  
23041.;2.;3.       4.  
23061.2. 3.4.      
23071.;2.3.  4.      
23081.;2.;3.     4.    
23091;2.;3.;4.       5.  
23101.;2.3.         
23111.;2.;3.;4.;5.       6.  
2312    1.;2.2.2.;3.;4.2.4.  
23131.;2.;3.4.         
2314         1.;2.;3.;4. 
2315 1.;4.3. 2.      
24011.    4.  2.;3. 5.
24021.;2.;3.4. 5.    4.  
24031.;2.;3.4.      5. 5.
24041.;3.       2.4.  
24051.;3.;4.       2.  
24061.       2.;3.;4  
24071.;2. 5. 4.    3. 
24081.   4.   2.;3.  
24091.;3.       2.4. 
25011.;2.;3.4.         
25021.;2.;3.;4.   5. 6.    
25031.;2.;3.;4.          
25041.;2.3. 4.5.      
25051.;2.;3.;4.;5.          
25061.;2.4.    3. 5.  
25071.;2.;4.   3.      
25091.;2.;3.;4.          
25101.;2.;3.4.      3.;4.;5.  
25111.;2.          
25121.;3.;4.5.  2.      
25131.;2.       1.;4.  
25152.;3.    4.    1.
25161.;3.4.      2.  
25171.;4.    3.  2.  
26011.;4.5.      2.;3.3. 
26021.;2.;3.4.         
26031.;3.;4   5.   2.  
26041.;2.;4.       3.3. 
26051.;3.;4.5.      2.  
26061.;2.;3.       4.  
26071.;3.2.      4.5. 
26083.     4. 1.2. 
26091.;2.   4.   3.  
26101.5.      2.;3.;4.  
26111.;3.2.        4.
26121.;2.;3. 5. 4.      
26131.;2.   3.   4.  
26141.;2.;3.   5.   4.  
26161.;2.;3.;5.4.         
26171.;2.;3.4.         
26191.;2.3.;4.         
26201.;2.;3.;5.       4.  
26211.;2.;3.       4.  
26221.;2.;3.;4.;5.;6.          

© Sva prava pridržana | Molekularne bioznanosti | 2023