Šifra: 2117
Naziv Predmeta: Nedestruktivne metode analize svojstava gospodarskih vrsta
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Znanost o materijalima i nove tehnologije
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Damir Magdić

Ustanova nositelja predmeta:

Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti nedestruktivne i statističke metode u analizi svojstava gospodarskih vrsta te upoznati međunarodne organizacije i standarde za nedestruktivne metode analize.

Sadržaj predmeta:

PREDAVANJA: Teorijske osnove i primjena nedestruktivnih metoda; Podjela metoda; Standardi za nedestruktivne metode analiza; Nedestruktivne i statističke metode u analizi gospodarskih vrsta; Svojstva materijala; Primjer 1. Primjena u analizi voća i povrća; Primjer 2. Primjena u analizi ekosustava; Primjer 3. Statističke metode analize rezultata među laboratorijskih umjeravanja (ISO standardi); Internet poveznice i Rječnik pojmova; Međunarodne organizacije za nedestruktivne metode analize. SEMINAR: Odabir gospodarske vrste, priprema literature, popisa opreme i plana za ciljane nedestruktivne metode analize.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti primjenu nedestruktivnih metoda analize gospodarskih vrsta.
2. Procijeniti prikladnost primjene nedestruktivnih metoda s obzirom na osnovna svojstva gospodarskih vrsta.
3. Primijeniti mjernu opremu i računalne programe za provođenje nedestruktivnih mjerenja i analiza.
4. Koristiti materijale međunarodnim organizacijama i standarde za nedestruktivne i statističke metode.

ECTS bodovi 6
Predavanja 20
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su dužni prisustvovati nastavi, izraditi seminarski rad i položiti usmeni dio ispita.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar
Obvezna literatura:

1. CrSNDT Journal, HDKBR Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja,
URL: http://www.hdkbr.hr/
2. Overall NDT Quality System, Issue 2, EFNDT European Federation for Non-Destructive Testing, October 2014.
URL: http://www.efndt.org/EFNDT
3. Technical Regulations in the field of NDT and related subjects, EFNDT, 2016,
URL: http://www.efndt.org/Services/Standards
4. Wikipedia: Nondestructive testing,
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Nondestructive_testing

Dopunska (preporučena) literatura:

1. The American Society for Nondestructive Testing: Digital Library,
URL: https://ndtlibrary.asnt.org/
2. Lelas V: Prehrambeno–tehnološko inženjerstvo 1, Fizička svojstva hrane. Sveučilište u Zagrebu, Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb,2006. (odabrana poglavlja)
3. Novinc Ž; Halep A: Tehnička dijagnostika i monitoring u industriji. Kigen, Zagreb, 2010. (odabrana poglavlja)Piljac I: Senzori fizikalnih veličina i elektroanalitičke metode. Media Print, Zagreb, 2010.
4. Kulišić P, Lopac V: Elektromagnetske pojave i struktura tvari. Školska knjiga Zagreb, 2003.
5. Horvat, D; Magdić, D; Šimić, G; Dvojković, K; Drezner, G. The relation between dough rheology and bread crumb properties in winter wheat cultivars. Agriculturae Conspectus Scientificus. 73(1) 2008, 9-12
6. Magdić, D; Dobričević, N: Statistical Evaluation of Dynamic Changes of "Idared" Apples Colour During Storage. Agriculturae conspectus scintificus. 72(4) 2007, 311-316

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.