Šifra: 2409
Naziv Predmeta: Biologija važnih životinjskih vrsta u Jadranu
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija mora
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

Ustanova nositelja predmeta:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju

Suradnici – izvoditelji:

Izv.prof.dr.sc. Davorka Hackenberger Kutuzović

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Spoznati važnost oceana (abiotičkih i biotičkih čimbenika) u održivosti života na kopnu, značaju morskih organizama u prehrani i liječenju raznih bolesti (leukemija, tumori, cistična fibroza, artritis).

Sadržaj predmeta:

Oceani – abiotički i biotički čimbenici koji određuju prostornu i vremensku raspodjelu biota (salinitet, temperatura, tlak, prozirnost, koncentracija otopljenih plinova, nutrijenti, morske struje, morske mijene). Ekološki sustavi velike bioraznolikosti: koraljni grebeni, šume mangrova, naselja i šume smeđih alga, polarna mora, dubokomorsko područje te zajednice hridinastog dna. Biologija i ekologija morskih organizama koji se koriste u medicinskim istraživanjima kao izvor kemijskih spojeva u svrhu pronalaženja lijekova za liječenje raka, leukemije, artritisa, cistične fibroze: Algae, Porifera, Cnidaria, Echinodermata, Tunicata, Chondrychthyes. Nekonvencionalni izvori hrane iz mora i zaštita morskih ekosustava obzirom na sve veću eksploataciju ekoloških sustava poznatih po izuzetno velikom broju vrsta.
Bioaktivne prirodne supstance iz morskih organizama (Algae, Porifera, Cnidaria, Echinodermata, Tunicata, Chondrychthyes) koje se mogu/ili se primjenjuju u farmaceutskoj industriji i medicini.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Analizirati biologiju i ekologiju morskih organizama koji se koriste u medicinskim istraživanjima (alge, spužve, žarnjaci, bodljikaši, mješčićnice i ribe hrskavičnjače).
2. Utvrditi mogućenosti primjene morskih organizama u istraživanjima u svrhu pronalaženja lijekova za različite bolesti.
3. Procijeniti kako okolišni čimbenici djeluju na prostorna i vremenska kolebanja u abundanciji, biomasi, vrsnoj i funkcionalnoj raznolikosti organizama važnih u medicinskim istraživanjima.
4. Kritički prosuditi mogućnost iskorištavanja resursa s obzirom na degradaciju morskih staništa i smanjivanja bioraznolikosti.

ECTS bodovi 6
Predavanja 20
Seminari (IS) 10
Vježbe (E) 0
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Redovito prisustvovanje nastavi i seminarima.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)

predavanja i seminari – multimedija i internet

Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave
Obvezna literatura:

1. From Monsoons to Microbes. Understanding the Oceans Role in Human Health (1999). The National Academies Pres
2. Bioactive Marine Natural Products. D.S. Bhakuni and D.S. Rawat, (2005): Springer Anamaya.

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Znanstveni radovi

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.