Šifra: 1004
Naziv Predmeta: Projektni menadžment u znanosti
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Obvezni kolegij
Nositelj predmeta:

Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer
dr. sc. Maja Sabol

Ustanova nositelja predmeta:
Suradnici – izvoditelji:

naslovna doc. dr. sc. Morana Jaganjac, zn. savjetnica

Status predmeta: Obvezni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: I. semestar
Cilj predmeta:

Osamostaliti studente za rad u projektnoj skupini za izradu znanstveno-istraživačih projektnih prijava i njihovu realizaciju. Razviti vještinu timskog rada i samoprocjene individualnog afiniteta za odgovarajuću funkciju u projektnom timu.

Sadržaj predmeta:

1. Koncipiranje ideje: prikupljanje podataka, pretraživanje baze patenata,state-of-the-art, pisanje sažetka
2. Pravne osnove korištenja interneta u projektnom menadžmentu
3. Razrada razvojnog projekta i poslovnog plana: zadaci, resursi, budžetiranje
4. Prezentiranje projekta: koncept prezentacije, prilagodba auditoriju, izvještavanje
5. Poslovni planovi u znanosti: koncepcija i namjena, specifičnosti realizacije
6. Primjeri znanstveno-istraživačkih projekata i projektnih prijava
7. Primjeri znanstvenih i tehnologijskih projekata EU i SAD
8. Izrada i prezentacija virtualnih projektnih prijava

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Poduprijeti razvoj samostalnog angažmana temeljnog na znanju i praktičnim vještinama potrebnih za samostalan rad kao i za rad u projektnoj skupini tijekom izrade projektnih prijava.
2. Predložiti najučinkovitije načine javnog prikaza projektnih prijava.
3. Samoprocjeniti vlastite jakosti i individulani doprinos u zajedničkom radu projektne skupine.
4. Generalizirati osnovne značajke znanstvenih projekata te principe projektnog upravljanja.

ECTS bodovi 4
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 15
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Redovno i aktivno sudjelovanje u nastavi provjereno doprinosom u radu seminara i vježbi uz izradu individualne projektne prijave i prikaza izrade projekta skupine.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)

Odabir projektnih prijava će biti usklađen s interesima i mogućnostima studenata.

Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Usmeni ispit, Prikaz slučaja
Obvezna literatura:

1. CORDIS FP7 materials
2. Project management tutor (2003) Accord software & sytems Inc. Software shareware program
3. Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa (Ministarstvo znanosti i tehnologije): Projekt tehnologijskog razvitka.
4. Žarković N. i Jurina M. (ur.), Posebnosti projektnog menadžmenta u znanstveno-istraživačkom radu, VSPU udžbenik u izradi

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Drucker, P. (1994), The coming of knowledge-based business, Harvard Business review, Sep-Oct. 1994, pp. 165-170.
2. Lundvall, B.A. (1992), National system of innovations, towards theory of innovation and interactive learning,, Pinter Publishers, London
3. Radošević, S (1994), Strategic Technology Policy for Eastern Europe, Economic Systems, Vol. 18., No.2
4. European Commission (2002): Implementing the priority thematic areas of the Sixth Framework Programme http://europa.eu.int/comm/research/fp6/documents_en.html
5. Žugaj, M., K. Dumičić, V. Dušak, Temelji znanstvenoistraživačkog rada, Metodologija i metodika, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 1999.
6. Katarina Prpić:U potrazi za akterima znanstvenog i tehnološkog razvoja IDIS, Zagreb 2000
7. J. Irvine and B.R. Martin: Picking the Winners, 1983
8. T. Kealey: The Economic Laws of Scientific Research, 1996
9. Science & Engineering Indicators, National Science Board, NSF, 2000
10. Inventing a Better Future – Report from the InterAcademy Council www.interacademycouncil.net/report.asp?id=6258
11. Human Development report, 2003, UNDP, www.undp.org/hdr2003
12. Dr. Raoul Kneucker, Austria, Scientific Entrepreneurship in a Science System http://www.mzos.hr/
13. Dr. Heikki Kotilainen, TEKES Finland, Deputy Director General, Finnish R&D policy, best practices, lessons learned and experience with former EU candidate countries http://www.mzos.hr/
14. Dr. Charles W. Wessner, Director Technology Innovation, National Academy of Sciences, USA, Crossing the Valley of Death: SBIR and STTR in the United States http://www.mzos.hr/
15. Dr. Arie van-der-Zwan, EU R&D policy, best practice, prospective for future candidate countries http://www.mzos.hr/

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.