Šifra: 2314
Naziv Predmeta: Zaštita dobrobiti životinja u znanstvenim istraživanjima
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija
Nositelj predmeta:

naslovni izv. prof.dr. sc. Ranko Stojković, zn. savjetnik

Ustanova nositelja predmeta:

Zavod za molekularnu medicinu
Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti potrebu i načine zaštite pokusnih životinja i njihove dobrobiti tijekom planiranja i provođenja pokusa koji se izvode na animalnim modelima.

Sadržaj predmeta:

Etička i znanstvena pitanja uporabe pokusnih životinja, Alternative uporabi pokusnih životinja, Odgovornost za izvođenje pokusa, Bol i patnja u pokusnih životinja, Uporaba anestetika, analgetika, sredstava za umirenje i neuromuskularnih blokatora u osiguranju dobrobiti pokusnih životinja. Izvođenje kirurških zahvata i pre i postoperativna briga o pokusnim životinjama, Eutanazija pokusnih životinja, Smještaj i skrb o pokusnim životinjama, Izbor animalnih modela, planiranje i provođenje pokusa, Zakonska regulativa EU i RH vezana uz uporabu i zaštitu životinja u istraživanjima. Izrada pokusnog protokola za rad s pokusnim životinjama; Alternative uporabi laboratorijskih životinja kroz kritičke analize znanstvenog članka iz područja znanosti o laboratorijskim životinjama (Journal club). Pronalaženje i uporaba WEB izvora u zaštiti dobrobiti životinja, Posjet animalnoj jedinici Instituta „Ruđer Bošković“ i praktični prikaz pojedinih procedura.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Podržati osnovne etičke i znanstvene postavke provođenja pokusa na životinjama kao i odgovornost za provođenje pokusa.
2. Odabrati načine upravljanja/kontroliranja boli i stresa kod pokusnih životinja tijekom provođenja pokusa.
3. Primijeniti osnovne postavke smještaja i brige o pokusnim životinjama, „3R“ koncept i osnovne postavke osiguranja dobrobiti pokusnih životinja u svim fazama pokusa.
4. Osmisliti i provesti pokuse bazirane na animalnim modelima, vodeći računa o dobrobiti pokusnih životinja kako bi se osiguralo dobivanje validnih znanstvenih spoznaja baziranih na uporabi animalnih modela.

ECTS bodovi 6
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 20
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su obavezni prisustvovati nastavi, te pripremiti i izložiti seminarski rad

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Usmeni ispit
Obvezna literatura:

• Guide for the Care and Use of Laboratory Animals: Eighth Edition, 2011
• W.M.S. Russell and R.L. Burch The Principles of Humane Experimental Technique
• Zbirka zakona i pravilnika koji reguliraju korištenje pokusnih životinja i zaštitu njihove dobrobiti u EU I RH. The COST Manual of Laboratory Animal Care and Use -Refinement, Reduction, and Research
• Svu potrebnu obveznu literaturu polaznici će dobiti od voditelja predmeta tijekom održavanja kolegija putem oblaka.

Dopunska (preporučena) literatura:

Najnoviji znanstveni i pregledni radovi iz područja znanosti i zaštite pokusnih životinja.
Svu potrebnu dodatnu literaturu polaznici će dobiti od voditelja predmeta tijekom održavanja kolegija putem oblaka.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.