Šifra: 2108
Naziv Predmeta: Genetičko inženjerstvo u biotehnologiji
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Znanost o materijalima i nove tehnologije
Nositelj predmeta:

naslovna doc.dr. sc. Mihaela Matovina, zn. suradnica

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Ruđer Bošković

Suradnici – izvoditelji:

naslovna doc.dr.sc. Branka Salopek Sondi, zn. savjetnica-trajni izbor

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Ovladati teorijom i primjenom tehnologije rekombinantne DNA te osposobiti studente za istraživanja i rad u biotehnologiji.

Sadržaj predmeta:

Prokariotska i eukariotska DNA: razlike u mehanizmima regulacije genske aktivnosti. Nuklearna i ekstranuklearna DNA. Fragmentiranje DNA: restrikcijske nukleaze, restrikcijsko mapiranje. Odvajanje molekula DNA po veličini: gel elektroforeza. Sekvencioniranje DNA: kemijsko cijepanje, dideoksi metoda. Hibridizacija nukleinskih kiselina in vitro i in situ. Kloniranje DNA: plazmidski i viralni vektori. Svrha i primjena rekombinantne DNA tehnologije: zamjena gena u bakterija i nižih eukariota, kreiranje specifičnih dominantnih mutanata u diploidnih organizama, proizvodnja transgeničnih organizama, genska terapija.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Preispitati ulogu molekularne biologije u genetičkom injženjerstvu i biotehnologiji.
2. Analizirati najnovije tehnike genetičkog inženjerstva.
3. Objasniti suvremene laboratorijske tehnike koje se koriste u stvaranju i analizi transgeničnih organizama.
4. Procijeniti moguću primjenu najnovijih dostignuća u biotehnologiji u području vlastitog stručnog ili znanstvenog djelovanja.

ECTS bodovi 6
Predavanja 10
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 15
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Redovito polaženje nastave te aktivno sudjelovanje – redovita izrada izvješća o izvedenim vježbama i tumačenje rezultata na temelju znanja stečenih u teorijskoj i praktičnoj nastavi

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Analiza objavljene publikacije, Praktičan rad
Obvezna literatura:

NICHOLL D.S.T. , 2008: An introduction to genetic engineering, 3rd ed. Cambridge University Press, New York
DELIĆ, V., 1997: Genetičko inženjerstvo u biotehnologiji. PMF, Zagreb.

Dopunska (preporučena) literatura:

VOET, D., VOET J.G., 2004: Biochemistry, 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc. New York.
BERG, J.M., TYMOCZKO, J.L., STRYER, L., 2002: Biochemistry, 5th ed. Freeman & Co, New York.
FOSTER, G.D., TWELL, D., 1996: Plant gene isolation: principles and practice. John Wiley&Sons, Chicester – New York.
HUGES, M.A., 1996: Plant molecular genetics. Longman, Edinburgh gate, Harlow.
TALARO K. P. 2005 Foundations in microbiology: basic principles, 5th ed. McGrow-Hill, New York.
LEWIS R. 2003 Human genetics: concepts and applications, 5 th ed. McGrow-Hill, New York.
HSU P.D., LANDER, E.S., ZHANG F., 2014, Development and Applications of CRISPR-Cas9 for Genome Engineering. Cell 157:1262-1278.
DOUDNA J.A., CHARPENTIER E., 2014, Genome editing. The new frontier of genome engineering with CRISPR-Cas9. Science 346:1258096.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Razgovorom sa studentima te anonimnim anketama.
Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.