Šifra: 2301
Naziv Predmeta: Biologija tumorskih i normalnih stanica
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija
Nositelj predmeta:

naslovna doc.dr.sc. Maja Sabol, zn. suradnica

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Ruđer Bošković

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti najnovija saznanja o normalnom funkcioniranju stanica višestaničnih organizama, regulaciji staničnog ciklusa, prijenosu signala u stanici i među stanicama te poremetnjama tih procesa s molekulsko genetičkih i biokemijskih aspekata funkcioniranja stanica i modela istraživanja in vitro i in vivo.

Sadržaj predmeta:

Sadržaj kolegija: građa stanica i stanični ciklus, ispoljavanje proteina u regulaciji staničnog ciklusa, faktori rasta i protoonkogeni, prijenos signala, aktivacija i inaktivacija gena, genska mapa, recesivno i dominanto nasljedne bolesti. Apoptoza i blokatori apoptoze. Fosforilacija i defosforilacija - fosfataze i kinaze te njihovi inhibitori.
Metode molekulske biologije: izolacija proteina i nukleinskih kiselina, metode detekcije (kromatografske, imunokemijske, elektroforetske), radioaktivno i fluorescentno obilježavanje fragmenata i/ili stanica, lančana reakcija polimeraze, razni tipovi hibridizacija (northern, western, dot blot, southern, in situ, substraktna i diferencijalna); modeli istraživanja: stanične linije, parafinski rezovi, primarne stanične kulture, laboratorijske životinje, svježe tkivo.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Predvidjeti genetsku i proteinsku ulogu u funkcioniranju stanice i molekularnoj regulaciji preživljenja stanice.
2. Procijeniti relevantnost različitih izvora literature i podataka o molekularnoj fiziologiji i funkcioniranju stanica/organizma u svrhu istraživanja razvoja bolesti.
3. Kritički tumačiti znanstvene podatke te na temelju toga ponuditi nove hipoteze za istraživanje razvoja bolesti.
4. Valorizirati moguće metode i pristupe u istraživanjima funkcioniranja stanice.
5. Riješiti konkretne probleme i situacije u radnom okruženju primjenom stečenog znanja.

ECTS bodovi 6
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 20
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

prisustvovanje nastavi i vježbama, kritična analiza znanstvenog članka

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Analiza objavljene publikacije
Obvezna literatura:

Lodish H et al Molecular Cell Biology, 7th edd,2012;

Pelengaris S, Khan M. The molecular biology of cancer: a bridge from bench to bedside, New York : Wiley, 2013
Locker J. Transcription Factors.2001. BIOS Scientific Publ Lim Oxford,OX4 1RE, UK

Dopunska (preporučena) literatura:

Alberts B,Johnson A,Lewis J,Morgan D,Raff M, Roberts K, Walter P Molecular biology of the cell, 6th edd. 2014

Ambriović Ristov, A i sur u Metode u molekularnoj biologiji; Sveučilište u Zagrebu i Institut Ruđer Bošković 2007.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Anketa među studentima
Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.