Šifra: 2115
Naziv Predmeta: Biljni biostimulatori
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Znanost o materijalima i nove tehnologije
Nositelj predmeta:

Izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković

Ustanova nositelja predmeta:

Fakultet agrobiotehničkih znanosti,
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti primjenu biostimulatora u proizvodnji pojedinih poljoprivrednih kultura kao i moćnosti njihove primjene u kontroliranim uvjetima uzgoja u svrhu znanstvenih istraživanja. Naučiti osnovne sastojke biostimulatora, njihovu funkciju i utjecaj na biljku.

Sadržaj predmeta:

Biljni biostimulatori i njihov utjecaj na biljku. Funkcionalne komponente biostimulatora te njihove interakcije. Uloga aminokiselina kod obrane biljke od oksidativnog stresa. Uloga huminskih i fulvo kiselina kod usvajanja elemenata ishrane biljke. Biostimulatori i oksidativni stres te rast i razvoj biljke pod utjecajem primjene biostimulatora.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Procijeniti kojoj grupi biljni biostimulatori pripadaju ovisno o svrsi primjene.
2. Preporučiti primjenu biostimulatora prema vrsti oksidativnog stresa, uvjetima okoline te značajkama biljne vrste.
3. Utvrditi prednosti primjene biostimulatora u određenim uvjetima okoline.
4. Primijeniti određeni biostimulator u ovisnosti o glavnim značajkama vrste, medija uzgoja i agroekoloških čimbenika.
5. Predvidjeti djelovanje i moguće ishode primjene biostimulatora ovisno o udjelu funkcionalnih komponenata.

ECTS bodovi 4
Predavanja 15
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Od studenata se očekuje kontinuirano prisustvovanje nastavi i aktivno sudjelovanje u zadacima tijekom izvođenja predavanja. Vježbe su obvezne. Studenti će na početku semestra biti upoznati s točnim datumima održavanja ispita. Završni ispit je usmeni. Studentima se preporuča vođenje bilješki tijekom predavanja, a pripremanje ispita iz obvezne literature nastavnih materijala. Tijekom predavanja biti će korištene PowerPoint prezentacije kao pomoć pri objašnjavanju sadržaja o kojima se raspravlja na predavanjima. Prezentacije će u tiskanom obliku (handouts) biti dostupne studentima.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave
Obvezna literatura:

1. Calvo, J; Nelson, L; Kloepper, J.W. (2014): Agricultural uses of plant biostimulants. Plant Soil 383: 3-41.
2. Brown, P. i Saa, S. (2015): Biostimulants in Agriculture. Frontiers in Plant Science 6: Article 671.
3. Du Jardin, P. (2015): Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation. Scientia Horticulturae 196: 3–14.

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek.
2. Vinković, T. (2011): Učinkovitost primjene biostimulatora u proizvodnji presadnica rajčice. Doktorska disertacija. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
3. Štolfa, I. (2010): Utjecaj biostimulatora i reducirane gnojidbe na kvalitetu ploda jagoda i zaštitu okoliša. Doktorska disertacija. Odjel za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.