Šifra: 2607
Naziv Predmeta: Gensko liječenje: Eksperimentalni i klinički aspekti
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biomedicina
Nositelj predmeta:

Doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić
Doc.dr.sc. Saška Marczi

Ustanova nositelja predmeta:

Medicinski fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:

Doc.dr.sc. Teuta Opačak Bernardi

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Spoznati najnovija dostignuća istraživanja i kliničke primjene genskog, molekularno usmjerenog, liječenja.

Sadržaj predmeta:

Opća načela genskog liječenja; Načela molekularno usmjerenog liječenja; Prijenosni sustavi (neviralni, viralni, umjetno dizajnirani); Terapeutski agensi (ribozimi, aptameri, katalitička DNA); Molekularna kemoterapija; Korekcija mutacija; Poticanje imunološke reakcije; Poticanje/dokidanje rezistencije na lijekove; Uporaba matičnih hematopoetskih stanica za gensko liječenje; Klinička primjena u liječenju oboljelih od tumora; Klinička primjena u liječenju monogenskih i neurodegenerativnih bolesti; Kombinirana primjena kemoterapije i genskog liječenja; Gensko liječenje mitohondrijskih bolesti; Primjena telomeraze u lijčenju oboljelih od tumora; Etička načela

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Utvrditi opća načela genskog liječenja.
2. Analizirati spoznaje o najnovijim dostignućima istraživanja genskog liječenja na osnovu stručne i znanstvene literature.
3. Objasniti kliničke primjene genskog, molekularno usmjerenog, liječenja.
4. Predložiti primjenu genskog, molekularno usmjerenog, liječenja u novom situacijama.
5. Raspraviti etička načela genskog liječenja.

ECTS bodovi 4
Predavanja 15
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

redovito pohađanje nastave, obavezan seminarski rad

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Usmeni ispit
Obvezna literatura:

Pavelić J, Slade N, Galetić I, Pavelić K: Gensko liječenje: načela, dometi i perspektive. Pharmaca, 36: 151-170, 1998.

Hicke BJ, Stephens AW: Escort aptamers: a delivery service for diagnosis and therapy. J Clin Invest 106: 923-928, 2000.

Baum C, Fairbairn LJ, Hildinger M, et al.: New perspectives for cancer chemotherapy by genetic protection of haematopoietic cells. Expert Reviews in Molecular Medicine, http://www-ermm.cbcu.cam.ac.uk

Horig H, Medina FA, Conkright WA, et al.: Strategies for cancer therapy using carcinoembryonic antigen vaccines. Expert Reviews in Molecular Medicine, http://www-ermm.cbcu.cam.ac.uk

Mann M, Dzau VJ: Therapeutic application of transcription factor decoy oligonucleotides. J Clin Invest, 106:1071-1075.

Kerr D. Clinical development of gene therapy for colorectal cancer. Nature Rev, 3:615, 2003.

Kohn DB i sur. Occurence of leukaemia following gene therapy of X-linked SCID. Nature Rev, 3:477, 2003.

Kohn DB i sur. Occurence of leukaemia following gene therapy of X-linked SCID. Nature Rev, 3:477, 2003.

Dopunska (preporučena) literatura:

WEB stranice

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Za pojedina predavanja - Provjera razumijevanja dobivenih informacija i načina prezentacije.
Za predmet - Ispitivanje primjerenosti programa, načina prezentacije, nastavnih materijala.
Rasprave sa studentima i kolegama.
Evaluacija uspješnosti od strane voditeljstva studija i zajedničkog stručnog povjerenstva ustanova nositelja studija.
Uspješnost kolegija će svake godine evaluirati zajedničko stručno povjerenstvo Instituta «Ruđer Bošković», Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku.