Šifra: 2513
Naziv Predmeta: Biljni hormoni: od biosinteze do aktvnosti
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija biljaka
Nositelj predmeta:

naslovna doc.dr.sc. Snježana Mihaljević, viša zn. suradnica

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Zavod za molekularnu biologiju

Suradnici – izvoditelji:

Doc.dr.sc. Vesna Peršić

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti primjenu biljnih hormona u poljoprivredi, voćarstvu i hortikulturi.

Sadržaj predmeta:

Klasifikacija biljnih hormona (auksini, citokinini, giberelini, abscisinska kiselina i dr). Osvrt na biosintezu, metabolizam i regulaciju metabolizma pojedinih hormona. Djelovanje hormona na staničnoj razini (auksini i izduživanje stanica, citokinini i regulacija diobe stanica, giberelini i klijanje). Molekularni mehanizmi djelovanja hormona (prijenos signala, uloga receptora, itd.). Međudjelovanje hormona («crosstalk»). Fiziološka uloga hormona u raznim aspektima rasta i razvitka biljke (cvjetanje, razvoj sjemena i klijanje, starenje, itd.). Biljni hormoni u biotehnologiji. Primjena biljnih hormona u poljoprivredi, voćarstvu, hortikulturi. Analitika biljnih hormona. Biotestovi.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Predložiti primjenu biljnih hormona u poljoprivredi, voćarstvu i hortikulturi.
2. Utvrditi princip klasifikacije i biosinteze biljnih hormona.
3. Analizirati mehanizam djelovanja i molekularnu regulaciju aktivnosti biljnih hormona.
4. Procijeniti fiziološku ulogu hormona u biljnom rastu i razvitku do primjene u poljoprivredi, voćarstvu i hortikulturi.

ECTS bodovi 6
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 20
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima ili konzultacijama, te pripremiti i izložiti seminarski rad

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar, Projekt, 9
Obvezna literatura:

DAVIES P. J., 2004: Plant Hormones: Biosynthesis, Signal Transduction, Action. Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, Boston, London
HOOYKAAS, P.J.J., HALL, M.A., LIBBENGA, K.R. 1999: Biochemistry and molecular biology of plant hormones. Elsevier, Amsterdam, Lausanne, New York, Oxford, Shannon, Singapore, Tokyo

Dopunska (preporučena) literatura:

Najnoviji znanstveni i pregledni radovi iz područja biologije biljnih hormona.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.