Šifra: 1117
Naziv Predmeta: Mikrotehnika i metode mikroskopije
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: izborni kolegij (metodološki)
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Branko Dmitrović
Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić

Ustanova nositelja predmeta:

(BD) Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
(JAD) Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera

Suradnici – izvoditelji:

Doc.dr.sc. Jasenka Antunović Dunić

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: I. semestar
Cilj predmeta:

Ovladati znanjem i vještinama pripreme citoloških i histoloških biljnih i humanih preparata kao i metodama mikroskopije.

Sadržaj predmeta:

Uvod u biljnu mikrotehniku. Uzorkovanje biljnog materijala. Uvod u humanu mikrotehniku i dobivanje uzoraka. Fiksacija. Dehidracija. Infiltracija i uklapanje. Upotreba mikrotoma. Histokemijske i citokemijske reakcije: svježi prerezi, prerezi uklopljeni u parafin, metakrilatne i epoksi smole. Imunolokalizacija. In situ hibridizacija nukleinskih kiselina. Svjetlosna mikroskopija. Tipovi svjetlosnih mikroskopa: mikroskop s faznim i diferencijalno-interferencijskim kontrastom, fluorescencijski mikroskop, konfokalni mikroskop. Elektronska mikroskopija: TEM i SEM (ESEM).

Tijekom praktikuma studenti će samostalno izrađivati citološke i histološke preparate, bojati i mikroskopirati, te naučiti analizirati dobivene rezultate.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti načine preparacije i promatranja staničnih struktura i tkiva.
2. Procijeniti prikladne tehnike fiksacije i daljnje preparacije tkiva.
3. Adekvatno koristiti metode svjetlosne i fluorescentne mikroskopije.
4. Analizirati samostalno napravljene preparate prikladne za željeno istraživanje.
5. Napraviti fotodokumentaciju.
6. Kritički prosuditi preduvjete za valjano znanstveno zaključivanje u analiziranim znanstvenim radovima.

ECTS bodovi 4
Predavanja 15
Seminari (IS) 6
Vježbe (E) 5
Ukupno 26
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima ili konzultacijama, i svim praktikumima.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Aktivnosti u nastavi, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Analiza objavljene publikacije, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave, Praktičan rad
Obvezna literatura:

RUZIN, S.E., 1999: Plant Microtechnique and Microscopy. Oxford University Press, New York, Oxford.
MALIGA, P., KLESSIG, D. F., CASHMORE, A. R., GRUISSEM, W., VARNER, J. E., 1995: Methods in Plant Molecular Biology. A Laboratory Course Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York.
O’BRIEN, T. P., MCCULLY, M. E., 1981: The Study of Plant Structure. Princples and Selected Methods. Termercarphi Pty. Ltd., Melbourne, Australia.
WILKINSON, D. G., 1998: In situ Hybridization. Practical Approach. Oxford University Press, Oxford, New York, Tokyo.
AMBRIOVIĆ RISTOV, A., BROZOVIĆ, A., BRUVO MAĐARIĆ, B., ĆETKOVIĆ, H., HERAK BOSNAR, M., HRANILOVIĆ, D., KATUŠIĆ HEĆIMOVIĆ, S.,MIHALJEVIĆ S., SLADE, N.,VUJAKLIJA, D. (urednice): Metode u molekularnoj biologiji, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2007.
JUNQUEIRA, C.L., CARNEIRO, J. Osnove histologije: udžbenik i atlas. Zagreb: Medicinska naklada 2005.

Dopunska (preporučena) literatura:

FULGOSI, H., LEPEDUŠ, H., CESAR, V., LJUBEŠIĆ, N., 2005: Differential accumulation of plastid preprotein translocon components during spruce (Picea abies L. Karst.) needle development. Biol. Chem., 386, 777-783.
LEPEDUŠ, H., CESAR, V., LJUBEŠIĆ, N., 2005: Photosystem II efficiency, chloroplast pigments and fine structure in previous-season needles of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) affected by urban pollution. Period. Biol., 107(3), 329-333.
CESAR, V., LEPEDUŠ, H., LJUBEŠIĆ, N., 2004: Histochemical observations on the needles of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) trees affected by cement dust pollution. Phyton, 44, 205-217.
LEPEDUŠ, H., CESAR, V., LJUBEŠIĆ, N., HAS-SCHÖN, E., 2003: Photosynthetic pigments, chloroplast distribution and fine structure in vegetative buds of two spruce species. Biologia (Bratislava), 58, 867-873.
LEPEDUŠ, H., CESAR, V., LJUBEŠIĆ, N., 2001: Chloroplast ultrastructure and chlorophyll levels in vegetative buds and needles of Norway spruce (Picea abies L. Karst.). Period. Biol.,103, 61-65.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.