Šifra: 2119
Naziv Predmeta: Napredni pristup uzgoju kultura u mediteranskom klimatu
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Znanost o materijalima i nove tehnologije
Nositelj predmeta:

naslovni doc.dr.sc. Slavko Perica, zn. savjetnik-trajni izbor

Ustanova nositelja predmeta:

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Suradnici – izvoditelji:

naslovna doc.dr. sc. Katja Žanić, zn. savjetnica

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti funkcioniranje hortikulturnih ekosustava u mediteranskom klimatu kao osnove za njihovo planiranje i održivi razvoj te spoznaje primjenjivati u širokom rasponu sustava uzgoja, od intenzivnih (zaštićeni prostor; superintenzivni nasadi) do ekstenzivnih.

Sadržaj predmeta:

Sustavi uzgoja hortikulturnih biljaka u mediteranskom klimatu; godišnji ciklusi rasta i razvoja; suvremene tehnologije uzgoja.
Mehanizmi koji biljkama omogućuju rast i razmnožavanje u različitim okolišnim uvjetima, ključni procesi: cvjetanje, oprašivanje i razvoj ploda; mikroskopske tehnike u istraživanju reproduktivnih značajki.
Dijagnostika i rješavanje hranidbenih i zdravstvenih poremećaja izazvanih abiotičkim ili biotičkim čimbenicima; genotipske specifičnosti.
Seminarski radovi s elementima znanstveno-istraživačkog rada i njihova prezentacija; pažljivo sagledavanje i razumijevanje literaturnih podataka.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Ocijeniti kako okolišni čimbenici utječu na rast i razvoj biljke u mediteranskom klimatu.
2. Procijeniti najpogodniji sustav uzgoja i najpogodnije uvjete za kondiciju i zdravstveno stanje biljke.
3. Prepoznati problem uzgoja u radnom okruženju i ponuditi rješenje.
4. Kritički tumačit znanstvene podatke iz različitih literaturnih izvora te ih koristiti u rješavanju različitih problema uzgoja hortikulturnih biljaka u mediteranskom klimatu.

ECTS bodovi 4
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 10
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

predavanja ili konzultacije, vježbe (praktikum i terenska nastava) te seminarski rad.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar
Obvezna literatura:

1. Marschner, H. (1986) Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, London.
2. Öpik, H., Rolfe, S. (2005) The physiology of flowering plants. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Paul V. Nelson (2011) Greenhouse Operation and Management. 7th ed. Prentice Hall. Englewood Cliffs NJ.
4. Maslina i maslinovo ulje A-Ž, (Zadro, B. i Perica, S., ur.), Naklada Zadro, Zagreb, (2007), ISBN 978-953-182-075-2.
5. Civantos Lopez- Villalta, M. (1999) Olive pest and disease management. International Olive Oil Council, Madrid.
6. Pimentel, D. (2007) Encyclopedia of pest management. Volume II. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, New York, USA.

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Perica, S. (2001) Seasonal fluctuation and intracanopy variation in leaf nitrogen level in olive. Journal of Plant Nutrition 24(4&5):779-787.
2. Perica, S., Brown, H.P., Connell, H., Nyomora, J., Agnes M.S., Dordas, C., Hu, H. (2001) Foliar boron application improves flower fertility and fruit set of olive. HortScience 36(4):714-716.
3. Strikić, F., Bandelj Mavsar, D., Perica, S., Čmelik, Z., Šatović, Z., Javornik, B. (2009) The main Croatian olive cultivar "Oblica", shows high morphological but low molecular diversity. Journal of Horticultural Science and Biotechnology 84(3):345-349.
4. Vuletin Selak, G., Cuevas, J., Goreta Ban, S., Perica, S. (2014) Pollen tube performance in assessment of compatibility in olive (Olea europaea L.) cultivars. Scientia Horticulturae 165:36-43.
5. Vuletin Selak, G., Cuevas, J., Goreta Ban, S., Pinillos, V., Dumičić, G., Perica, S. (2014) The effect of temperature on the duration of the effective pollination period in ‘Oblica’ olive (Olea europaea L.) cultivar. Annals of Applied Biology 164(1):85-94.
6. Žanić, K., Ban, D., Gotlin Čuljak, T., Goreta Ban, S., Dumičić, G., Haramija, J., Znidarčič, D. (2013) Aphid populations (Hemiptera: Aphidoidea) depend of mulching in watermelon production in Mediterranean part of Croatia. Spanish Journal of Agricultural Research 11(4):1120-1128.
7. Žanić, K., Dumičić, G., Škaljac, M., Goreta Ban, S., Urlić, B. (2011) The effects of nitrogen rate and the ratio of NO3-:NH4+ on Bemisia tabaci populations in hydroponic tomato crops. Crop Protection 30:228-233.
8. Žanić, K., Goreta, S., Perica, S., Šutić, J. (2008) Effects of alternative pesticides on greenhouse whitefly in protected cultivation. Journal of Pest Science 81:161-166.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.