Šifra: 2401
Naziv Predmeta: Molekularna toksikologija mora
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija mora
Nositelj predmeta:

Izv.prof.dr.sc. Maja Fafanđel

Ustanova nositelja predmeta:

IRB - Centar za istraživanje mora, Rovinj

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti prirodni i antropogeni utjecaj na more i život u moru te raspraviti povezanost fizikalnih, kemijskih i molekularno bioloških procesa u nastanku, dijagnozi i prognozi učinaka toksina i genotoksina.

Sadržaj predmeta:

Ulaz i sudbina toksina i genotoksina u more. Učinak toksina i genotoksina na morske organizme s posebnim naglaskom na učincima na razini makromolekula. Biomarkeri i bioindikatori. Metodologija određivanja prisutnosti toksina i genotoksina u vodenom stupcu i sedimentu, te praćenju promjena na razini makromolekula (proteina i DNA) u morskih organizama. Interpretacija i statistička obrada rezultata. Procjena ugroženosti područja i rizika izloženosti organizama na razini jedinke i populacije u svrhu prognoze posljedica na biološke resurse, ekosustav i ljudsko zdravlje. Integriranje i implementiranje znanstveno utemeljenih saznanja u politiku zaštite okoliša kroz upravljanje otpadom, «čistiju» proizvodnju i kontrolu onečišćenja, a u svrhu održivog razvitka.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Preispitati učinak toksina i genotoksina na život u moru primjenom znanstvenog i analitičkog znanja.
2. Planirati sustavnu kontrolu i zaštitu mora praćenjem učinka toksina i genotoksina.
3. Procijeniti primjenu molekularne biologije u zaštiti i iskorištavanju morskih resursa.
4. Primijeniti suvremene instrumentalne i analitičke metodologije za sakupljanje i analizu podataka uz matematičku i informatičku podršku.
5. Osmisliti projekt s ciljem zaštite i iskorištavanja morskih resursa s posebnim osvrtom na samoprocjenu vlastite sposobnosti i uloge samostalnog rada u toksikološkim laboratorijima ili u istraživačkim ustanovama u savjetodavnim poslovima vezanih za zaštitu okoliša i industriju posebno marikulturu.

ECTS bodovi 6
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 20
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Redovito pohađanje nastave, izrada i prezentacija seminarskog rada, prisustvovanje usmenom i/ili pismenom ispitu

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Usmeni ispit, Esej/Seminar, Analiza objavljene publikacije, 9
Obvezna literatura:

1. Handbook of Ecotoxicology, Ur. Hoffman DJ, Rattner BA, Burton GA Jr., Cairns J Jr., 1995, Lewis Publ., Boca Raton, Ann Arbor, London, Tokyo
2. Mutation Research – Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis: Use of Aquatic Invertebrates in Genotoxicological Studies. 399, 1-2 (1998)
3. Mutation Research – Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis: Genotoxicological Studies in Aquatic Organisms. 552, 1-2 (2004)
4. Bihari, N., Batel, R.: Procjena genotoksičnog rizika kojemu su izloženi organizmi u moru. Priroda 857 (1998) 30-31.
5. Bihari, N., Hamer, B., Jakšić, Ž., Fafanđel, M., Mičić, M., Batel, R., Application of alkaline elution, Fast Micromethod and flow cytometry in detection of marine contamination. Cell. Mol. Biol. 48, 4 (2002) 373-377.
6. Bihari, N., Mićić, M., Batel, R., Zahn, R.K., Flow cytometric detection of DNA cell cycle alterations in hemocytes of mussels Mytilus galloprovincialis off the Adriatic coast, Croatia. Aquatic Toxicol. 64 (2003) 121-129
7. Bihari, N., Mičić, M., Fafanđel, M., Seawater quality along the Adriatic coast, Croatia based on toxicity data. Environ. Toxicol. 19 (2004) 109-114

Dopunska (preporučena) literatura:

Obzirom na interdisciplinarnu problematiku i relativno nov molekularno biološki pristup istraživanju prisutnosti utjecaja toksina i genotoksina u moru studenti će biti upučeni na primarne publikacije i revijalne radove koji su dostupni akademskoj zajednici Hrvatske.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Rasprava sa studentima i kolegama, evaluacija uspješnosti od strane zajedničkog stručnog povjerenstva Instituta «Ruđer Bošković», Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku