Šifra: 2619
Naziv Predmeta: Inhalacijski anestetici u znanstvenim istraživanjima
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biomedicina
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Slavica Kvolik

Ustanova nositelja predmeta:

Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Medicinski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Spoznati mogućnosti istraživanja učinaka inhalacijskih anestetika te naučiti načine primjene inhalacijskih anestetika za anesteziju kod eksperimantalnih životinja, kao i načine mjerenja koncentracije i ocjenjivanja anestezijskog učinka.

Sadržaj predmeta:

Podjela inhalacijskih anestetika. Sustavi za doziranje inhalacijskih anestetika in vitro. Sustavi za primjenu inhalacijskih anestetika in vivo i u medicini. Izvođenje inhalacijske anestezije kod eksperimentalne životinje. Procjena dubine anestezije temeljem ocjene promjene ponašanja eksperimentalne životinje; minimalna alveolarna koncentracija (MAK). Nuspojave inhalacijskih anestetika. Ocjena citotoksičnog učinka in vitro i in vivo primjenjenog inhalacijskog anestetika. Učinak inhalacijskih anestetika na stanični rast. Priprema i bojanje stanica za protočnu citometriju nakon izlaganja inhalacijskim anesteticima. Tumačenje rezultata učinka inhalacijskog anestetika, priprema podataka za statističku analizu. Primjena inhalacijskih anestetika u istraživanjima neanestezijskih učinaka drugih lijekova i metoda. Prezentacija rezultata.
Objavljene studije o učincima inhalacijskih anestetika. Seminarski rad: kritička analiza publikacije iz područja primjene inhalacijskog anestetika.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Utvrditi metode primjene i procjene učinka inhalacijskih anestetika in vivo i in vitro
2. Osposobiti se za samostalnu inhalacijsku anesteziju kod eksperimentalne životinje (miš ili štakor) i procjenu dubine i nuspojave anestezije.
3. Kritički procijeniti publikaciju u kojoj se opisuje učinak inhalacijskog anestetika.
4. Tumačiti znanstvene podatke iz područja eksperimentalne anestezije.

ECTS bodovi 4
Predavanja 15
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima ili konzultacijama, odraditi vježbe te samostalno izvesti jednu anesteziju i analizu jedne publikacije iz područja uporabe inhalacijskih anestetika.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)

Vježbe u trajanju od 5 sati održati će se u laboratoriju Medicinskog fakulteta u Osijeku i Kliničkog bolničkog centra u Osijeku.

Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Esej/Seminar, Analiza objavljene publikacije, 9
Obvezna literatura:

1. JUKIĆ, M., HUSEDŽINOVIĆ I., KVOLIK, S., MAJERIĆ KOGLER, V., PERIĆ, M., ŽUNIĆ, J., KLINIČKA ANESTEZIOLOGIJA, Chapter 5. Inhaled anesthetics; Medicinska naklada Zagreb 2012.
2. KVOLIK, S., GLAVAŠ-OBROVAC, LJ., BAREŠ, V., KARNER, I. 2005: Effects of inhalation anesthetics halothane, sevoflurane and isoflurane on human cell lines. Life Sci., 77(19): 2369-2383.
3. KVOLIK, S., DOBROSEVIC, B., MARCZI, S., PRLIC, L., GLAVAS-OBROVAC, L., 2009: Different apoptosis ratios and gene expressions in two human cell lines after sevoflurane anaesthesia. Acta Anaesthesiol. Scand., 53(9):1192-9.

Dopunska (preporučena) literatura:

1. KVOLIK, S. 2008: FARMAKOKINETIKA I FARMAKODINAMIKA LIJEKOVA. U: JUKIĆ, M., I SUR. Intenzivna medicina. Medicinska naklada, Zagreb. 392-405.
2. PAVIĆ R, PAVIĆ ML, TVRDEIĆ A, TOT OK, 2011: HEFFER M. Rat sciatic nerve crush injury and recovery tracked by plantar test and immunohistochemistry analysis. Coll. Antropol, 35 Suppl 1:93-100.
3. Zelimir Orkic, Boris Mraovic, Slavica Kvolik, Tomislav Istvanic, Dalibor Divkovic, Jozo Kristek. Does the type of anesthesia administered affect the efficacy of medicinal leech therapy after fingers replantation: clinical observations in a 6 year old boy. Pediatric Anesthesia. 22 (2012) 581–610.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa polaznika.