Šifra: 2112
Naziv Predmeta: Konzervacijska obrada tla
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Znanost o materijalima i nove tehnologije
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Danijel Jug
Prof.dr.sc. Irena Jug

Ustanova nositelja predmeta:

Fakultet agrobiotehničkih znanosti
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti negativne implikacije tradicionalnih i konvencionalnih sustava obrade tla na fizikalni, kemijski i biološki kompleks tla. Ovladati osnovnim postulatima suvremenih tehnoloških rješenja konzervacijskih sustava obrade tla čija primjena predstavlja neizostavnu agrotehničku uzgojnu mjeru u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji i u prevladavanju okolišno degradirajućih utjecaja konvencionalnih sustava.

Sadržaj predmeta:

Uvod i upoznavanje s problematikom obrade tla u uzgoju poljoprivrednih usjeva. Promjene fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava tla pod utjecajem obrade i važnost analize tla. Usporedba konvencionalnih i konzervacijskih sustava obrade tla. Multidisciplinarnost i polivalentnost aplikacije konzervacijskih sustava. Principi primjene i refleksija najznačajnijih konzervacijskih tehnologija obrade. Višerazinska valorizacija primijenjenih tehnologija konzervacijske obrade tla: biljno uzgojna, agroekološka, prehrambeno-kvalitativna, molekularno-biološka, i dr.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti temeljne procese vezane uz obradu tla.
2. Kritički prosuditi o prednostima i nedostatcima pojedinih sustava obrade tla (prvenstveno konvencionalne i konzervacijske obrade tla).
3. Procijeniti ograničenja primjene odgovarajućeg sustava konzervacijske obrade tla u odnosu na agroekološke, socijalno-gospodarske, društveno-tradicijske, tehničko-tehnološke i druge relevantne uvjete uzgojne sredine.
4. Odabrati i primijeniti najpovoljniji sustav obrade tla u biljnoj proizvodnji.

ECTS bodovi 4
Predavanja 15
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Izrada seminarskog rada

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave
Obvezna literatura:

1. Jug, D, Birkás, M., Kisić, I. (2015): Obrada tla u agroekološkim okvirima. Hrvatsko društvo za proučavanje obrade tla. Udžbenik. Osijek.
2. Bašić, F., Herceg, N. (2010): Temelji uzgoja bilja. Udžbenik. Synopsis, Zagreb.
3. Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Udžbenik, Školska knjiga, Zagreb.
4. Soane, B.D., van Ouwerkerk, C. (1994): Soil management for sustainability. Elsevier.
5. Birkás, M. (2008): Environmentally–sound adaptable tillage. Udžbenik. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Adel El Titi (2003): Soil Tillage in Agroecosystems. Advances in Agroecology. CRC press, USA.
2. WASWC (2007): No-till Farming Systems. Special publications No.3 by World Association of Soil and Water Conservation.
3. Nortcliff, S. (2015): Tasko force: Soil matters. Catena Verlag. International Union of Soil Science.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.