Šifra: 2511
Naziv Predmeta: Fitopatogene gljive u biljnoj proizvodnji
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija biljaka
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić

Ustanova nositelja predmeta:

Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti ulogu fitopatogenih gljiva u proizvodnji hrane od polja do gotovih proizvoda.

Sadržaj predmeta:

Najvažniji rodovi fitopatogenih gljiva i njihove karakteristike. Utjecaj okolišnih čimbenika na fitopatogene gljive. Utjecaj fitopatogenih gljiva na urod i kakvoću najznačajnijih ratarskih kultura (pšenica, kukuruz, suncokret, soja). Fitopatogene gljive koje se prenose sjemenom. Sekundarni metaboliti gljiva. Mogućnosti suzbijanja fitopatogenih gljiva.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Utvrditi sistematiku fitopatogenih gljiva.
2. Preispitati utjecaj okolišnih čimbenika na razvoj fitopatogenih gljiva.
3. Procijeniti utjecaj fitopatogenih gljiva na urod i kakvoću najznačajnijih ratarskih kultura.
4. Procijeniti mogućnosti suzbijanja fitopatogenih gljiva
5. Predložiti nove ili poboljšane načine proizvodnje hrane manipulacijom fitopatogenih gljiva na osnovu literature iz područja fitopatologije.

ECTS bodovi 6
Predavanja 25
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u predavanjima, izrada seminarskog rada

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar, 9
Obvezna literatura:

Bockus, W.W., Bowden, R.L., Hunger, R.M., Morill, R.M., Murray, T.D., Smiley, R.W. (2010.) Compendium of Wheat Diseases and Pests. APS Press.
Harveson, R.M., Hanson, L.E., Hein, G.L. (2009.): Comependium of Beet Deiseases and Pests. APS Press.
Agrios, G.N. (2005.): Plant pathology. General Aspects. Academic Press, New York.
Agrios, G.N. (2005.): Plant Pathology. Specific Plant Diseases. Academic Press, New York.
Leonard, K. J., Bushnell, W. R. (2003.): Fusarium Head Blight of Wheat and Barley. APS, St. Paul, Minnesota.
Kozakiewicz, Z. (1994.): Aspergillus, p. 575-606. In Foodborne Diseases Handbook; Diseases Caused by Viruses, Parasites and Fungi. Edited by Hui Y.H., Gorham R.J., Murrell K.D., Cliver D.O., Marcel Dekker, Inc. New York.
Marasas, W. F. O., Nelson, P. E., Toussoun, T. A. (1984.): Toxigenic Fusarium Species. Identity and Mycotoxicology. The Pennsylvania State University Press. University Park and London.

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Jurković, D., Ćosić, J., Vrandečić, K., Ilić, J. (2014.): Mikopopulacija korova istočne Slavonije i Baranje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
2. Ćosić, J., Vrandečić, K., Jurković, D. (2014.): The Effect of Essential Oils on the Development of Phytopathogenic Fungi. U knjizi Sharma N. i sur. „Biological Controls for Preventing Food Deterioration – Strategies for Pre- and Postharvest Management“, 273-292. Wiley Blackwell, UK.
3. Ivanović, M.S., Ivanović, D.M. (2001.): Mikoze i pseudomikoze biljaka. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet.
4. Jurković, D., Ćosić, J. (2004.): Bolesti suncokreta. U knjizi Vratarić M. i sur. "Suncokret Helianthus annuus L.", 283-328. Poljoprivredni institut Osijek.
5. Shaw, D.H., Lucas, G.B. (1991.): Compendium of Tobacco Diseases. APS Press.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Razgovori s polaznicima doktorskog studija o sadržaju predmeta i načinima prezentacije kao i o načinu održavanja ispita.
Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku.