Šifra: 2506
Naziv Predmeta: Biljni testovi toksičnosti
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija biljaka
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Janja Horvatić

Ustanova nositelja predmeta:

Odjel za biologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:

Doc.dr.sc. Martina Varga

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Naučiti djelovanje poznatog čimbenika na testni organizam u laboratorijskim uvjetima, kao i njegov mogući utjecaj na živi svijet u okolišu.

Sadržaj predmeta:

Vrste testova. Test organizmi. Način izvođenja testova u laboratoriju. Pojedinačan prikaz toksičnosti metala i ksenobiotika na alge, koji po svojoj toksičnosti i/ili zastupljenosti u industriji ili okolišu zaslužuju posebnu pažnju. Porijeklo i količina ksenobiotika u vodi. Lemna test - kao pokazatelji toksičnosti najčešće se prate prirast biljaka (određivanjem svježe i suhe tvari, određivanjem ukupne površine biljaka), koncentracija fotosintetskih pigmenata i količina proteina. Utvrđivanje toksičnosti metala (olovo, kadmij, živa, mangan, krom, nikal, kobalt, i aluminij) i ksenobiotika na alge kult. Chlorella kessleri, Pseudokirchneriella subcapitata i Desmodesmus subspicatus metodom miniaturiziranog bioassay-a. Statistička obrada podataka.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Primijeniti odgovarajući biljni test toksičnosti.
2. Pratiti odabrane pokazatelje toksičnosti u pojedinom tipu testa.
3. Kritički protumačiti eksperimentalno prikupljene podatke.
4. Istražiti učinke pojedinog toksikanta na biljne organizme u relevantnim literaturnim izvorima.
5. Prepoznati potencijalne probleme u okolišu koji se mogu riješiti primjenom stečenog znanja.

ECTS bodovi 6
Predavanja 20
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 5
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Redovito pohađanje predavanja uz mogući opravdani izostanak do 2 sata, redovito pohađanje vježbi bez mogućnosti izostanaka.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Analiza objavljene publikacije, Praktičan rad
Obvezna literatura:

OECD GUIDELINES FOR THE TESTING OF CHEMICALS- Revisedproposal for a newguideline 221Lemna sp. GrowthInhibition Test (http://www.oecd.org/dataoecd/16/51/1948054.pdf
HOCK B., ELSTNER E.F., 2004. Plant Toxicology, CRC Press
Rai, L. C., Gaur, J.P. &Soeder, C.J., 1994: Algae and water polution. E. Schweizerbart, Stuttgart.

GARCIA-LORENZO, M.L., MARTINET-SÁNCHEZ, M. J., PÉREZ-SIRVENT, C., 2014: Application if a plant bioassay for the evaluation of ecotoxicological risks of heavy metals in sediments affected by mining activities. Journal of Soils and Sediments, Volume 14, Issue 10
(http://link.springer.com/article/10.1007/s11368-014-0942-0)

PARK, A., KIM, Y.-J., CHOI, E.-M., BROWN, M. T., HAN, T., 2013: A novel bioassay using root re-growth in Lemna. Aquatic Toxicology. Volume 140-141
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166445X13001471)

Dopunska (preporučena) literatura:

MKANDAWIRE, M., TEIXEIRA DA SILVA, J.A., GERT DUDEL, E., 2014: The Lemna Bioassay: Contemporary issues as the most standardized plant bioassay for aquatic ecotoxicology. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, Volume 44, Issue 2
(http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10643389.2012.710451)

VISIOLI, G., CONTI, F.D., GARDI, C., MENTA C., 2014: Germination and root elongation bioassays in six different plant species for testing Ni contamination in soil. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, Volume 92, Issue 4
(http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00128-013-1166-5)

SANDÍN-ESPAÑA, P., LAUREIRO, I., ESCORIAL, C., CHUECA, C., SANTÍN-MONTANYÁ, I., 2011: The bioassay technique in the study of the herbicide effects. IN: SOLONESKI, S., LARRAMENDY, L.M., (Ed.): Herbocodes, Theory and Applications; InTech
(http://www.intechopen.com/books/herbicides-theory-and-applications/the-bioassay-technique-in-the-study-of-the-herbicide-effects)

NAUMANN, B., EBERIUS, M., APPENROTH, K. J., 2007: Growth rate based dose – response relationships and EC-values of ten heavy metals using the duckweed growth inhibition test(ISO 20079) with Lemna minor L. clone St. Journal of Plant Physiology, Volume 164, Issue 12
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176161706003154)

LANDOLT, E., 1986: The family of Lemnaceae – a monographic study (Vol. 1 and 2). Veroffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Edig. tech. Hochschule, StiftungRübel. Zürich.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

- provjera razumijevanja dobivenih informacija, načina prezentacije
- rasprave sa studentima i kolegama.
- praćenje napredovanja svakoga studenta
- “uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku”