Šifra: 2109
Naziv Predmeta: Aditivi u hrani
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Znanost o materijalima i nove tehnologije
Nositelj predmeta:

Prof. dr. sc. Drago Šubarić
Izv.prof.dr.sc. Đurđica Ačkar

Ustanova nositelja predmeta:

Prehrambeno tehnološki fakultet u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:

Prof.dr.sc. Ljubica-Glavaš Obrovac

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Poznavati aditive koji se uobičajeno koriste u proizvodnji hrane, njihovu funkciji u prehrambenom proizvodu kao i zakonsku regulativu i trendove u primjeni aditiva. Razumjeti učinke aditiva na zdravlje čovjeka.

Sadržaj predmeta:

Aditivi u hrani. Zašto se aditivi dodaju u hranu? Zakonska regulativa vezana za primjenu aditiva u proizvodnji hrane (kod nas i u svijetu). Klasifikacija i fizikalno-kemijska svojstva aditiva. Reakcije sa sastojcima hrane. Trendovi u primjeni aditiva u proizvodnji hrane.
Aditivi u hrani i njihovi štetni učinci na zdravlje čovjeka. Malnutricija izazvana aditivima u hrani. Antioksidansi u hrani kao inhibitori karcinogeneze i rasta tumora.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Utvrditi aditive u hrani.
2. Analizirati fizikalno-kemijska svojstva aditiva.
3. Predvidjeti interakcije aditiva sa sastojcima hrane.
4. Kritički prosuditi o pozitivnim i negativnim učincima aditiva na zdravlje.

ECTS bodovi 6
Predavanja 20
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Da bi uspješno savladao ciljeve ovog predmeta student treba redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u seminarima, pratiti literaturu iz područja i pripremiti prezentaciju.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar
Obvezna literatura:

1. W. Baltes: Lebensmittelchemie. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 2000.
2. Food Chemistry (O. R. Fennema ur.), Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, Hong Kong, 1996.
3. Food Additives (Collection of Analytical Methods for Food Additives, AOAC International, Arlington, USA).
4. Food Additives in the European Union (propisi).
5. Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (NN 39/13)

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Robert L. Smith, Samuel M. Cohen, John Doull, Victor J. Feron, Jay I. Goodman, Lawrence J. Marnett, Ian C. Munro, Philip S. Portoghese, William J. Waddell, Bernard M. Wagner and Timothy B. Adams Criteria for the safety evaluation of flavoring substances: The Expert Panel of the Flavor and Extract Manufacturers Association. Food and Chemical Toxicology, 2005;43:1141-1177
2. Silvio De Flora and Lynnette R. Ferguson Overview of mechanisms of cancer chemopreventive agents. Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, Online 16 August 2005.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Provjera razumijevanja dobivenih informacija, načina prezentacije i opsega usvojenog gradiva korištenjem upitnika na kraju predavanja predmeta.
Rasprave sa studentima i kolegama.
Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine voditeljstvo studija i zajedničko stručno povjerenstvo ustanova nositelja studija.