Šifra: 2105
Naziv Predmeta: Peptidi u biološkim procesima - potencijalni terapeutici
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Znanost o materijalima i nove tehnologije
Nositelj predmeta:

Doc.dr.sc. Katarina Mišković Špoljarić

Ustanova nositelja predmeta:

Medicinski fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti ulogu i mehanizam djelovanja neuropeptida, antimikrobnih, amiloidnih i natriuretskih peptida te kako poremećaj u njihovoj funkciji dovodi do oboljenja. Spoznati da je svrha istraživanja ovog područja korigirati poremećaje te nadvladati ograničenja peptida kao terapeutika

Sadržaj predmeta:

1. Uvod u peptide: građa, struktura i funkcija
2. Neuropeptidi
-otkriće, karakteristike, funkcija i neuropeptidni receptori
- neuropeptidi kao modeli u razvoju lijekova za kontrolu boli, ovisnosti, depresije, epilepsije, unosa hrane i neurodegeneraciji
3. Antimikrobni peptidi
- podjela, mehanizam djelovanja, faktori bitni za aktivnost
- antimikrobni peptidi kao terapeutici i modificirani sintetski peptidi
4. -Amiloidni peptidi
- struktura, funkcija i uloga u patogenezi Alzheimerove i Parkinsonove bolesti, Down-ovog sindroma i prionskih bolesti
5. Natriuretski peptidi
- podjela i korištenje kao markera i terapeutika
6. Peptidni mimetici
- jednostavne modifikacije, ciklički analozi, modifikacije peptidne veze, -aminokiseline, peptidne nukleinske kiseline

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Analizirati mehanizam djelovanja i uloge peptida u razvoju niza kroničnih ili infektivnih oboljenja.
2. Preispitati pristup razvoja modificiranih peptida ili njihovih mimetika.
3. Zaključiti o važnosti interdisciplinarnog pristupa u procjeni korištenja peptida kao terapeutika.
4. Kritički prosuditi rješenje problema uporabe peptidnih terapeutika u kliničkoj primjeni.

ECTS bodovi 4
Predavanja 10
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 5
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

pohađanje nastave i pisanje seminarskog rada

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar
Obvezna literatura:

1. 1. Fosgerau, K., & Hoffmann, T. (2014). Peptide therapeutics: Current status and future directions. Drug Discovery Today, 20(1), 122–128. doi:10.1016/j.drudis.2014.10.003
2. 2. Kaspar, A. a, & Reichert, J. M. (2013). Future directions for peptide therapeutics development. Drug Discovery Today, 18(17-18), 8073. –17. doi:10.1016/j.drudis.2013.05.011
3. 3. Goodwin, D., Simerska, P., & Toth, I. (2012). Peptides as therapeutics with enhanced bioactivity. Current Medicinal Chemistry, 19(26), 4451–61. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22830348
4. 4. Purcell, A. W., McCluskey, J., & Rossjohn, J. (2007). More than one reason to rethink the use of peptides in vaccine design. Nature Reviews. Drug Discovery, 6(5), 404–14. doi:10.1038/nrd2224
5. 5. Nevola, L., & Giralt, E. (2015). Modulating protein – protein interactions : the potential of peptides. Chemical Communications, (51), 3302–3315. doi:10.1039/C4CC08565E
6. 6. Sebbage, V. (2009). Review Cell-penetrating peptides and their therapeutic applications. Bioscience Horizons, 2(1), 64–72.
7. 7. Wagstaff, K. M., & Jans, D. a. (2006). Protein transduction: cell penetrating peptides and their therapeutic applications. Current Medicinal Chemistry, 13(12), 1371–87. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16719783

Dopunska (preporučena) literatura:

Zeng, H., Little, H. C., Tiambeng, T. N., Williams, G. A., & Guan, Z. (2013). Multifunctional Dendronized Peptide Polymer Platform for Safe and Effective siRNA Delivery. J. Am. Chem. Soc. doi: dx.doi.org/10.1021/ja400986u |
Haugaard-Kedström, L. M., Shabanpoor, F., Hossain, M. A., Clark, R. J., Ryan, P. J., Craik, D. J., … Rosengren, K. J. (2011). Design, synthesis, and characterization of a single-chain peptide antagonist for the relaxin-3 receptor RXFP3. Journal of the American Chemical Society, 133(13), 4965–74. doi:10.1021/ja110567j
Fischer, P. M. (2006). Peptide, Peptidomimetic, and Small-molecule Antagonists of the p53–HDM2 Protein–Protein Interaction. International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 12(1), 3–19. doi:10.1007/s10989-006-9016-5
Brown, K. C. (2010). Peptidic tumor targeting agents: the road from phage display peptide selections to clinical applications. Current Pharmaceutical Design, 16(9), 1040–54. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20030617
Ladner, R. C., Sato, A. K., Gorzelany, J., & de Souza, M. (2004). Phage display-derived peptides as therapeutic alternatives to antibodies. Drug Discovery Today, 9(12), 525–9. doi:10.1016/S1359-6446(04)03104-6

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

- ispitivanje primjerenosti programa - provoditi će se ispunjavanjem upitnika koji će sadržavati pitanja o predznanju studenata iz područja koje obrađuje kolegij, kao i području znanstvenog djelovanja, da bi se osigurala maksimalna uspješnost i korist od predloženog kolegija. Provodi se 3-5 tjedana prije početka nastave i na kraju predavanja predmeta
- uspješnost kolegija će evoluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku