Šifra: 2612
Naziv Predmeta: Kombinacija terapija i mehanizmi u liječenju malignih bolesti
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biomedicina
Nositelj predmeta:

naslovni doc.dr.sc. Petar Ozretić, zn. suradnik
Izv.prof.dr.sc. Lidija Beketić Orešković

Ustanova nositelja predmeta:

(PO) Institut Ruđer Bošković, Zavod za molekularnu medicinu
(LB) KBC sestara milosrdnica Zagreb

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Spoznati najnovija bazična i klinička istraživanja i njihovu primjenu u liječenju malignih bolesti.

Sadržaj predmeta:

Molekularna osnova maligne transformacije, uloga onkogena i tumor
supresorskih gena. In vitro modeli.Osnovni principi djelovanja radioterapije. Klinička primjena radiobiologije. Vrste citostatika i mehanizmi kliničkog djelovanja. Mehanizmi međudjelovanja radioterapije i kemoterapije. Kliničko značenje mehanizama otpornosti na kemoterapiju i radioterapiju. Neželjeni učinci kombiniranog liječenja kemo-radioterapijom. Najčešće primjenjivani klinički protokoli kombiniranog liječenja malignih bolesti.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti osnovne genetske i proteinske uloge ključnih gena/ proteina u funkcioniranju organizma.
2. Utvrditi molekularne aspekte regulacije i moguće intervencije.
3. Analizirati moguće metode i njihovu primjenu u istraživanjima učinaka lijekova..
4. Predložiti istraživanje razvoja bolesti na osnovu relevantnih podataka iz stručne i znanstvene literature u području molekularne fiziologije funkcioniranja stanica/organizma.
5. Predložiti rješenje opaženim problemima i situacijama u radnom okruženju vezanih za kombinaciju terapija u liječenju malignih bolesti.

ECTS bodovi 4
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 10
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

redovito pohađanje nastave

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit
Obvezna literatura:

1. Šamija, Vrdoljak, Krajina : Klinička onkologija, Medicinska naklada Zagreb 2006; i poglavlja Biologija raka str 11-45, Molekularna dijagnostika str 92-98, Kemoterapija str 130- 145, Hormonska terapija str152-161, Gensko liječenje tumora str172-176
2. Skeel RT and Khleif SN: Biological and pharmacological basis of cancer chemotherapy. In: (Skeel RT ed.) Handbook of Cancer Chemotherapy. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2003; pp.3-26.
3. Steel GG: Combination of radiotherapy and chemotherapy: principles. In: (Steel GG ed.) Basic Clinical Radiobiology. Edward Arnold, 2002; 184-194.
4. Stewart FA, Saunders MI: Combined radiotherapy and chemotherapy: clinical application and evaluation. In: (Steel GG ed.) Basic Clinical Radiobiology. Edward Arnold, 2002; 184-194.

Dopunska (preporučena) literatura:

The Cancer Genome Atlas Network 2012 Comprehensive molecular portraits of human breast tumours Nature 490:61;
de Castro DG, Clarke PA , Al-Lazikani B, Workman P 2013 Personalized Cancer Medicine: Molecular Diagnostics, Predictive biomarkers, and Drug Resistance Clinical pharmacology & Therapeutics:93(3) 2013;

Hausser J, Zavolan M 2014 Identification and consequences of miRNA–target interactions — beyond repression of gene expression Nature Reviews Genetics 2014; doi:10.1038/nrg3765;
Helleday T, Eshtad S, Nik-Zainal S 2014 Mechanisms underlying mutational signatures in human cancers Nature Reviews Genetics doi:10.1038/nrg3729;
Rahman N 2014 Realizing the promise of cancer predisposition genes Nature 505:302.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Za pojedina predavanja – tematske cjeline – provjera razumijevanja dobivenih informacija, načina prezentacije, itd.
Rasprave sa studentima i kolegama – anketa po završetku kolegija.
Praćenje napredovanja svakoga studenta.
Evaluacija uspješnosti od strane voditeljstva studija i zajedničkog stručnog povjerenstva ustanova nositelja studija. Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku”.