Šifra: 1102
Naziv Predmeta: Moderne eksperimentalne metode fizike u prirodnim znanostima
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: izborni kolegij (metodološki)
Nositelj predmeta:

Doc.dr. sc. Hrvoje Brkić
Doc.dr.sc. Mladen Kasabašić

Ustanova nositelja predmeta:
Suradnici – izvoditelji:

Prof.dr.sc. Dario Faj

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: I. semestar
Cilj predmeta:

Usvojiti teorijsko znanje i razviti eksperimentalne vještine u primjeni modernih eksperimentalnih metoda fizike u biologiji, kemiji i medicini.

Sadržaj predmeta:

Osnove vakuumske fizike. Osnove niskotemperaturene fizike. Metode za depoziciju tankih filmova. Metode pripreme praskastih uzoraka. Sol-gel metoda. Stakla. Keramike. Kompozitni materijali. Nanomaterijali. Difrakcija x-zrakama. Laseri. Ramanova spektroskopija. Infracrvena spektroskopija. Apsorpcijska spektroskopija. Fotoluminescencija. Florescencija. Fosforescencija. Elipsometrija.
Optička mikroskopija. Konfokalna mikroskopija. Transmisijska i pretražna elektronska mikroskopija. Pretražna tunelska mikroskopija (STM). Mikroskopija atomskim silama (AFM). Pretražna optička mikroskopija bliskog polja (SNOM). Nuklearna magnetska rezonancija (NMR). Elektronska paramagnetska rezonancija (EPR). Moessbauerova spektroskopija. Statistička obrada eksperimentalnih podataka. Obrada podataka softwerskim paketima: EXCEL, ORIGIN, MATHCAD, STATISTICA, PEAKFIT, J-IMAGE.

Vježbe:
Izrada i javna prezentacija seminarskog rada na jednoj od eksperimentalnih metoda IRB-a. Posjeta laboratorijima IRB-a i direktno upoznavanje s eksperimentalnim metodama moderne fizike.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Kritički procijeniti potrebu interdisciplinarnosti i uporabu modernih eksperimentalnih metoda fizike u konkretnim primjerima iz prirodnih znanosti.
2. Odabrati eksperimentalne analitičke metode relevantne za osobni znanstveni interes i rad.
3. Analizirati eksperimentalne podatke modernim računalskim metodama.
4. Primijeniti kompleksan matematički aparat fizike i predznanje fizike u osobnom znanstvenom radu.

ECTS bodovi 6
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 25
Ukupno 35
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)

Redovito pohađanje nastave uz mogući opravdani izostanak do 6 sati nastave.

Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Usmeni ispit, Esej/Seminar, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave, 9
Obvezna literatura:

1. M. Ivanda: Moderne eksperimentalne metode fizike u prirodnim znanostima, Skripta u pripremi.
2. Miroslav Furić: Eksperimetalne metode moderne fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
3. Lecture Notes in Physics: Nanoscale Spectroscopy and Its Applications to Semiconductor Research, Eds.Y. Watanabe, S. Heun, G. Salviati, and N. Yamamoto, Springer Verlag 2002,
4. Physical Methods in Bioinorganic Chemistry – Spectroscopy and Magnetism, Ed. Lawrence Que, Sausalito, 2002.
5. Nanostruktured Materials, Editor Carl C. Koch, William Andrew Publishing, Norwich/ New York, 2002.
6. David Harvey, Modern Analytic Chemistry, McGraw-Hill, New York, 1990.

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Hans Kuzmany: Solid State Spectroscopy – An Introduction, Springer, Wien, 2002.
2. George Turrell: Infrared and Raman Spectra of Crystals, Academic Press, London, 1972.
3. Claus F. Klingshirn, Semiconductors Optics, Springer, Berlin, 1997.
4. Frank J.Blatt, Modern Physics, McGRAW-HILL, New York,1992.
5. Prospects in Nanotehnology, Proceedings of the First General Conference on Nanotechnology, Editors M. Krummenacker and J. Lewis, Wiley & Sons, New York / Chichester / Brisbane / Toronto/ Singapore, 1995.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

• upitnici za ispitivanje stavova korisnika programa
• provjera razumijevanja dobivenih informacija,
• rasprave sa studentima i kolegama,
• praćenje napredovanja svakoga studenta,
• evaluacija uspješnosti predmeta svake godine od strane zajedničkog stručnog povjerenstva Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku”