Šifra: 2610
Naziv Predmeta: Uloga željeza u kroničnim i malignim bolestima
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biomedicina
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Ines Drenjančević

Ustanova nositelja predmeta:

Medicinski fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti ulogu željeza u razvoju i progresiji kroničnih i malignih bolesti.

Sadržaj predmeta:

1. Mehanizam toksičnog djelovanja željeza. Slobodne ione željeza (neproteinski vezane ione željeza) reducira superoksid, a nastali fero oblik željeza se reoksidira u prisutnosti peroksida pri ćemu nastaju feri ioni i hidroksilni radikal, koji oštećuje sve biološke makromolekule. Hidroksilni radikal može depolimerizirati polisaharide, oštetiti DNK molekulu, inaktivirati enzime i izazvati lipidnu peroksidaciju.
2. Bolesti koje mogu biti izazvane viškom željeza. Posljedica povišene količine željeza u određenom tkivu može biti: infekcija, aritmija-kardiomiopatija, artroza, dijabetes, ciroza i karcinom jetre, tumori, te razne endokrine (impotencija) i neurodegenerativne bolesti (npr. depresija, Parkinsonova i Alzheimerova bolest).
3. Načini za uklanjanje viška željeza. Organizam je razvio endogene sisteme za uklanjanje viška željeza, ali postoje i tretmani kojima se može smanjiti nakupljanje viška željeza u organizmu.
4. Profilaktične i terapeutske mogućnosti. Pokazati ćemo dva načina: 1. Posebni aspekti sprječavanja nakupljanja viška željeza u organizmu, 2. Farmakološke metode za pomoć bolesnicima s viškom željeza.
5. Eksperimentalni dokazi antitumorskog učinka nekih spojeva željeza. Željezo i spojevi željeza mogu oštetiti i inhibirati rast normalne i maligne stanice. Željezo je esencijalni nutritijent za tumorske stanice koje se nekontrolirano dijele. Međutim, previše katalitičkog željeza (stvaranjem slobodnih kisikovih radikala) može razoriti tumorsku stanicu.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Analizirati mehanizam toksičnog djelovanja željeza na organizam.
2. Procijeniti koje bolesti mogu nastati zbog viška željeza.
3. Utvrditi načine za uklanjanje viška željeza iz organizma.
4. Preispitati profilaktične i terapeutske mogućnosti sprječavanja nakupljanja i liječenja viška željeza.
5. Kritički propitati eksperimentalne dokaze antitumorskog učinka nekih spojeva željeza.

ECTS bodovi 5
Predavanja 15
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 5
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave
Obvezna literatura:

Poljak-Blaži M. Uloga željeza u neoplazmi. Revijalni rad. Liječnički vjesnik 122: 234-238, 2000.
Poljak-Blaži M. Role of iron in carcinogenesis, and anticarcinogenic effect of iron compounds. Trace elements in medicine. 1: 29-42. 2003.
Weiss G. Modification of iron regulation by the inflammatory response. Bast Practice Res Clin Hematol. 18: 183-201. 2005.
Kukulj S. Uloga i promjene metabolizma željeza u oboljelih od raka pluća. Doktorska Disertacija. Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet. 2004.

Dopunska (preporučena) literatura:

Poljak-Blaži M, Stančić-Rokotov D, Ferle-Vidović A. Inhibitory effect of iron on melanoma B16 growth. Period. biol. 87: 17-22, 1985.
Flajsig I, Poljak-Blaži M. Influence of iron on proliferation and cell cycle kinetics on cultured malignant and normal cells. Oncology, 47: 443-446, 1990.
Weinberg ED. Roles of iron in neoplasia: promotion, prevention and therapy. Biol Trace Elem Res 1992;34:123-140.
Weinberg ED. Association of iron with respiratory tract neoplasia. J Trace Elem Exp Med 1993;6:117-23.
Stevens RG, Graubard BI, Micozzi MS, Neriishi K, Blumberg BS. Moderate elevation of body iron level and increased risk of cancer occurrence and death. Int J Cancer 1994;56:364-369.
deSousa M. The immunology of iron overload. U: de Sousa M, Brock Jh, ur. Iron in immunity, cancer and inflamation. Chichester: Wiley; 1989, p. 247- 58.
Weinberg JB, Hibbs JB Jr. Endocytosis of red blood cells or hemoglobin by activated macrophages inhibits their tumorocidal effect. Nature 1977;269:245-7.
Weinberg ED. Iron withloading. A defense against infection and neoplasia. Physiol Rev 1984;64:55-102.
Weinberg ED, Weinberg GA. The role of iron in infection. Current Opinion in Infectious Diseases 1995;8:164-9.
Weinberg ED. The role of iron in cancer. Europ J of Cancer Prev 1996;5:19-36.
Herbert V. Dangers of iron and vitamin C supplements. J Am Diet Assoc 1993;93:526-7.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.