Šifra: 2402
Naziv Predmeta: Metalni ioni i organska tvar u prirodnim vodama
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija mora
Nositelj predmeta:

naslovni doc.dr.sc. Vlado Cuculić, viši zn. suradnik

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Ruđer Bošković

Suradnici – izvoditelji:

Dr.sc. Marina Mlakar, znanstvena savjetnica

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti moguće interakcije različitih oblika tragova metala u prirodnim vodama s organskom tvari te naučiti specifične oblike metalnih spojeva koji su vrlo toksični u malim koncentracijama, a akumuliraju se u morskim organizmima koji se konzumiraju kao ljudska hrana.

Sadržaj predmeta:

Sastav prirodnih voda. Specijacija metalnih iona u prirodnim vodama, utjecaj organske tvari i prisutnih čestica. Kapacitet kompleksiranja - vezanje iona metala i organske tvari. Primjena elektrokemijskih metoda. Esencijalni i toksični ioni metala (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Pb, Zn); bioakumulacija, biokoncentracija i biomagnifikacija unutar prehrambenog lanca u vodenom okolišu. Utjecaj specijacije iona metala na njihovu toksičnost, kao i njihove poželjne učinke.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Utvrditi osnove ponašanja metalnih iona i kompleksa u vodenom okolišu.
2. Prosuditi utjecaj organske tvari na biogeokemijske procese esencijalnih i neesencijalnih metala u tragovima u vodenim sustavima.
3. Procijeniti bioakumulaciju, biokoncentraciju i biomagnifikaciju metala u tragovima unutar prehrambenog lanca u vodenom okolišu.
4. Kritički prosuditi međudjelovanja metalnih iona i njihovih kompleksa (organskih i anorganskih) u vodenom okolišu na osnovu znanstvene literature.
5. Predložiti istraživanje značaja metalnih iona i organske tvari u okolišu odabirom relevantnih podataka i informacija.

ECTS bodovi 4
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 10
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar
Obvezna literatura:

1. Riley, J.P. Chester, R., Introduction to Marine Chemistry, Acad. Press, London, 1971.
2. Buffle, J., Complexation Reactions in Aquatic Systems, Ellis Horwood, Chichester, 1988.
3. Stumm W, Morgan JJ, Aquatic Chemistry 3nd ed., J. Wiley&Sons, New York,1996.
4. Viličić, D., Fitoplankton u ekološkom sustavu mora, poglavlja 3 i 4, Šk. knjiga, Zagreb, 2003.

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Branica, M. (2001) Tragovi metala u prirodnim vodama. Kemija u industriji, 50, 493-499.
2. Duffus, J.H. (2002) Heavy metals—a meaningless term? Pure and Applied Chemistry, 74, 793–807.
3. Hodson, M.E. (2004) Heavy metals—geochemical bogey men? Environmental Pollution, 129, 341–343.
4. Morel, F.M.M., Price, N.M. (2003) The Biogeochemical Cycles of Trace Metals in the Oceans. Science, 300, 944-947.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.