Šifra: 1113
Naziv Predmeta: Laboratorijske životinje i biomedicinska istraživanja
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: izborni kolegij (metodološki)
Nositelj predmeta:

naslovni izv.prof.dr.sc. Ranko Stojković, zn. savjetnik

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: I. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti biomedicinska istraživanja na modelima laboratorijskih životinja od poznavanja različitih animalnih modela do njihovog držanja, planiranja i provođenja pokusa uz osiguravanje dobrobiti životinja do primjene relevantne zakonske regulative.

Sadržaj predmeta:

- Uvod u znanost o laboratorijskim životinjama
- Značaj animalnih modela u biomedicinskim istraživanjima i etika upotrebe laboratorijskih životinja
- Najčešće laboratorijske životinje i njihove biološke osobine
- Genetski standardizirane, mikrobiološki standardizirane i fiziološki oštećene laboratorijske životinje i njihova uporaba u biomedicinskim istraživanjima
- Pregled pozitivne zakonske regulative u RH i EU vezane uz uzgoj držanje i rad s laboratorijskim životinjama koje se koriste u biomedicinskim istraživanjima
- Izrada pokusnog protokola za rad s laboratorijskim životinjama kroz kritičku analizu znanstvenog članka iz područja znanosti o laboratorijskim životinjama (Journal club)
- Alternative uporabi laboratorijskih životinja kroz kritičku analizu znanstvenog članka iz područja znanosti o laboratorijskim životinjama (Journal club).
- Posjet animalnoj jedinici instituta „Ruđer Bošković i rad s laboratorijskim životinjama ( obilježavanje životinja, određivanje spola, aplikacija lijekova (ip,sc.ig,iv), prikaz različitih načina uzorkovanja krvi u laboratorijskih životinja, analgezija, anestezija i eutanazija laboratorijskih životinja)

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Analizirati pogodnosti pojedine životinje kao modela za biomedicinska istraživanja.
2. Kritički prosuditi o prednostima, nedostacima i potrebi pravile ekstrapolacije animalnih pokusa na ljude.
3. Odabrati pravilan animalni model za pojedina biomedicinska istraživanja.
4. Smisliti i provesti pokuse bazirane na animalnim modelima te dobivene rezultate pravilno ekstrapolirati.

ECTS bodovi 4
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 15
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su obavezni prisustvovati nastavi, te pripremiti i izložiti seminarski rad

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Usmeni ispit
Obvezna literatura:

- Guide for the Care and Use of Laboratory Animals: Eighth Edition, 2011
- W.M.S. Russell and R.L. Burch The Principles of Humane Experimental Technique
- Fox JG, Anderson LC, Loew FM, Quimby FW (2002) Laboratory Animal Medicine 2nd ed. Academic Press, Elsevier Science (USA).
- Liggitt HD. Laboratory Animals: Alternatives To Traditional Use, Laboratory Animal Medicine and Sciences - Series 11 (2000).
- Harkness JE, Vagner JE, 1995. The Biology and medicine of Rabits and Rodents (1995) Williams and Wilkins (USA).
- Zbirka zakona i podzakonskih akata RH i EU kojima se regulira rad s laboratorijskim životinjama koje se koriste u biomedicinskim istraživanjima. Zbirka se osvježava svake godine tako da studenti dobivaju uvid u trenutno važeće zakonodavstvo.
- Svu potrebnu obveznu literaturu polaznici će dobiti od voditelja predmeta tijekom održavanja kolegija putem oblaka.

Dopunska (preporučena) literatura:

Najnoviji znanstveni i pregledni radovi iz područja znanosti pokusnih životinja.
Svu potrebnu dodatnu literaturu polaznici će dobiti od voditelja predmeta tijekom održavanja kolegija putem oblaka.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.