Šifra: 2621
Naziv Predmeta: Patofiziologija jetre
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biomedicina
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Aleksandar Včev
Prof.dr.sc. Martina Smolić

Ustanova nositelja predmeta:

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:

Prof.dr.sc. Branko Dmitrović
Doc.dr.sc. Anđela Grgić
Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Trtica Majnarić

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti anatomiju, histologiju i patologiju jetre te jetrene bolesti, njihovu patofiziologiju, kliničke značajke kao i metode liječenja.

Sadržaj predmeta:

Anatomija i histologija jetre. Fiziologija jetre. Naglašena važnost stanične biologije kao temeljnog pristupa razumijevanju građe i funkcije tkiva i organa. Medicinski primjeri koji upućuju na povezanost histologije s patobiologijom, dijagnostikom i kliničkim oblicima bolesti jetre.
Poremećaji intermedijarnog metabolizma jetre. Poremećaji jetrene funkcije sinteze. Poremećaji detoksifikacije. Poremećaji metabolizma i izlučivanja bilirubina. Poremećaji cirkulacije žuči. Akutni i kronični hepatitis. Kronične bolesti jetre. Metabolički sindrom i nealkoholna masna bolest jetre. Ciroza jetre. Žučne bolesti jetre. Tumori jetre.
Anamneza i fizikalni pregled osobe s jetrenom bolešću. Laboratorijski nalazi kod jetrenih bolesti. Nova saznanja u liječenju bolesti jetre.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti anatomsku, histološku i patološku građe jetre.
2. Utvrditi povezanost najčešćih jetrenih bolesti s njihovim glavnim simptomima s patofiziološkim procesima u podlozi.
3. Predvidjeti anatomska, patohistološka i patofiziološka zbivanja kod najvažnijih jetrenih bolesti.
4. Prosuditi o najprikladnijim načinima liječenja temeljem patofizioloških promjena i kliničkih nalaza.

ECTS bodovi 6
Predavanja 20
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 5
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Redovito pohađanje nastave i izrada seminarskog rada.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar
Obvezna literatura:

1. Izabrana poglavlja iz udžbenika Duale Reihe: Anatomija (ur. hrv. izdanja: I. Vinter, V. Katavić, Z. Petanjek), Medicinska naklada Zagreb, 2018.
2. Junqueira Cl, Carneiro J. Osnove histologije: udžbenik i atlas. Zagreb: Medicinska naklada 2005.
3. Damjanov I, Seiwerth S, Jukić S, Nola M. Patologija. 5. izdanje. Zagreb: Medicinska naklada 2017.
4. Damjanov I. Patophysiology. 1. ed. Philadelphia: Elsevier; 2009.
5. Katzung B. Temeljna i klinička farmakologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2011.

Dopunska (preporučena) literatura:

-

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.