Šifra: 1118
Naziv Predmeta: Etika u bioznanostima
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: izborni kolegij (metodološki)
Nositelj predmeta:

Izv. prof.dr.sc. Ivica Kelam
Prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš

Ustanova nositelja predmeta:

(IK) Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(HL) Filozofski fakultet, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: I. semestar
Cilj predmeta:

Osamostaliti studente za kritičko razmišljanje i vođenje argumentirane rasprave o etičkim načelima i normama u znanstvenim istraživanjima te shvatiti odnos bioetike i bioznanosti.

Sadržaj predmeta:

Etička načela u eksperimentalnim istraživanjima. Etički odnos prema okolišu – odlaganje eksperimentalnog otpada. Etičke norme u ponašanju istraživača: istog ranga, senior – mladi istraživači (doktorandi, poslijedoktorandi). Etičnost u pisanju publikacija. Provjere plagiranog udjela: mehanički (kompjuterski programi), postavke, poglavlja znanstvenog rada u kojima se nužno ponavljaju sintagme, opisi i izvorišta, naslovi-rečenice (M&M, Popis citiranih referenci), Načelo opreza, Kršenje etičkih normi u znanstvenim istraživanjima, Odnos vrijednosti i tehnologije, Moralne i etičke dileme u znanstvenim istraživanjima, Bioetika, Odnos bioetike i bioznanosti

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Preispitati etičke prijepore u pojedinim eksperimentalnih istraživanjima.
2. Predložiti profesionalno i s etičkim načelima usklađeno djelovanje u akademskoj zajednici.
3. Prosuditi vlastitu ulogu u prosocijalnom ponašanju i djelovanju u akademskoj zajednici.
4. Procijeniti važnost interdiciplinarnog, transdisciplinarnog, multidisciplinarnog, pluriperspektivnog i integrativnog pristupa u znanstvenom radu.

ECTS bodovi 6
Predavanja 20
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 10
Ukupno 35
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

1. Pohađati predavanja i aktivno sudjelovati u raspravama.
2. Napisati seminarski rad.
3. Obveza je polaznika pratiti dinamiku izvođenja predviđenih obveza, uz korištenje relevantne literature i znanstveno-istraživačkih metoda.
4. Položiti usmeni ispit.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave
Obvezna literatura:

1. I. Kelam: Genetički modificirani usjevi kao bioetički problem (Pergamena/Visoko evađeosko teološko učilište, Zagreb/Osijek, 2015)
2. H. Jurić: Etika odgovornosti Hansa Jonasa (Pergamena, Zagreb, 2011)
3. N. Herceg: Okoliš i održivi razvoj (Synopsis, Zagreb, 2013)
4. M. Huesemann, J. Huesemann: Techno-Fix: Why Technology Won't Save Us or the Environment (New Society Publishers, Gabriola Island, 2011)
5. A. Briggle, C. Mitcham: Ethics and Science – an Introduction (Cambridge University Press, Cambridge, 2012)

Dopunska (preporučena) literatura:

1. T. Krznar: Znanje i destrukcija. Integrativna bioetika i problemi zaštite okoliša (Pergamena/Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011)
2. V. Hösle: Filozofija ekološke krize (Matica hrvatska, Zagreb, 1996)
3. I. Pollard: Bioscience ethics (Cambridge University Press, Cambridge, 2009)
4. C. Willmot, S. Macip: Where Science and Ethics Meet – Dilemmas at the Frontiers of Medicine and Biology (Praeger, Santa Barbara, 2016)
5. F. J. Ayala: Evolution, Explanation, Ethics, and Aestethics – Towards a Philosophy of Biology (Elsevier, London, 2016)
6. C. Patterson: Vječna Treblinka. Naše postupanje prema životinjama i holokaust (Genesis / Prijatelji životinja, Zagreb, 2005)
7. G. L. Comstock: Life Science Ethics (Springer, London, 2010)
8. J. G. Speight, R. Foote: Ethics in Science and Engineering (Wiley-Scrivener, 2011)
9. B. E. Rollin: Science and Ethics (Cambridge University Press, Cambridge, 2006)
10. K. Shrader-Frechette: Tainted - How Philosophy of Science Can Expose Bad Science (Oxford University Press, Oxford, 2014)
11. S. g. Morris: Science and the end of ethics (Palgrave Macmillan, New York, 2015)
12. J. D’Angelo: Ethics in Science - Ethical Misconduct in Scientific Research (CRC Press, New York, 2012)
13. P. Pruzan: Research Methodology - The Aims, Practices and Ethics of Science (Springer International Publishing, Switzerland, 2016)
14. W. J. Gonzales: New Perspectives on Technology, Values, and Ethics Theoretical and Practical (Springer, London, 2015)

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.