Šifra: 2604
Naziv Predmeta: Metaboličke genetske promjene u akutnim, kroničnim i malignim oboljenjima gušterače
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biomedicina
Nositelj predmeta:

naslovna izv. prof.dr.sc. Neda Slade, zn. savjetnica u trajnom izboru

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Ruđer Bošković

Suradnici – izvoditelji:

naslovna izv. prof.dr.sc. Neda Slade, zn. savjetnica

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti metaboličke i genetske promjene povezane s nastankom i progresijom akutnih, kroničnih i malignih bolesti gušterače s naglaskom na etiologiju, mehanizme nastanka i razvoja bolesti, te raspraviti moguće nove terapijske pristupe.

Sadržaj predmeta:

Metabolizam hranjivih tvari u fiziološkim uvjetima; Promjene metabolizma hranjivih tvari u patološkim stanjima gušterače; Hiperkalcemija u apoptozi; Utjecaj stresa, alkohola i pušenja na patološke promjene gušterače; Diabetes mellitus; Komplikacije (rane i kasne) u šećernoj bolesti; Akutni i kronični pankreatitis; Maligne promjene gušterače; Molekularno-genetička analiza 18q kromosoma u karcinomima pankreasa; Embrionalne matične stanice miša kao eksperimentalni model; Teratokarcinomi; Retrovirusi kao inicijatori endokrinoloških poremećaja gušterače; Ekeperimentalni animalni (miševi, štakori) model šećerne bolesti u ljudi.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Analizirati promjene vezane uz akutna i kronična patološka stanja gušterače, kao i uz maligne promjene tog organa.
2. Preispitati do sada poznate mehanizme nastanka dodatnih patoloških komplikacija koje prate bolesti gušterače (tumor, apoptoza, neuropatija...),
3. Predvidjeti mogućnosti i ograničenja novih vidova terapije.
4. Osposobiti se za rad na mišjem eksperimentalnom modelu šećerne bolesti.

ECTS bodovi 4
Predavanja 5
Seminari (IS) 0
Vježbe (E) 15
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Redovito pohađanje nastave.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit
Obvezna literatura:

Forquet F, Hadžija M, Semple JW, Speck E, Delovitch T Proc Natl Acad Sci USA 1994; 91: 3936-3940.

Katić M, Hadžija M, Wrischer M, Pavelić K Carcinogenesis 1999; 20: 1521-1527.

Pavelić K, Hadžija M Handbook of zeolite science and technology Marcel Dekker (ed) 1141-1172.
Textbook of diabetes, Blackwell scientific publications, Pickup J, Williams G (eds), 2001.
Emberyonic Stem cells, Humana Press, K. Turksen (ed), 2002.
Kopriva I, Popović Hadžija M, Hadžija M & Aralica. G. Unsupervised segmentation of low-contrast multichannel images: discrimination of tissue components in microscopic images of unstained specimens. Scientific Reports, 5 . 11576-1-11576-13

Popović Hadžija, Marijana; Korolija, Marina; Jemin, Nikolina; Pavković, Iva; Pavković, Pajica; Pape Medvidović, Edita; Hadžija, Mirko. Polymorphisms in the IL-18 and IL-12B genes and their association with the clinic outcome in Croatian patients with Type 1 diabetes. 2013, Gene, 512: 477- 481)

Popović Hadžija, Marijana; Korolija, Marina; Vukadinović, Gabrijela; Hadžija, Mirko. Association of TNF-a and PTPN22 SNPs with the risk and clinical outcome of type 1 diabetes. 2013, Central european journal of biology. 8; 513-519

Kopriva Ivica, Hadžija Mirko, Popović Hadžija Marijana, Korolija Marina, Cichocki Andrezej. Rational Variety Mapping for Contrast-Enhanced Nonlinear Unsupervised Segmentation of Multispectral Images of Unstained Specimen. The American Journal of Pathology, 2011: 179; 547-554

Korolija, Marina; Hadžija, Mirko; Pape Medvidović, Edita; Pavković, Pajica; Kapitanović, Sanja; Pavlić Renar, Ivana; Popović Hadžija, Marijana. Genetic evaluation of the TNF-α -238G>A and -308 G>A promoter polymorphisms in Croatian patients with type I diabetes. Human Immunology 2010: 71; 1228-1232)

Korolija, Marina; Pavlić Renar, Ivana; Hadžija, Mirko; Pape Medvidović, Edita; Pavković, Pajica; Jokić, Mladen; Popović Hadžija, Marijana. Association of PTPN22 C1858T and CTLA-4 A49G Polymorphisms with Type 1 Diabetes in Croatians. Diabetes Research and Clinical Practice 2009: 86; e54-e57. (2,231)

Dopunska (preporučena) literatura:

Hruban RH, Goggins M, Parsons J, Kern SE. Clinical Cancer Resaerch 6; 2969-2972: 2000.
Hall PM, Wilentz RE, Klerk W, Bornman PPC. Pathology 34; 504-517: 2002.
Chen JM, Ferec C. European Journal of Human Genetics 8; 473-479: 2000.
Heinmoller E, Bockholt A, Werther M, Ziemer M, Muller A, Ghadami BM, Ruschoff J. Pathology Research 199; 363-371: 2003.
Cavestro GM, Camparto G, Nouvenne A, Sereni SB, Frulloni L, Valle RD, Soliani P, Zanelli PF, Franze A, Di Mario F. JOP 6; 53-59: 2005.
Berna G, Leon-Quinto T, Ensenat-Waser R, Montanya E, Martin F, Soria B. Biomed Pharmacother 55; 206-212: 2001.
Servitja JM, Ferrer J. Diabetologia 47; 597-613: 2004.
Peck AB, Ramiya V. Transplant Immunology 12; 259-272: 2004.
Colman A. Seminars in Cell&developmental biology, xxx 2004.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Rasprave sa stedentima i kolegama.
Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku.