Šifra: 1103
Naziv Predmeta: Osnove metoda magnetske rezonancije
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: izborni kolegij (metodološki)
Nositelj predmeta:

Prof. dr. sc. Srećko Valić, znanstveni savjetnik

Ustanova nositelja predmeta:
Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: I. semestar
Cilj predmeta:

Spoznati osnove različitih metoda istraživanja bioloških sustava koje se zasnivaju na magnetskoj rezonanciji te stečeno znanje demonstrirati na primjerima aktualnih istraživačkih projekata.

Sadržaj predmeta:

Tematske cjeline:
- Spinski i magnetski moment
- Magnetska rezonancija
- Manipulacije spinskim stanjima
- Osnove teorije relaksacije
- NMR i primjene
- EPR i primjene

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Analizirati metode zasnovane na magnetskoj rezonanciji koje se koriste u istraživanju bioloških sustava.
2. Ustanoviti aspekte nuklearne magnetske rezonancije i elektronske paramagnetske rezonancije u metodama istraživanja bioloških sustava.
3. Kritički prosuditi podatke istraživanja bioloških sustava dobivene različitim metodama zasnovane na magnetskoj rezonanciji.
4. Dizajniranje i/ili provesti vlastite pokuse koji podrazumijevaju primjenu metoda zasnovanih na magnetskoj rezonanciji.

ECTS bodovi 4
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 15
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)

Studenti su obavezni prisustvovati seminarima i vježbama.

Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Obvezan seminarski rad, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Analiza objavljene publikacije
Obvezna literatura:

A. Carrington and A.D.McLachlan, Introduction to magnetic resonance, Harper and Row, 1967
L.J.Berliner: Spin labeling, Theory and applications, Academic press 1976
L.J.Berliner: Spin labeling, The next millenium, Plenum Press 1998
A.E.Derome: Modern NMR techniques for chemistry for chemistry research, Pergamon Press, 1987
M.H.Lewitt: Spin Dynamics, John Wiley and Sons, 2001

Dopunska (preporučena) literatura:

Redovito praćenje radova iz časopisa Magnetic resonance in biology and medicine

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku.