Šifra: 2118
Naziv Predmeta: Interakcija sastojaka hrane
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Znanost o materijalima i nove tehnologije
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Mirela Kopjar
Prof.dr.sc. Anita Pichler

Ustanova nositelja predmeta:

Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek,
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti moguće interakcije između sastojaka hrane u ovisnosti o uvjetima procesiranja i skladištenja. Upoznati nove tehnologije koje se primjenjuju u prehrambenoj industriji s ciljem proizvodnje što kvalitetnijih prehrambenih proizvoda.

Sadržaj predmeta:

Podjela sastojaka hrane. Interakcije između makronutrijenata. Interakcije
makronutrijenata i mikronutrijenata. Čimbenici koji utječu na interakcije
sastojaka. Utjecaj interakcija na kvalitetu hrane. Primjena novih
tehnologija te utjecaj na kvalitetu hrane. Netermičke metode konzerviranja hrane, primjena visokih tlakova, pulsirajućeg električnog polja, oscilirajućeg magnetskog polja, pulsirajućeg svijetla. Suvremena dostignuća primjene membranskih procesa u proizvodnji hrane.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Predvidjeti moguće interakcije između sastojaka hrane primjenom novih tehnologija u prehrambenoj industriji.
2. Utvrditi različite čimbenike tijekom procesiranja i skladištenja hrane, a koji utječu na interakcije
3. sastojaka te moguće promjene koje utječu na kvalitetu proizvoda.
4. Preispitati nove tehnologije u prehrambenoj industriji.
5. Predložiti moguća rješenja problema interakcija između sastojaka hrane.

ECTS bodovi 6
Predavanja 20
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Izrada seminarskog rada

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave
Obvezna literatura:

1. H.D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle: Food Chemistry. Springer, 4th revised and extended ed., 2009.
2. S. Damodaran, K.L. Parkin, O.R. Fennema: Fennema`s Food Chemistry. CRC Press, 2008.
3. J. G. Brennan and A. S. Grandison: Food Processing Handbook. Wiley VCH, 2011.
4. J. F. White: High Frequency Techniques: An Introduction to RF and Microwave Engineering. Wiley-IEEE Press, 2004.
5. R. Baker: Membrane Technology and Applications. Wiley, 2004.

Dopunska (preporučena) literatura:

1. B.K. Simpson: Food Biochemistry and Food Processing. Wiley-Blackwell, 2012.
2. Z.E. Sikorski: Chemical and Functional Properties of Food Components. CRC Press, 2002.
3. M. Mulder: Basic principles of membrane technology. Kluwes Academic Publishers, 1996.
4. G.V. Barbosa-Canovas, U.R. Pothakamury, E. Palon, B.G. Swanson: Nonthermal preservation of foods. Marcel Dekker INC., 1998.
5. D.R. Heldman, R.W. Hartel: Principles of food processing. Chapmen and Hall, 1998.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.