Šifra: 2512
Naziv Predmeta: Kultura tkiva i genetička transformacija biljaka
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija biljaka
Nositelj predmeta:

naslovna doc.dr.sc. Snježana Mihaljević, viša zn. suradnica

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Ruđer Bošković

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Spoznati primjenu kulture biljnih stanica i tkiva, te genetičkog inženjerstva komercijalno važnih kultura. Razumjeti povezanost osnovnih i primijenjenih istraživanja u agronomiji i šumarstvu, te prednosti i nedostatke uzgoja genetički modificiranih biljnih vrsta.

Sadržaj predmeta:

Vegetativno razmnožavanje u uvjetima in vitro. Kultura stanica, protoplasta i kalusa. Kultura antera. Biljni regulatori rasta. Transformacija biljnih stanica s posebnim osvrtom na transformacju pomoću A. tumefaciens i A. rhizogenes. Genetički modificirane biljne vrste. Otpornost na patogene, herbicide, itd. Biološka kontrola biljnih bolesti genetičkom transformacijom patogena. Horizontalni transfer gena in vitro i in vivo.

Praktikum: vegetativno razmnožavanje izdanaka inficiranih biljnim patogenima, dokazivanje transgena u biljnom tkivu ili dokazivanje patogena.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Procijeniti mogućnost primjene znanja o kulturi biljnog tkiva u biljnoj biotehnologiji.
2. Predložiti primjenu metode za mikropropagaciju biljnog materijala od interesa.
3. Analizirati principe genetičkog inženjerstva na biljkama.
4. Ovladati tehnikama unosa i detekcije transgena u biljnim stanicama.
5. Kritički procijeniti rizike od horizontalnog transfera gena na osnovi relevantnih podataka i informacija.

ECTS bodovi 4
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 10
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima, praktikumima i seminarima.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave, 9, Praktičan rad
Obvezna literatura:

Ausubel, FM et al. Current Protocols in Molecular Biology. Greene Pub. Associates; Wiley-Interscience, New York, 2012.
Jelaska S. Kultura biljnih stanica i tkiva. Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Sambrook J. Russel D. Molecular cloning: a laboratory manual, 3rd ed. CSH Laboratory press, Cold Spring Harbor, 2001.

Dopunska (preporučena) literatura:

Ambriović-Ristov A, Brozović A, Bruvo Mađarić B, Ćetković H, Hranilović D, Herak Bosnar M, Katušić Hećimović S, Meštrović Radan N, Mihaljević S, Slade N, Vujaklija D. Molekularne metode u biologiji. Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2007.
Hull R, Tzotzos GT, Head. Genetically Modified Plants: Assessing Safety and Managing Risk. Academic Press, London, 2009.
Poppy GP, Wilkinson MJ. Gene Flow from GM Plants. John Wiley & Sons, NewYork, 2008.
Smith RH. Plant Tissue Culture: Techniques and Experiments, 3rd edition. Academic Press, London 2013.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.