Šifra: 2313
Naziv Predmeta: Stanični prijenos signala
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija
Nositelj predmeta:

Izv.prof. dr. sc. Miroslav Lisjak
Prof.dr.sc. John T. Hancock

Ustanova nositelja predmeta:

(ML) Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
(JTH.) University of the West of England, Bristol, UK - Faculty of Applied Sciences

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Spoznati značaj razumijevanja staničnog prijenosa signala i signalnog mehanizma u istraživanju različitih bioloških sustava.

Sadržaj predmeta:

1. Pregled prijenosa signala: aspekti stanične signalizacije; Putevi prijenosa signala; Povijest i tehnike ispitivanja stanične signalizacije. 2. Komponente signalnih puteva - hormoni, citokinini i faktori rasta; Detekcija vanstaničnih signala - uloga receptora; Fosforilacija proteina, kinaze i fosfataze; Ciklični nukleotidi, ciklaze i G proteini; Metabolizam inositol fosfata i uloge membranskih lipida; Unutarstanični kalcij kao unutarstanični signal; ROS, RNS i redoks signalizacija. 3. Primjeri signalnih puteva i manifestacija: Inzulin i kaskade prijenosa signala koje pobuđuje; Percepcija okoline; Signalizacija tijekom razvoja i za regulaciju ekspresije gena; Život, smrt i apoptoza. 4. Stanični prijenos signala: značaj, kompleksnost i budućnost. 5. Seminar: pregled najnovije literature vezane za prijenos signala u biljnim, životinjskim i ljudskim stanicama.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Analizirati glavne principe staničnog prijenosa signala kao i sastavne molekularne komponente pojedinih puteva prijenosa signala u stanici koji su u osnovi vrlo slični u širokom rasponu različitih organizama.
2. Usporediti „up-“ i „downstream“ puteve kretanja staničnog signala i na molekularnoj razini specifične reakcije komponenti uključenih u kaskadu prijenosa signala kod određenih signalnih puteva.
3. Predvidjeti interakciju signalnih puteva u kompleksnoj mreži prijenosa staničnih signala.
4. Kritički prosuditi aktualnu znanstvenu literaturu iz problematike staničnog prijenosa signala (te ju primijeniti na svojim modelima istraživanja).

ECTS bodovi 4
Predavanja 15
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima ili konzultacijama i vježbama (praktikum) te pripremiti i izložiti seminarski rad.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Esej/Seminar
Obvezna literatura:

1. Hancock, J. T. (2010): Cell signalling. 3rd edition, Oxford University Press. 352 p.
2. Hancock, J. T. (ed.) (2009): Redox-mediated signal transduction. Methods and protocols. Series „Methods in molecular biology“; Humana press“, vol. 476. 234 p.
3. Neill, S., Hancock, J.T., Wilson, I.D. (2009): Oxygen Species, nitric oxide and signal crosstalk. In: Yoshioka, K. and Shinozaki, K., (eds.) Signal crosstalk in plant stress responses. Wiley-Blackwell, pp. 136-160.

Dopunska (preporučena) literatura:

1.Marks, F., Klingmuller, U., Muller-Decker, K. (2009) Cellular Signal Processing. Garland Science. 634 p.
2.Alberts et al.(2008) 5th Ed. Molecular Biology of the Cell. Garland Publishing. 1392p.
3.Hancock, J.T. (2009): The role of redox mechanisms in cell signalling. Molecular Biotechnology 43, 162-166.
4.Hancock, J.T. (2009): Cell signalling is the music of life. Brit. J. Biomed. Sci., 65, p. 205-208.
5.Wilson, I., Neill, S.J., Hancock, J.T. (2008): Nitric oxide signalling in plants. Plant Cell Environment 31, p. 622-631.
6.Simon Hiscock, S., Bright, J., McInnis, S.M., Desikan, R., Hancock, J.T. (2007): Signalling on the Stigma: Potential New Roles for ROS and NO in Plant Cell Signaling. Plant Signalling and Behaviour, 2(2), p. 23-24.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Razgovor sa studentima i kolegama – ispunjavanje upitnika nakon završetka predavalja
Evaluacija svakog studenta.
Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.