Šifra: 2507
Naziv Predmeta: Kvantitativna i populacijska genetika u oplemenjivanju bilja
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija biljaka
Nositelj predmeta:

naslovni prof.dr.sc. Georg Drezner, zn. savjetnik-trajni izbor
Izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović

Ustanova nositelja predmeta:

(GD) Poljoprivredni institut Osijek
(SP) Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti teorijske osnove iz područja kvantitativne i populacijske genetike s posebnim osvrtom na primjenu molekularnih markera u oplemenjivanju bilja.

Sadržaj predmeta:

Povijesni pregled razvoja kvantitativne i populacijske genetike. Alelna frekvencija. Hardy-Weinbergov zakon genetičke ravnoteže. Promjene u frekvenciji gena.Tipovi i izvori varijacije u populacijama. Heritabilnost. Načini djelovanja gena u kontroliranju nasljeđivanja kvantitativnih svojstava. Epistaza i vezanost gena. Majčinski efekti. Tipovi dizajna za proučavanje genetskih učinaka i komponenti genetske varijacije. Uzroci heterozisa. Uzroci i priroda interakcije genotip x okolina. Oplemenjivačka vrijednost. Genetske korelacije. Dobit od selekcije. Predviđanje odgovora na selekciju. Genetski markeri. Mapirajuće populacije. Analiza genetske udaljenosti populacija. Što su QTL-ovi? Eksperimentalni dizajni za otkrivanje QTL i linkage disekvilibrija. Statističke metode za otkrivanje QTL i procjene parametara. Uvod u QTL mapiranje. Marker assisted selection (MAS) u oplemenjivanju bilja.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Predvidjeti promjene u frekvenciji gena i genotipova u populaciji koje se dešavaju pod utjecajem migracije, mutacije i selekcije.
2. Analizirati Hardy-Weinbergov zakon genetičke ravnoteže i genetske varijabilnosti.
3. Dizajnirati eksperiment za primjenu molekularnih markera u oplemenjivanju bilja i predvidjeti statističku analizu QTL.
4. Predložiti primjenu markera assisted selection u oplemenjivanju bilja.

ECTS bodovi 6
Predavanja 20
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 5
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Redovito pohađanje nastave ( min. 80 % nastave i vježbi)

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Obvezan seminarski rad, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Usmeni ispit, Esej/Seminar, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave
Obvezna literatura:

Katarina Borojević (1991): Geni i populacija, drugo prošireno izdanje, Forum, Novi Sad.
Manjit S. Kang (2002): Quantitative Genetics, Genomic and Plant Breeding. CABI Publishing.
Michael J. Kearsey and Harpal S. Pooni (1996): The Genetical Analysis of Quantitative Traits. Chapman and Hall.
Falconer, D.S., and T.F.C. Mackay (1996): Introduction to Quantitative Genetics (4.ed.) Longman Group Ltd., Essex.
Michael Lynch and Bruce Walsh (1998):Genetics and Analysis of Quantitative Traits. Sinauer Associates, Inc.

Dopunska (preporučena) literatura:

Hartl, D.L. and A.G. Clark (1997): Principles of Population Genetics (2.ed) Sinauer Ass., Inc., Sunderland.
Ben Hui Liu (1997): Statistical Genomics, Linkage Mapping and QTL Analysis. CRC Press, Boca Raton.
Časopisi: Theoretical and Applied Genetics, Genetics, Nature, Euphytica, Crop Science, Plant Breeding,

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

• Anketni upitnik kojim studenti daju komentare i sugestije vezano uz ocjenu kvalitete izvođenja nastave.
• Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku”.