Šifra: 2302
Naziv Predmeta: Imunogenika transplantacije
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija
Nositelj predmeta:

naslovna prof.dr.sc. Zorana Grubić, zn. savjetnica-trajni izbor
naslovna doc.dr. sc. Renata Žunec, zn. savjetnica

Ustanova nositelja predmeta:

KBC-Zagreb

Suradnici – izvoditelji:

doc.dr.sc. Katarina Štingl Janković

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Upoznati studente sa sustavom HLA i njegovom ulogom u transplantaciji tkiva i organa kao i s najnovijim znanstvenim spoznajama i njihovom primjenom u imunogenetici transplantacije.

Sadržaj predmeta:

Glavni sustav tkivne podudarnosti u čovjeka – Human Leukocyte Antigens (HLA): povijesni pregled otkrića, istraživanja, nazivlje, smještaj i ustroj. Biološka uloga sustava HLA: prerada i predočavanje peptida. Građa gena i molekula HLA razreda I i razreda II.
Osnovne genetske osobitosti sustava HLA: polimorfizam, fenotip, haplotip, genotip,
neravnoteža udruživanja – linkage disequilibrium, rekombinacija-crossing over. Laboratorijski testovi određivanja gena, antigena i antitijela HLA: MLCT, PCR-SSP, PCR-SSO, sekvencioniranje. Odabir primatelja organa za kadaveričnu transplantaciju organa. Odabir davatelja za transplantaciju hematopoetskih stanica. Uloga podudarnosti gena HLA i izbor tipizacijskih metoda u transplantaciji tkiva i organa. Uloga antitijela HLA (PRA)u transplantaciji tkiva i organa.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti osnove imunogenetike i transplantacije tkiva i organa.
2. Kritički čitati literaturu u polju transplantacijske imunologije.
3. Utvrditi molekularne i stanične aspekte i regulaciju transplantacijske reakcije.
4. Kritički izdvojiti relevantne podatke i informacije iz znanstvenih baza u svrhu istraživanja uloge gena HLA u transplantaciji tkiva i organa.

ECTS bodovi 4
Predavanja 10
Seminari (IS) 10
Vježbe (E) 0
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Esej/Seminar
Obvezna literatura:

1)Andreis I, Batinić D, Čulo F, Grčević D, Marušić M, Taradi M, Višnjić D. Imunologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2004.; 2)Apperley J.F., Gluckman E., Gratwohl A. Blood and marrow transplantation. Paris: European School of Haematology, 2000. 3)Blair GE, Pringle CR, Maudesley DJ. Modulation of MHC antigen expression and disease. Cambridge: University Press, 2005. 4)Cecka J.M., Terasaki P.I. Clinical Transplants 2003.. Los Angeles: UCLA Tissue typing Laboratory, 2004. 5)Janeway C.A., Travers P., Walport M., Shlomchik M.J. Immunobiology 5, The Immune system in health and disease. New York: Garland Publishing, 2001. 6)Marsh S.G.E., Parham P., Barber L.D. The HLA facts book. London: Academic Press, 2000.

Dopunska (preporučena) literatura:

Časopisi; Human Immunology, Clinical Transplantation, Tissue Antigens, Transplantation Proceedings

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.