Šifra: 2516
Naziv Predmeta: Molekularna fiziologija ishrane biljaka
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija biljaka
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Tihana Teklić
Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

Ustanova nositelja predmeta:

Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Spoznati temeljne principe ishrane biljaka u okvirima kruženja elemenata u prirodi te fiziološke funkcije esencijalnih elemenata u biljkama na molekularnoj razini, kao utjecaj toksičnih elemenata na biljke.

Sadržaj predmeta:

Kemijska svojstva i podjele esencijalnih i toksičnih elemenata za biljke. Mehanizmi usvajanja i transporta hraniva u biljkama, svojstva propustljivosti i selektivnosti biomembrana, aktivni i pasivni transport. Fiziološka uloga makro- i mikrohraniva, poremećaji ishrane biljaka, povezanost sadržaja pojedinih elemenata u biljci s intenzitetom fizioloških procesa i kvalitetom biljaka. Genetska osnova molekularnih komponenata biljaka koje sudjeluju u staničnoj homeostazi makro- i mikroelemenata. Praktikum posvećen analitičkim metodama za utvrđivanje elementarnog sastava biljne tvari. Samostalan rad (seminar) vezan za proučavanje odgovarajuće literature, analitike, kompjutorskog modeliranja u području ishrane bilja i sl.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Analizirati fiziologiju ishrane biljaka na molekularnoj razini u odnosu na fiziološke funkcije kemijskih elemenata u biljkama.
2. Predvidjeti utjecaj toksičnih elemenata na biljke.
3. Predložiti primjenu analitičkih metoda i tehnika primjenjivih u elementarnoj analizi biljne tvari.
4. Procijeniti mogućnosti primjene molekularnih metoda koje se primjenjuju u znanstvenim istraživanjima iz ovog područja.

ECTS bodovi 6
Predavanja 20
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 5
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima ili konzultacijama i vježbama (praktikum) te pripremiti i izložiti seminarski rad.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Usmeni ispit, Esej/Seminar, Analiza objavljene publikacije, 9
Obvezna literatura:

Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek
Pevalek-Kozlina, B. (2003.): Fiziologija bilja. Profil International. Zagreb.
Kastori, R., Maksimović, I. (2008): Ishrana biljaka. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti. Novi Sad.
Taiz, L., Zeiger, E. (2006): Plant Physiology. 4th Edition. Sinauer Associates, Inc.
Roger, M.J.R.(ed.) (2001): Handbook of plant ecophysiology techniques. Kluwer Academic Publishers.
Marschner, H. (1986): Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, London.

Dopunska (preporučena) literatura:

Časopisi: Journal of Plant Nutrition, Plant Physiology i dr.
Rengel, Z. 2005, Breeding Crops for Adaptation to Environments with Low Nutrient Availability; in Abiotic Stresses: Plant Resistance Through Breeding and Molecular Approaches Food Products PressBinghamton, NY, USA
Rengel, Z. 1999, Physiological Mechanisms Underlying Differential Nutrient Efficiency of Crop Genotypes; in Mineral Nutrition of Crops - Fundamental Mechanisms and Implications Food Products PressNew York
Rengel, Z. 1999, Mineral Nutrition of Crops- Fundamental Mechanisms and Implications, Crop Science, The Food Products Press, New York, USA

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.