Šifra: 2403
Naziv Predmeta: Utjecaj stresa na akvatične organizme
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija mora
Nositelj predmeta:

Prof. dr. sc. Davor Lučić

Ustanova nositelja predmeta:

Sveučilište u Dubrovniku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti čimbenike stresa u vodenom okolišu koje dovode do promjene u homeostazi morskih organizama, a koja se reflektira u hormonalnim promjenama, promjenama u funkcijama ionskih kanala i crpki te drugih proteinskih molekula.

Sadržaj predmeta:

Dinamička ravnoteža i prilagodbe morskih i bočatih organizama na prirodne i antropogene čimbenike u okolišu.
Promjene u aktivnosti ionskih kanala te aktivnosti enzima Na,K ATPaze u komercijalno važnih morskih rakova u uvjetima hiposmotskog stresa.
Kortizol kao pokazatelj stresa u riba. Kateholamin kao pokazatelj stresa u riba. Ribe kao modelni objekt istraživanja stresa.
Toplinom inducirani stres proteini i ranije prilagodbe vodenih organizama. Problemi stresa u uvjetima uzgoja vodenih organizama.
Sezonske promjene temperature u okolišu i kontrola reprodukcije u riba.Učinci čimbenika u okolišu i spolna diferencijacija u riba. Učinci estrogenih čimbenika na reprodukciju i rast.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Procijeniti utjecaj abiotskih čimbenika na fiziološke procese vodenih organizama s naglaskom na stres.
2. Analizirati hormonsku regulaciju fizioloških procesa vodenih beskralježnjaka i kralježnjaka.
3. Utvrditi osnove enzimatskih procesa i njihovu ulogu u fiziologiji vodenih organizama.
4. Kritički preispitati stručnu literaturu i koristiti relevantne podatke u procjeni utjecaja čimbenika stresa na homeostazu morskih organizama.
5. Predložiti vlastiti doprinos i angažman za stručni rad u istraživačkim i primijenjenim laboratorijima za komercijalni uzgoj vodenih organizama.

ECTS bodovi 6
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 20
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

redovito pohađanje nastave

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Usmeni ispit
Obvezna literatura:

Lucu,Č. and Towle D.W (2003) Na,K ATPase in gills of aquatic crustacea. Comp. Biochem. Physiol. 135A; 195-214, (Review paper)
Adams S, Marshall (2002) Biological indicators of aquatic ecosystem stress, Cabi Publishing,
ISBN 085199-629-9
Biocriteria for assessment of the effects of environmental stress ecosystems and organisms especially fish
Small stress proteins (2002) Springer-Verlag Berlin and Heidelberg
ISBN 3-540-42520-9
Reid, SG, Bernier NJ, Perry SF (1998) The adrenergic stress response in fish: contzrol of catecholamine storage and release Comp. Biochem. Physiol. 120; 1-27

Dopunska (preporučena) literatura:

Arends RJ, Mancera JM, Munos JL, Wendelar Bonga SE and Flik,G. (1999) The stress response of the gilthead sea bream (Sparus aurata) to air exposure and confinement. J. Endocrinol. 163, 149-157.
Arends RJ, Van der Gaag GJM, Martens, SE, Wendelar Bonga SE and Flik, G (1998) Differential expression of two proopiomelanocortin mRNAs during temperature stress in common carp (Cyprinus carpio L) J. Endocrinol. 159, 85-91

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Za pojedina predavanja – tematske cjeline – provjera razumijevanja dobivenih informacija, načina prezentacije, itd.
Rasprave sa studentima i kolegama – anketa po završetku kolegija.
Praćenje napredovanja svakoga studenta.
Evaluacija uspješnosti od strane voditeljstva studija i zajedničkog stručnog povjerenstva ustanova nositelja studija. Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku”.