Šifra: 2504
Naziv Predmeta: Razvojna biologija biljaka
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija biljaka
Nositelj predmeta:

Doc.dr.sc. Jasenka Antunović Dunić

Ustanova nositelja predmeta:

(JAD) (VP) Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju

Suradnici – izvoditelji:

Doc.dr.sc. Vesna Peršić

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti procese i mehanizme diferencijacije tijekom razvoja biljnog organizma.

Sadržaj predmeta:

Životni ciklus sjemenjača i gametogeneza: mikrosporogeneza i megasporogeneza. Oplodnja. Embriogeneza. Postembrionalni razvoj. Klijanje. Diferencijacija stanica i tkiva tijekom razvoja vegetativnih i generativnih organa. Molekularni mehanizmi djelovanja biljnih regulatora rasta: auksini, citokinini, apscizinska kiselina, jasmonična kiselina, brasinolidi, oligosaharidi, giberelini, etilen. Metode istraživanja i pristup razvojnim procesima biljnog organizma: citološke i anatomske metode. molekularne analize: genski transkripti i proteini. fiziološke metode.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti princip dinamičke povezanosti između biljnih struktura i njihovog funkcioniranja tijekom razvoja.
2. Analizirati spoznaje o kontinuitetu razvojnih procesa.
3. Kritički analizirati osnovne znanstvene spoznaje o procesima i mehanizmima diferencijacije biljnog organizma.
4. Predložiti područja istraživanja koja se mogu unaprijediti primjenom spoznaja o procesima i mehanizmima diferencijacije tijekom razvoja biljnog organizma uz adekvatno korištenje biološke terminologije.
5. Dizajnirati istraživanje na osnovu analize znanstvenih radova u kojem će se predstaviti problem istraživanja, pretpostavka i metodologija testiranja pretpostavke te koje će omogućiti valjano znanstveno zaključivanje.

ECTS bodovi 6
Predavanja 25
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima ili konzultacijama, te pripremiti i izložiti seminarski rad

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar, Analiza objavljene publikacije, 9
Obvezna literatura:

RAGHAVAN, V., 2000: Developmental Biology of Flowering Plants. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg.
PEVALEK-KOZLINA, B., 2003: Fiziologija bilja. Profil, Zagreb.
BUCHANAN, B.B., GRUISSEM, W., JONES, R.L., 2006: BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY OF
PLANTS. AMERICAN SOCIETY OF PLANT PHYSIOLOGISTS, ROCKVILLE, MARYLAND.
LEPEDUŠ, H., CESAR, V., 2010: OSNOVE BILJNE HISTOLOGIJE I ANATOMIJE VEGETATIVNIH ORGANA.
SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, ODJEL ZA BIOLOGIJU, OSIJEK.

Dopunska (preporučena) literatura:

Taiz, L., Zeiger. E., 2010: Plant Physiology. 5th edition. Sinauer Associates Inc., Publishers,
Sunderland, Massachusetts.
Biswal, B., Krupinska, K., Biswal, U.C., 2013: Plastid Development in Leaves during Growth
and Senescence. Springer Science + Business Media Dordrecht.
Noodén, L.D., 2004: Plant Cell Death Processes. Elsevier Academic Press, San Diego.
Ambriović Ristov, A., 2007: Metode u molekularnoj biologiji. Institut Ruđer Bošković, Zagreb.
Dopunska literatura odabrat će se iz najnovijih znanstvenih publikacija koje pokrivaju navedeno područje, ovisno o individualnom interesu studenta.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.