Šifra: 2114
Naziv Predmeta: Metode kondicioniranja tla
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Znanost o materijalima i nove tehnologije
Nositelj predmeta:

Izv.prof.dr.sc.Krunoslav Karalić
Izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević

Ustanova nositelja predmeta:

Fakultet agrobiotehničkih znanosti,
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Spoznati suvremene metode kondicioniranja tla kao ekološki prihvatljive mjere s povoljnim utjecajem na tlo i okoliš te ekosustav.

Sadržaj predmeta:

Osnovna podjela kondicionera, njihov utjecaj na svojstva tla i raspoloživost hraniva. Osnove tehnologije i proizvodnje kondicionera tla kao i njihova fizikalna i kemijska svojstva. Kondicioneri i popravljanje tla, aplikacija kondicionera. Kiselost tla te potreba kalcizacije, i potreba humizacije kao najznačajnije mjere. Odabir i primjena novih i alternativnih materijala i metoda za kondicioniranje tla. Seminar koji obuhvaća izračun optimalne količine kondicionera, ocjenu kvalitete, fertilizacijskog i ekološkog učinka analiziranog kondicionera.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti svojstva, proizvodnju i primjenu kondicionera tla te njihov utjecaju na ekosustav.
2. Procijeniti svojstva pojedine vrste kondicionera važnih u ishrani bilja i kondicioniranju tla radi povećanja pristupačnosti hraniva u tlu i mikrobiološke aktivnosti uz podizanje sadržaja organske tvari tla i smanjenja ugljičnog otiska.
3. Prosuditi o pogodnostima različitih materijala za kondicioniranje tla.
4. Procijeniti optimalne količine kondicionera koje je potrebno dodati u ovisnosti o svojstvima tla.

ECTS bodovi 4
Predavanja 15
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Izrada seminarskog rada

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar
Obvezna literatura:

1. V. Vukadinović, I. Jug, B. Đurđević (2014): Ekofiziologija bilja, Osijek
2. V. Vukadinović i Vesna Vukadinović (2011): Ishrana bilja, Osijek
3. Z. Lončarić, K. Karalić (2015): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva, Osijek
4. Z. Lončarić, D. Rastija, K. Karalić, B. Popović, V. Ivezić, R. Lončarić (2015): Kalcizacija tala u pograničnom području, Osijek

Dopunska (preporučena) literatura:

1. B. Đurđević (2014): Praktikum iz Ishrane bilja, Osijek
2. K. Karalić (2009): Utvrđivanje potrebe u kalcizaciji i utjecaj kalcizacije na status hraniva u tlu. Doktorska disertacija, Osijek

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Provjera znanja nakon svake tematske jedinice. Seminarske radnje. Prezentacije studenata. Rasprava sa studentima.