Šifra: 1001
Naziv Predmeta: Počela biostatistike
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Obvezni kolegij
Nositelj predmeta:

naslovni izv.prof.dr.sc. Domagoj Šimić,zn.savjetnik-trajni izbor
Izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić

Ustanova nositelja predmeta:

(DŠ) Poljoprivredni institut Osijek
(AR) Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Obvezni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: I. semestar
Cilj predmeta:

Osamostaliti studente za statističku obradu podataka, tumačenje i objavu rezultata u okviru vlastitih znanstvenih istraživanja kao i za uspješno komuniciranje rezultata istraživanja.

Sadržaj predmeta:

Statistička metodologija obradbe biomedicinskih podataka u tijeku znanstvenog istraživanja: vrste kliničkih istraživanja, uzorak i populacija, raspodjela podataka, prikupljanje, vrste i opis podataka, mjerne ljestvice, pregled deskriptivnih statističkih pokazatelja (mjere centralne tendencije i rasapa), statistička hipoteza i zaključivanje, usporedba vrijednosti između dvaju ili više skupina, proporcije, raščlamba nepotpuno praćenih podataka i krivulje preživljenja, veličina uzorka, snaga testa, korelacije i regresija (multivarijatna regresija, logistička regresija i Coxov regresijski test), raščlamba karakteristika rada prijamnika (engl. ROC analiza). Informatički pregled, prikaz i vježbanje načina uporabe tipičnog računalnog programa za statističku obradbu biomedicinskih podataka: zadavanje osobina pokazatelja, upis podataka, pohrana i prijenos podataka iz jednoga u drugi oblik zapisa. oblikovanje ispisa rezultata obradbe, prijenos rezultata u tablične ili grafičke oblike znanstvenog izvješća.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Planirati statističku obradu podataka na temelju cilja i hipoteze iz vlastito dizajniranog znanstvenog istraživanja.
2. Pripremiti baze podataka i koristiti odgovarajuće računalne programe za statističku obradbu.
3. Tumačiti izvješća obradbe podataka.
4. Pripremiti izvještaj za objavu rezultata slijedeći pravila pisanja znanstvenog rada.
5. Kritički prosuditi korištenu statističku obradu podataka u objavljenim znanstvenim radovima.

ECTS bodovi 4
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 30
Ukupno 40
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Redovito pohađanje nastave

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)

Osim uvodnoga predavanja i jednog trosatnog seminara se sva ostala nastava obavlja tako da svaki student radi na jednom računalu, sasvim samostalno, korištenjem programa za statističku obradbu podataka. Sva nastava događa se kroz rješavanje problema (zadataka).

Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Praktičan rad
Obvezna literatura:

1. Dawson-Saunders B, Trapp RG. Basic & Clinical Biostatistics. 3. izdanje. Prentice-Hall Int. Inc., London, 2000.
2. Petrie A, Sabin C. Medical statistics at a glance. Blackwell Science, Oxford, 2000.

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Petz B. Osnovne statističke metode za nematematičare. III. dopunjeno izd. Naklada Slap, Jastrebarsko, 1997.
2. Marušić M. Uvod u znanstveni rad u medicini. III. obnov. izd. Medicinska naklada, Zagreb, 2004.
3. StatSoft Inc. Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft, 2002. (http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html)
4. Moher D, Schulz KF, Altman DG, for the CONSORT Group. The CONSORT statement: revised recommendations for improving the quality of reports of parallel group randomized trials. Lancet 2001;357:1191-4. (http://www.consort-statement.org/revisedstatement.htm)

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

1. testiranje znanja na kraju svake treće vježbe
2. test na kraju nastave s anketom (anonimno)
3. Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.