Šifra: 1108
Naziv Predmeta: Osnovne metodi i ciljevi oplemenjivanja bilja
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: izborni kolegij (metodološki)
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Sonja Vila
naslovni doc.dr.sc. Alojzije Lalić, zn. Savjetnik-trajni izbor

Ustanova nositelja predmeta:

(SV) Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmyera u Osijeku
(AL) Poljoprivredni institut Osijek

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: I. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti postupke korištenja učinaka gena u poboljšanju gospodarskih svojstava kultiviranog bilja. Spoznati ciljeve klasičnog oplemenjivanja ili oplemenjivanja uz pomoć biotehnologije kao znanstvene i stručne discipline čiji je cilj u konačnici stvaranje novih kultivara.

Sadržaj predmeta:

1. Naziv: Uvod i povijest oplemenjivanja. Sadržaj:Važnost oplemenjivanja, faze u razvoju oplemenjivanja i najvažnija razdoblja (oplemenjivanje sorti, jednostruka hibridizacija, dvostruka hibridizacija), oplemenjivanje na različita svojstva.
2. Naziv: Genetski resursi u oplemenjivanju bilja i poboljšavanje germplazme. Sadržaj: Svrha i i cilj predmeta je upoznati studente sa značenjem genetskih resursa i načinima njihova korištenja u oplemenjivanju kulturnog bilja.
3. Naziv: Oplemenjivačke metode i ciljevi oplemenjivanja. Sadržaj: Metode oplemenjivanja i selekcije samooplodnih kultura, metode oplemenjivanja i selekcije stranooplodnih kultura, rekurentna selekcija, selekcija hibrida, selekcija klonskih i sintetičkih kultivara.
4. Naziv: Adaptabilnost i stabilnost genotipa, Interakcija genotip × okolina. Sadržaj: Pokusi u više okolina (prostor i vrijeme) – Dizajn pokusa – Pojam i interpretacija.
5. Naziv: Molekularne tehnike u oplemenjivanju. Sadržaj: Genomika pojedinih kultura, analiza genetske divergentnosti, kulture stanica i tkiva, prednosti i nedostaci upotrebe metoda molekularnih markera u oplemenjivanju bilja, RFLP metoda, metode na bazi PCR reakcije, metode transfera gena i GM biljke u oplemenjivanju bilja.
6. Naziv: “Case studies”. Sadržaj: Razrada posebnih problema u istraživanjima u oplemenjivanju pšenice, ječma, kukuruza, soje, suncokreta, lucerne.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti koncept oplemenjivanja bilja.
2. Upravljati oplemenjivačkim i selekcijskim radom u polju i laboratoriju.
3. Argumentirano donositi odluke o pravcima, odlukama i metodama oplemenjivanja bilja korištenjem različitih genetskih izvora s ciljem očuvanja ili proširenja genetske raznolikosti, varijabilnosti i poboljšanja kvantitativnih i inih svojstava elitne germplazme.
4. Kritički prosuditi kako okolišni činitelji utječu na urod i parametre kvalitete genotipova kod pojedinih kultura poljoprivrednog bilja te na adaptabilnost i stabilnost genotipova.
5. Vrednovati mogućnosti i potrebu primjene biotehnologije u oplemenjivanju bilja.

ECTS bodovi 4
Predavanja 15
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 5
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima ili konzultacijama, vježbama i seminarima.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, 9
Obvezna literatura:

Martinčić, J., V. Kozumplik i suradnici (1996): Oplemenjivanje bilja Jelaska, Sibila (1994): Kultura biljnih stanica i tkiva. Školska knjiga. Zagreb
John Milton Poehlman, David Allen Sleper ( 1995): Breeding field crops , 4nd edition, Iowa State University Press,
Katarina Borojević (1986): Geni i populacija, Forum, Novi Sad.
Collin, H.A. and Edwards, S. (1998): Plant Cell Culture. BIOS Scientific Publishers. Oxford, UK. Newton, C.R. and Graham, G.A. (1997): PCR. Second edition. BIOS Scientific Publishers. Oxford, UK.
Hallauer, A.R., W.A. Russel, and K.R. Lamkey. 1988. Corn breeding. p. 463-564. In: G.F. Sprague and J.W. Dudley (eds.) Corn and corn improvement.Third edition. ASA, CSSA, SSSA, Madison, WI, US

Dopunska (preporučena) literatura:

- Theoretical and Applied Genetics, Plant Breeding, Euphytica, Crop Science, Poljoprivreda, Poljoprivredna znanstvena smotra, Cereal research.
- Bernardo, Rex (2010) Breeding for quantitative traits in plants, 2nd edition. Stemma Press, Woodbury, MN. (ISBN 978-0-9720724-1-0)
- Acquaah, G. (2007) Principles of Plant Genetics and Breeding, Blackwell Publishing, Oxford, UK.
- Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.