Šifra: 2405
Naziv Predmeta: Uzgoj planktona
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija mora
Nositelj predmeta:

Izv.prof.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić

Ustanova nositelja predmeta:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Ovladati znanjem i vještinama uzgoja planktonskih vrsta.

Sadržaj predmeta:

Osnove sistematike fitoplanktonskih i zooplanktonskih vrsta koje se koriste kao hrana za ličinke riba, rakova i školjkaša; ekologija i ekofiziologija fitoplanktona i zooplanktona. Ovisnost veličine uzgajane planktonske hrane o veličini otvora usta ličinki riba i rakova. Fizikalno-kemijski parametri uzgoja, metode uzgoja, osnove populacijske dinamike planktonskih organizama. Izbor i pripravak hranjivih medija za uzgoj fitoplanktona. Vrijeme početka hranjenja uzgajanih ličinki, i trajanje hranjenja planktonskim organizmima. Ovisnost biokemijskog sastava hranjenih organizama o biokemijskom sastavu uzgojenog planktona

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Analizirati fizikalno-kemijske parametre uzgoja planktonskih vrsta i populacijsku dinamiku planktonskih organizama.
2. Utvrditi polazišta primjene metode uzgoja planktonskih vrsta.
3. Obrazložiti izbor pripravaka hranjivih medija za uzgoj fitoplanktona u ovisnosti o početku hranjenja uzgajanih ličinki i trajanju hranjenja planktonskim organizmima.
4. Procijeniti ovisnost biokemijskog sastava hranjenih organizama o biokemijskom sastavu uzgojenog planktona.

ECTS bodovi 6
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 20
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima, vježbama, radu u laboratoriju i terenskoj nastavi

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave, Praktičan rad
Obvezna literatura:

Glavić, N. Utjecaj temperature i slanosti na veličinu kolnjaka Brachionus plicatilis O. F. Muller. Magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, 2003. 61 pp.
Laing, I and B. T. Hepper, 1983. A simple method for the production of marine algae in polyethylene bags. Fish. Not., MAFF Direct. Fish. Res. Lowestoft, 73: 1-11.
Lucas, J. S., and Southgate, P., C. Aquaculture, Farming aquatic animals and plants. Fishing news books, 2003.
Kožul, V, and Skaramuca, B., 1997. The effects of temperature stress on populations of the rotifer Brachionus plicatilis Muller in culture. Natura Croatica, 6 (4): 437-446.
Skaramuca, B., 1994. Značenje rotatorija (Brachionus plicatilis Muller) za akvakulturu. Ribarstvo, 52(2): 75-88.
Skaramuca B., and V. Kožul, 1998. Algae freezing and long term storage for use in aquaculture. Periodicum biologorum, 100(1):119-122.

Dopunska (preporučena) literatura:

Aganovic, M. Salmonidne vrste riba i njihov uzgoj. Svjetlost, Sarajevo 1979. 320 pp.
Avault, J. W. Fundamentals of aquaculture. AVA publishing company, Baton Rouge, 1996. 889 pp.
Ercegović, A. Život u moru. JAZU, Zagreb, 1949. 412 pp.
Peres, J-M., Gamulin Brida, H. Biološka oceanografija. Školska Knjiga, Zagreb, 1973. 493 pp.
Treer, T., Safner, R., Aničić, I. I Lovrinov, M. Ribarstvo. Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995. 464 pp.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Anketa