Šifra: 2113
Naziv Predmeta: Biofortifikacija
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Znanost o materijalima i nove tehnologije
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

Ustanova nositelja predmeta:

Fakultet agrobiotehničkih znanosti,
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti ciljeve, genetske principe i fiziološke mehanizme oplemenjivačkih i agronomskih tehnologija biofortifikacije. Upoznati se s razvojem biofortifikacije, trenutnim znanstvenim i tehnološkim ostvarenjima, ciljevima i izazovima.

Sadržaj predmeta:

Definicija, razvoj i ciljevi biofortifikacije. Genetska biofortifikacija i agronomska biofortifikacija. Svojstva tla i agrotehničke mjere biofortifikacije (tretiranje sjemena, aplikacija u tlo, folijarna fertilizacija). Oblik aktivne tvari i vrijeme provedbe agrofortifikacije. Fiziološki mehanizmi agrofortifikacije. Agrofortifikacija cinkom, željezom, selenom i ostalim hranivima (translokacija, akumulacija, efikasnost). Agrofortikiacija i akumulacija štetnih elemenata (Cd, Pb). Fortifikacija pšenice, ječma, raži, kukuruza, soje, lisnatog povrća, plodovitog povrća, korjenastog povrća. Bioraspoloživost fortificiranih hraniva, promotori i inhibitori bioraspoloživosti. Sortna specifičnost i biofortifikacija.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Prosuditi o razlozima biofortifikacije.
2. Objasniti zadatke, principe i sustave biofortifikacije.
3. Zaključiti o translokaciji i akumulaciji esencijalnih i štetnih elemenata na temelju relevantne literature.
4. Primijeniti istraživačku biofortifikaciju u bilinogojstvu i hortikulturi.
5. Analizirati bioraspoloživost hraniva u bifortificiranom proizvodu.

ECTS bodovi 6
Predavanja 20
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima ili konzultacijama i pripremiti i izložiti seminarski rad.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave
Obvezna literatura:

1. Singh, U., Praharaj, C.S., Singh, S.S., Singh, N.P. (2016): Biofortification of Food Crops. Springer. New Delhi, Heidelberg, New York, Dordrecht, London.
2. Hooda, Peter (2010): Trace elements in soils. Blackwell Publishing Ltd. West Sussex. United Kingdom.
3. Marschner, P. (2012): Marshner's Mineral Nutrition of Higher Plants. Third Edition. Academic Press, London.
4. Pavlek-Kozlina, B. (2003.): Fiziologija bilja. Profil International. Zagreb.

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Impa, S.M., Johnson-Beebout, S.E. (2012): Mitigating zinc deficiency and achieving high grain Zn in rice through integration of soil chemistry and plant physiology research. Plant adn Soil: 361: 3-41. Springer.
2. Sarwar, N. i sur. (2010): Role of mineral nutrition in minimizing cadmium accumulation by plants. Journal of the Science of Food and Agriculture: 90: 925-937.
3. Reynolds, M.P., Ortiz-Monasterio, J.I., McNab, A. (2001): Application of physiology in wheat breeding.CIMMYT, Meksiko.
4. Ivarsson, Kjell et all. (2002): Cadmium from Plough to Plate. SLU. Swedish university of agricultural science.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.