Šifra: 1105
Naziv Predmeta: Primjena kultura stanica i tkiva u biomedicinskim istraživanjima
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: izborni kolegij (metodološki)
Nositelj predmeta:

naslovna doc.dr. sc. Suzana Borović Šunjić,viša zn. suradnica
Dr. sc. Josipa Vlainić, viša znanstvena suradnica

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Ruđer Bošković

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: I. semestar
Cilj predmeta:

Ovladati osnovnim metodama uzgoja stanica i tkiva te metodama praćenja osnovnih parametara rasta stanica kako bi se omogućio samostalan i odgovoran rad sa staničnim kulturama.

Sadržaj predmeta:

- prednosti i nedostaci upotrebe staničnih kultura; biologija staničnih kultura
- aseptičke metode i održavanje sterilnosti
- uvjeti za uzgoj staničnih kultura: supstrati, medij i temperatura
- izolacija primarnih staničnih kultura
- uzgoj organokultura
- održavanje i čuvanje staničnih kultura
- mjerenje vijabilnosti i citotoksičnosti
- dizajn pokusa i tumačenje rezultata
- specijalizirane tehnike rada sa staničnim kulturama

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti osnove uzgoja stanica i rada sa staničnim kulturama.
2. Upravljati radom u sterilnim uvjetima.
3. Samostalno dizajnirati pokus koji uključuje rad sa staničnim kulturama.
4. Kritički protumačiti rezultate samostalno dizajniranog pokusa.

ECTS bodovi 4
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 15
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

redovito pohađanje nastave uz mogući opravdani izostanak do 2 sata nastave

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit
Obvezna literatura:

1. Sović A, Borović S, Lončarić I, Kreuzer T, Žarković K, Vuković T, Waeg G, Hrašćan R, Wintersteiger R, Klinger R, Zurak N, Schaur RJ, Žarković N: The carcinostatic and proapoptotic potential of 4-hydroxynonenal in HeLa cells is associated with its conjugation to cellular proteins. Anticanc Res, 21:1997-2004, 2001
2. Semlitsch T, Tillian HM, Žarković N, Borović S, Purtscher M, Hohenwarter O, Schaur RJ: Differential Influence of the Lipid Peroxidation Product 4-Hydroxynonenal on the Growth of Human Lymphatic Leukaemia Cells and Human Peripheral Blood Lymphocytes. Anticancer Res, 22:1689-1697, 2002
3. Wildburger R, Žarković N, Borović S, Žarković K, Kejla Z: Enhanced osteogenesis: Systemic consequence of traumatic brain injury: U: Shock, sepsis and Organ Failure, 5th Wiggers Bernard Conference. Schlag G, Redl H, Traber DL, (ur.), Springer-Verlag, Heidelberg, 305-318, 1997
4. Freshney RI: Animal cell culture: A practical approach, Irl Press
5. skripta (u pripremi)

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Freshney RI: Culture of animal cells, Wiley-Liss
2. Adams R.L.P.: Laboratory techniques in biochemistry and molecular biology, ELSEVIER
3. Borović Šunjić, Suzana; Čipak, Ana; Wildburger, Renate; Žarković, Neven. The influence of 4-hydroxy-2-nonenal on proliferation and differentiation of human osteosarcoma cells. Biofactors. 2005, u tisku

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Za pojedina predavanja – tematske cjeline – provjera razumijevanja dobivenih informacija, načina prezentacije, itd.
Rasprave sa studentima i kolegama – anketa po završetku kolegija.
Praćenje napredovanja svakoga studenta.
Evaluacija uspješnosti od strane voditeljstva studija i zajedničkog stručnog povjerenstva ustanova nositelja studija. Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku”.