Šifra: 2616
Naziv Predmeta: Molekulski mehanizmi imunopatofiziološkog odgovora u sustavnom upalnom odgovoru i sepsi
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biomedicina
Nositelj predmeta:

Prof. dr.sc Jerko Barbić
Prof. dr.sc. Ines Drenjančević

Ustanova nositelja predmeta:

Medicinski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti molekulski mehanizam sustavnih reakcija organizma na oštećenje tkiva ili infekciju koja dovodi do sindroma sustavnog upalnog odgovora i sepse. Spoznati ove mehanizme kao temelj novih terapijskih postupaka u liječenju ovog složenog i u velikom broju slučajeva smrtonosnog stanja.

Sadržaj predmeta:

Definiranje pojmova: sindrom sustavnog upalnog odgovora (SIRS od engl. systemic inflammatory response syndrome), sepsa, septički šok, sindrom višesustavnog zatajenja organa (MOFS od engl. multiple organ failure syndrome).
Molekularne osobine najčešćih uzročnika sepse (virulentni čimbenici i adhezijske molekule) i interakcija s imunološkim sustavom domaćina. PAMP (engl pathogen associated molecular patterns) kao što su LPS, lipoteikoična kiselina, peptidoglikani i DNA klica i njhova uloga. Molekulski mehanizmi prepoznavanja PAMP-ova i unutarnjih signala opasnosti u ošetećenju tkiva (uloga TLR od engl toll like receptors, C-reaktivnog proteina i lektina kao molekula koje prepoznaju PAMP).
Načela pobude nespecifične i specifične imunosti (uloga makrofaga, limfocita). Uloga upalnih citokina (TNF-α, IL-1, IL-8) i protuupalnih citokina (IL-10, TGF-β). Prirođeni nedostaci nespecifične imunosti (komplement, fagociti i prirodna protutijela) u nastanku sepse. Molekulski mehanizmi kontrole upalnog odgovora u sepsi (uloga LBP, topljivog CD14 receptora, topljivog IL-1 i TNF-α receptora). Alelni polimorfizam gena za TNF-α i IFN-γ i težina sepse.
Uloga mikrocirkulacije u patogenezi i patofiziologiji sepse: mehanizmi oštećenja i disfunkcije endotela kao glavni mehanizam nastanka višeoorganskog zatajenja i šoka (uloga NO, bradikinin, PAF). Sepsa i mehanizmi hemodinamskih promjena. Mehanizmi nastanka diseminirane intravaskularne koagulacije (DIK).
Klinički pokazatelji SIRS, sepse i MOFS. Suvremeni terapijski postupci koji mogu djelovati na obrazac imunosnog odgovora u sepsi.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Procijeniti relevantne metode za izvođenje pokusa na in vitro modelu sepse.
2. Objasniti osnove aktivacije imunosnog sustava (prirođene i specifične imunosti), posebice ulogu molekularnih obrazaca vezanih za patogene i za oštećenje tkiva.
3. Utvrditi mehanizme nastanka hemodinamske nestabilnosti u bolesnika na odjelu intenzivnog liječenja.
4. Kritički preispitati relevantne izvore i informacije vezane uz nastanak septičkog urušaja te njihov doprinos u razumijevanju razvoja novih terapijskih postupaka.
5. Procijeniti koji terapijski postupci mogu djelovati na obrazac imunosnog odgovora u sepsi.

ECTS bodovi 6
Predavanja 20
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 5
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

redovito pohađanje i priprema za nastavu,

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit
Obvezna literatura:

Urednik: Abbas AK. Cellular and Molecular Immunology, 8th Edition 2014

Dopunska (preporučena) literatura:

PDF verzije aktualnih preglednih članaka iz područja.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku.