Šifra: 2517
Naziv Predmeta: Upotreba mediteranskih genetskih resursa bilja
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija biljaka
Nositelj predmeta:

naslovni doc.dr.sc. Goran Zdunić, viši zn. suradnik
naslovna doc.dr.sc. Irena Budić-Leto, zn. svajetnica

Ustanova nositelja predmeta:
Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Spoznati vrijednosti, načine upotrebe, tehnologiju i očuvanje odabranih grupa mediteranskih biljaka u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovladati suvremenim metodama vezanim za procjenu genetske raznolikosti promatranih biljaka kao i za analizu terpena, norisoprenoida i pojedinih bioaktivnih spojeva.

Sadržaj predmeta:

Kultivirane i divlje biljke u Mediteranskoj poljoprivredi. Fundamentalni principi biologije i kultivacije pojedinih mediteranskih kultura uključujući taksonomiju, morfologiju, fiziologiju, distribuciju, domestikaciju, razmnožavanje, upotrebu i proizvodne sisteme. Molekularne metode na bazi polimorfizma DNA za procjenu genetske raznolikosti. Genetski markeri. Upotrebna i oplemenjivačka vrijednost kulture. Analiza patogenih i korisnih mikrorganizama na mediteranskim kulturama koji utječu na proizvodna svojstva. Instrumentalne metode (HPLC, spektrofotometrija) bioaktivnih sekundarnih biljnih metabolita uključujući flavonoide i ostale fenolne spojeve.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti laboratorijske metode analize gospodarskih svojstava mediteranskih kultura.
2. Procijeniti vrijednost i održivu eksploataciju mediteranskih kultura.
3. Primijeniti mjernu opremu i računalne programe za provođenje genetičkih analiza.
4. Utvrditi oplemenjivačku vrijednost i razmnožavanje mediteranskih kultura u odnosu s okolinom u kojoj se uzgajaju.

ECTS bodovi 4
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 10
Ukupno 20
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

redovito pohađanje nastave.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave, Praktičan rad
Obvezna literatura:

1. Poljuha D., Sladonja B. (2013) The Mediteranean Gentic Code – Grapevine and Olive, InTech
2. Roubelakis – Angelakis K. (2009) Grapevine Molecular Physiology & Biotechnology, Springer
3. Haslam, E. (1989) Plant Polyphenols—Vegetable Tannins Revisited Cambridge University Press, Cambridge
4. Jackson R. (2014) Wine Science, Principles and Applications, 4th Edition, Elsevier

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Zdunić G., Hančević K., Butorac L., Mucalo A., Radić T., Budić-Leto I., Leko M., Beljo J., Mandić A., Šimon S., Maletić E. (2015) Divlja loza, predak plemenite vinove loze, istraživanja uz Krku i Neretvu, Split, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša.
2. Zdunić G., Preece J.E., Dangl G.S., Koehmstedt A., Mucalo A., Maletić E., Pejić I. (2013) Genetic characterization of grapevine cultivars collected throughout the Dalmatian region. American journal of enology and viticulture. 64 (2): 285-290.
3. Budić-Leto I., Humar I., Zdunić G., Hribar J., Zlatić E. (2015) Volatile Compounds in Prošek Dessert Wines Produced from White and Red Grapes. Czech journal of food sciences. 33 (4): 354-360
4. Budić-Leto, I., Lovrić, T., Gajdoš-Kljusurić, J., Pezo, I., Vrhovšek, U. (2006) Anthocyanin composition of the red wine Babić affected by maceration treatment. European Food Research and Technology. 222 (3-4) 397-402.
5. Hančević K., Zdunić G., Vončina D., Radić T. (2015) Virus composition influences virus elimination success and in vitro growth characteristics of the Grapevine cv. Plavac mali. Journal of plant pathology. 97 (1): 199-202
6. Nikolau, B.J. Wurtele, E.S., 2007 Concept in Plant Metabolomics, Springer
7. Vrhovsek, U., Masauero, D., Franceschi, P., Caputi, R.V., Mattivi, F. (2012) A Versatile targeted metabolomics method for rapid quantification of multiple classes of phenolics in fruits and bevereges. J. Agric. Food. Chem. 60, 8831-8840.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost izvedbe predmeta procjenjivat će svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i upitnika o primjerenosti sadržaja i uspješnosti predavača koji popunjavaju studenti.