Šifra: 2502
Naziv Predmeta: Struktura i funkcija biljnih proteina
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija biljaka
Nositelj predmeta:

Izv. prof.dr.sc. Rosemary Vuković

Ustanova nositelja predmeta:

Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Naučiti građu odabranih biljnih proteina, prvenstveno onih koji su potrebni za odvijanje specifičnih biokemijskih procesa u biljkama. Ukazati na posebnosti u građi nekih biljnih proteina, vezanih uz njihovu funkciju.

Sadržaj predmeta:

Analizirat će se odabrani predstavnici slijedećih grupa proteinskih molekula:
• enzimi uključeni u proces fotosinteze i asimilacije dušika, te oni integrirani u stanične membrane pri prijenosu iona i metabolita (transferaze, crpke) kao i pri sintezi energije (ATP-sintaza kloroplasta);
• receptorni proteini, npr. oni koji raspoznaju signale (npr. svjetlost određene valne dužine) ili kemijske sastojke poput fitohormona;
• strukturni proteini koji grade stanični skelet (mikrotubuli, mikrofilamenti, intermedijarni filamenti);
• skladišni proteini u pojedinim biljnim vrstama, koji su važni i u ljudskoj prehrani.
Također će se obraditi neki aspekti izolacije i karakterizacije proteina, aloenzimi, izoenzimi, te mogućnost korištenja proteina u analizi staničnih struktura i lokalizaciji molekula u stanicama.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Analizirati osnovni princip izgradnje proteina te čimbenike koji određuju njihovu prostornu građu.
2. Utvrditi odnos između strukture i funkcije proteinske molekule poglavito kod specifičnih biljnih proteina.
3. Usporediti povezanost strukture i funkcije proteina s drugim sličnim proteinima s ciljem stjecanja uvida u molekulsku evoluciju .
4. Primijeniti različite tehnike izolacije i karakterizacije proteina u vlastitom istraživanju.
5. Dizajnirati samostalni eksperiment koristeći tehnike biljne proteomike s ciljem proučavanja strukture i funkcije specifičnih proteina.
6. Analizirati i interpretirati proteinsku sekvencu i strukturu, te dobivenu informaciju koristiti za predviđanje proteinske funkcije.

ECTS bodovi 6
Predavanja 25
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Redovito pohađanje nastave (maksimalni izostanak 2h predavanja); izrada samostalnog seminarskog rada na odgovarajuću temu, te odgovarajuća prezentacija.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Esej/Seminar, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave, 9
Obvezna literatura:

1. Taiz L. and Zeiger E. 2010. Plant Physiology, 5th ed. Sinauer Associates, Inc., Sunderland, USA.
2. Buchanan B. B., Gruissem W. and Jones R. L. 2015. Biochemistry & Molecular Biology of Plants, 2nd ed. John Wiley & Sons, Ltd., United Kingdom.
3. Berg J. L., Tymoczko J. L., Stryer L. 2012. Biochemistry, 7th ed. Freeman & Comp., New York.
4. Whitford D. 2005. Proteins, Structure and Function, John Wiley & Sons, Chichester, England.
5. Lord J. M., Hartley M. R. (eds.). 2010. Toxic Plant Proteins (Plant Cell Monographs 18). Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
6. Yalovsky S., Baluška F. and Jones A. (eds.). 2010. Integrated G proteins signaling in plants (Signaling and communication in plants). Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
7. Chen S. and Harmon A. C. 2006. Advances in plant proteomics. Proteomics. 6, 5504–5516.

Dopunska (preporučena) literatura:

1. Heldt H.W. and Piechulla B. 2011. Plant Biochemistry, 4th ed. Academic Press.
2. Voet D. and Voet J. G. 2011. Biochemistry, 4th ed. J. Wiley & Sons inc., New York.
3. MacDonald J., KolotilinI. and Menassa R. (eds.). 2016. Recombinant Proteins from Plants – Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology 1385). Humana Press.
4. Cooke D. T., Clarkson D. T. (eds.). 1992. Transport and Receptor Proteins of Plant Membranes - Molecular Structure and Function. Springer USA.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

• Rasprave sa studentima i kolegama.
• Praćenje napredovanja svakoga studenta.
• Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.