Šifra: 1106
Naziv Predmeta: Osnove imunokemijskih metoda
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: izborni kolegij (metodološki)
Nositelj predmeta:

naslovni izv. prof.dr. sc. Paško Konjevoda, zn. savjetnik

Ustanova nositelja predmeta:

Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: I. semestar
Cilj predmeta:

Uvidjeti prednosti imunokemijskih analiza u kvalitativnim i kvantitativnim karakterizacijama veoma malih količina tvari neposredno u složenim biološkim uzorcima te spoznati imunokemijske metode kao osjetljive, jednostavne, selektivne, brze i isplative zamjene ili dodatke raspoloživim analitičkim metodama

Sadržaj predmeta:

Definicija antigena (epitop) i protutijela (paratop). Reakcije antigen-protutijelo (specifičnost, afinitet, križna reaktivnost) i osnove na kojima se temelje imunokemijske tehnike. Imunizacija i priprava specifičnih poliklonalnih protutijela: imunogeni (stanice, velike molekule, hapteni, priprava haptenskih konjugata), imunizacija (životinje, postupci imunizacije, adjuvansi), klase imunoglobulina, skupljanje i skladištenje antiseruma. Priprava monoklonskih i rekombinantnih protutijela. Izolacija, pročišćavanje i karakterizacija protutijela. Obilježavanje protutijela.
Imunotaloženje, aglutinacija, inhibicija aglutinacije. Metode taloženja u gelu u uvjetima difuzije (jednostruka i dvostruka, jedno- i dvodimenzionalna imunodifuzija). Elektroforeza i imunoelektroforeza, bugačenje i njegova imunodetekcija. Radiokemijske metode (RIA). Imunoenzimatske (ELISA) i imunofluorescentne metode (FIA). Protočna citometrija.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti osnove primjene imunokemijskih metoda u biomedicini.
2. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu literaturu u području imunokemije.
3. Kritički prosuditi relevantnost podataka i činjenica iz drugih izvora informacija u području imunokemije.
4. Prosuditi prikladnost određene imuokemijske metode u rješavanju samostalno prepoznatog i konkretnog problema u području imunokemije.

ECTS bodovi 4
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 15
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Redovno pohađanje nastave, izrada seminarskog rada, sudjelovanje u praktičnoj nastavi, rasprave

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad, Vježba ili case study
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Usmeni ispit, Esej/Seminar, Kontinuirana provjera znanja u tijeku nastave
Obvezna literatura:

Turgeon ML. Immunology & Serology in Laboratory Medicine. 5th edition. 2014, Amsterdam, Elsevier.

Dopunska (preporučena) literatura:

Wild D (editor). The Immunoassay Handbook. 4th edition. 2013, Amsterdam, Elsevier.
Dodig S. Imunokemija. 2015, Medicinska naklada, Zagreb.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Provjera razumijevanja dobivenih informacija za tematske cjeline.
Ispitivanje primjerenosti programa, načina prezentacije, nastavnih materijala, usvajanja gradiva na kraju predavanja.
Rasprave sa studentima i kolegama.
Praćenje napredovanja svakoga studenta.
Uspješnost kolegija evaluirati će svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku.