Šifra: 1003
Naziv Predmeta: Metodika izrade znanstvenog rada
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Obvezni kolegij
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Martina Smolić
Izv.prof.dr.sc. Valentina Pavić

Ustanova nositelja predmeta:

(VP) Odjel za biologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;
(MS) (IŠ) Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište J.J. Strossmayera

Suradnici – izvoditelji:

Doc.dr.sc. Ivana Škrlec

Status predmeta: Obvezni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: I. semestar
Cilj predmeta:

Ovladati temeljnim znanjima potrebnim za samostalno postavljanje istraživačkog zadatka, prezentiranje i publiciranje rezultata.

Sadržaj predmeta:

Ciljevi znanstvenog rada. Razlike između znanstvenog i stručnog rada. Komponente znanstvenog rada. Korištenje literature. Eksperiment, ispitivanje, istraživanje, organizacija rada na terenu (pojmovi, razlike). Obrada rezultata: sortiranje, primjena adekvatnih statističkih metoda, modeliranje, predviđanje. Prezentacija istraživanja: objavljivanje rezultata, izlaganje, poster. Pisanje članka (znanstvenog, stručnog, preglednog, znanstveno-popularnog). Citiranje literature. Prijave na znanstvene i stručne skupove. Osnovna načela u izlaganju rezultata. Etika u istraživačkom rada (objavljivanje rezultata, korištenje tuđih podataka, citiranje drugih autora, odnos među istraživačima).

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Postaviti istraživački zadatak s definiranim ciljevima i postavljenom hipotezom.
2. Izabrati najprikladniji način prezentacije dobivenih rezultata u ovisnosti o količini rezultata, znanstvenom dosegu i ciljnoj skupini korisnika.
3. Napisati znanstveni rad poštujući pravila koje propisuje ciljani znanstveni časopis.
4. Prezentirati svoje i koristiti tuđe rezultate prema etičkim načelima u znanosti.

ECTS bodovi 4
Predavanja 15
Seminari (IS) 10
Vježbe (E) 0
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima ili konzultacijama, organizirati znanstveni skup polaznika studija, te na njemu prisustvovati s jednim od oblika prezentacije znanstvenih rezultata.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar, Analiza objavljene publikacije, 9
Obvezna literatura:

MARUŠIĆ, M. i sur, 2013: Uvod u znanstveni rad u medicini. Medicinska naklada, Zagreb
KNIEWALD, J., 1993: Metodika znanstvenog rada. Manualia Universitatis Studiorum Zagrebiensis, Miltigraf, Zagreb.
SILOBRČIĆ, V., 1994: Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo. Zagreb.
DAY, R.A., 1988: How to write & publist a scientific paper. Oryx Press, Phoenix, New York.
MATTHEWS, J.R., BOWEN, J.M., MATTHEWS, R.W., 1996: Successful scientific writing. Cambridge University Press. Melbourne.
JONES, A., REED, R., WEYERS, J., 2003: Practical skills in biology, Pearson, Prentice Hall, London.

Dopunska (preporučena) literatura:

Radovi publicirani u znanstvenim časopisima koji predstavljaju različite primjere prikaza znanstvenih rezultata.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.