Šifra: 2404
Naziv Predmeta: Genomska manipulacija u akvakulturi
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biologija mora
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Branko Glamuzina

Ustanova nositelja predmeta:

Sveučilište u Dubrovniku

Suradnici – izvoditelji:
Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti primjenu genomske manipulacije u akvakulturi u svrhu dobijanja organizama s boljim značajkama od roditelja, te spoznati uporabu ovih organizama u uzgojnoj praksi.

Sadržaj predmeta:

Uvod u genetske metode koje se koriste u modernoj akvakulturnoj proizvodnji. Prednosti i nedostaci tradicionalnih i modernih metoda genomske i genske manipulacije. Hibridizacija i poliploidija u akvakulturi. Načini dobijanja triploidnih i tetraploidnih riba i školjkaša. Pregled uspješnih hibridnih kombinacija u uzgojnoj praksi. Tehnološke i ekonomske značajke genomske manipulacije.
Genetski modificirani organizmi u akvakulturi, status i perspektive. Metode proizvodnje GMO u akvakulturi. Opasnosti i prednosti uvođenja GMO riba u uzgojnu praksu.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Utvrditi znanstvenu i metodološku osnovu za rad na genomskoj i genskoj manipulaciji vodenih organizama.
2. Preispitati tehnološke i ekonomske razloge za primjenu genomske i genske manipulacije vodenih organizama.
3. Odabrati najbolje primjere uspješnih hibrida, triploida i tetraploida za njihovu primjenu u uzgojnoj praksi.
4. Kritički prosuditi trenutni status GMO tehnologije u akvakulturi kao i prednosti i nedostatke njezine primjene.

ECTS bodovi 6
Predavanja 5
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 20
Ukupno 30
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Redovito pohađanje nastave, izrada i prezentacija seminarskog rada, prisustvovanje usmenom i/ili pismenom ispitu

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, Usmeni ispit, Esej/Seminar, Analiza objavljene publikacije, 9
Obvezna literatura:

1. Zanuy, S., Carrillo, M., Bla´zquez, M., Ramos, J., Piferrer, F., Donaldson, E.M., 1994. Production of monosex and sterile sea bass by hormonal and genetic approaches. Publ. Assoc. Dev. Aquacult. 119, 409–423.
2. Lee, C.-S., O’Bryen, P. (Eds.), 2001. Advanced Biotechnology in Hatchery Production. Aquaculture, vol. 200, pp. 1 –250.
3. Felip, A., Zanuy, S., Carrillo, M., Piferrer, F., 2001. Induction of triploidy and gynogenesis in teleost fish with emphasis on marine species. Genetica 111, 175–195.
4. Gendreau, S., Grizel, H., 1990. Induced triploidy and tetraploidy in the European flat oyster, Ostrea edulis L. Aquaculture, 90: 229-238.
5. Beardmore, J.A.; Porter, J.S., 2003. Genetically modified organisms and aquaculture. FAO Fisheries Circular. No. 989. Rome, FAO. 2003. 38p.

Dopunska (preporučena) literatura:

S obzirom na iskazane interese studenata za pojedinim grupama organizama, dopunska literatura će se selektirati iz primarnih znanstvenih akvakulturnih časopisa («Aquaculture», «Aquaculture Research» i slično)

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Rasprava sa studentima i kolegama, evaluacija uspješnosti od strane zajedničkog stručnog povjerenstva Instituta «Ruđer Bošković», Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Osijeku.
Ankete studenata nakon održane nastave.