Šifra: 2111
Naziv Predmeta: Biomolekule u hrani
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Znanost o materijalima i nove tehnologije
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Dajana Gašo Sokač
Doc.dr.sc. Valentina Bušić

Ustanova nositelja predmeta:

Prehrambeno – tehnološki fakultet Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:

Izv.prof.dr.sc. Vesna Rastija

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Upoznati važne bioaktivne spojeve u hrani, njihovo fiziološko djelovanje kao i moguće interakcije.

Sadržaj predmeta:

Uvod. Reakcije između pojedinih sastojaka hrane (ugljikohidrata, proteina, lipida). Biološka uloga pojedinih aktivnih molekula (fitokemikalija) u hrani. Biodostupnost nekih skupina spojeva (polifenoli, terpenoidi, hidrokoloidi, glukozinolati, fosfolipidi, vitamini). Novi pristup u korištenju biomolekula u hrani – funkcionalna hrana.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti strukturu i funkcijske skupine biološki aktivnih spojeva kao i njihovu ulogu u hrani.
2. Analizirati kemijske, fizikalne i biokemijske reakcije biomolekula u hrani.
3. Predvidjeti moguće mehanizme interakcije pojedinih biomolekula u hrani.
4. Kritički prosuditi relevantne podatke i informacije iz različitih izvora o biomolekulama s ciljem istraživanja i primjene u vlastitom stručnom ili znanstvenom djelovanju.

ECTS bodovi 6
Predavanja 20
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Studenti su obvezni prisustvovati predavanjima ili konzultacijama, te prezentaciji u sklopu seminara.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Pohađanje nastave, Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Usmeni ispit, Esej/Seminar
Obvezna literatura:

H.D.W. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle, Food Chemistry. SpringerVerlag, Berlin, 2004.
O.R. Fennema, Food Chemistry, Marcel Dekker, Inc, New York, 1996.
J.M. deMan, Principles of Food Chemistry, Springer, New York 1999.

Dopunska (preporučena) literatura:

C.A. Rice-Evans, L. Packer, Flavonoids in Health and Disease, Marcel Dekker, Inc, New York, 2003.
D. Watson, Natural Toxicants in Food, Sheffield Academic Press, Sheffield. 1998.
Originalni znanstveni radovi

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine zajedničko stručno povjerenstvo Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju uspjeha na ispitu i anketa.