Šifra: 2617
Naziv Predmeta: Osnove nutrigenomike
Studijski program: Molekularne bioznanosti
Modul: Biomedicina
Nositelj predmeta:

Prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac

Ustanova nositelja predmeta:

Medicinski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Suradnici – izvoditelji:

Doc.dr.sc. Goran Ćurić
Izv.prof.dr.sc. Mario Štefanić
Doc.dr.sc. Teuta Opačak Bernardi

Status predmeta: Izborni kolegij
Godina u kojoj se predmet predaje: I. godina
Semestar u kojem se predmet predaje: II. semestar
Cilj predmeta:

Razumjeti kako na molekularnoj razini sastojci hrane utječu na zdravlje čovjeka direktno ili indirektno mijenjajući ekspresiju gena, metaboličke putove i homeostatsku kontrolu.

Sadržaj predmeta:

Što je nutrigenomika i uloga mikronutritijenata i makronutritijenata u metabolizmu; Transkripcijski faktori i na koji način mogu posredovati u interakcijama hrane i gena; Imunološki odgovor organizma u bolesti; Signalni putovi i prijenos signala u tumorskim oboljenjima i upalnim reakcijama; Prehrana i geni udruženi s nastankom tumora. Alati za analizu genoma i njihova primjena u nutrigenomici; Osnove bioinformatike i kako učiniti podatke korisnim biolozima; Polimorfizam u genima i osjetljivost genotipova na tip prehrane; Molekularni biomarkeri; Funkcionalna hrana i prilagodba ishrane osjetljivom genotipu.; Uloga nutraceutika u unapređenju zdravlja i mehanizam njihova djelovanja; Prednosti i upitni učinci nutraceutika.

Ishodi učenja: kompetencije, znanje, vještine koje predmet razvija:

1. Objasniti osnove genetike, genomike i regulacije gena u odnosu na prehranu.
2. Analizirati molekularne aspekte i regulaciju metabolizma hrane.
3. Utvrditi povezanost polimorfizama u genima s osjetljivošću pojedinih genotipova na tip prehrane, a time i na promjene u genima važnim u tumorigenezi.
4. Kritički izdvojiti relevantne podatke i informacije iz literature u polju molekularne prehrane i nutrigenomike u svrhu istraživanja učinaka prehrane na razvoj bolesti.

ECTS bodovi 5
Predavanja 20
Seminari (IS) 5
Vježbe (E) 0
Ukupno 25
Način izvođenja nastave i usvajanja znanja:

Obveze studenata:
Da bi uspješno savladao ciljeve ovog predmeta student treba redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u «problem-solving» seminarima (e-learning), pratiti literaturu iz područja, koristiti se genomskim bazama podataka, raspravljati s drugim studentima o temama predavanja i pripremiti prezentaciju.

Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: (napomene)
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom samo relevantne kategorije) Aktivnosti u nastavi, Obvezan seminarski rad
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit, 9
Obvezna literatura:

1. L. R. Ferguson (Ed). Nutrigenomics and Nutrigenetics in Functional Foods and Personalized Nutrition, 1st Ed, 2013.
2. S.S. Gropper, J.L. Smith, J.L. Groff: Advanced Nutrition and Human Metabolism, 4th Ed, 2005.;

Dopunska (preporučena) literatura:

1. T. Brody: Nutritional Biochemistry, 1st Ed, Academic Press, san Diego, USA, 1999.
2. M.H. Stipanuka: Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition, 1st Ed, W.B. Sanders, 2000.
3. J.M. Ordovas, D. Corella: Nutritional genomics. Ann. Rev. Genomics Human Genetics. 5, 71-118, 2004.
4. Martin Kussmann; Laurent B. Fay. Nutrigenomics and Personalized Nutrition: Science and Concept. Personalized Medicine. 2008;5(5):447-455.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe (evaluacija):

Provjera razumijevanja dobivenih informacija, načina prezentacije i opsega usvojenog gradiva korištenjem upitnika na kraju predavanja predmeta
Rasprave sa studentima i kolegama
Uspješnost kolegija će evaluirati svake godine voditeljstvo studija i zajedničko stručno povjerenstvo ustanova nositelja studija